Aktualitātes finansējuma piesaistei

Aktualitātes finansējuma piesaistei Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs informē par pieejamo atbalstu, finansējumu un izsludinātajiem konkursiem, kā arī programmām, kas attiecas ne tikai uz uzņēmējdarbību. 1. Iespēja pieteikties atbalstam zivsaimniecībā Lauku atbalsta dienests izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu atbalsta pasākumiem:
 • "Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā",
 • "Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde",
 • "Uzglabāšanas atbalsts". 
Otrās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana minētajos pasākumos notiks no 2016.gada 1.marta līdz 2016.gada 1.aprīlim. Pasākuma "Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā" mērķis ir akvakultūras uzņēmumu konkurētspējas un dzīvotspējas palielināšana. Pasākumā atbalstu piešķir pretendentiem, kuru investīcijas projektā ir saistītas ar karpu, foreļu, zandartu, ālantu, sterletu, līdaku, līņu, samu, storu un vēžu audzēšanu. Atbalstu par citām akvakultūras dzīvnieku sugām piešķir saskaņā ar pretendenta iesniegtu neatkarīgu tirgus pētījumu, kuru veikusi zinātniska institūcija. Atbalstu var saņemt komersanti un zemnieku vai zvejnieku saimniecības. Pasākuma "Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde" mērķis ir sekmēt ieguldījumus zvejas un akvakultūras produktu apstrādes sektorā. Atbalsta pretendenti var būt zvejas produktu apstrādes uzņēmumi, fiziskas vai juridiskas personas, kas mājas apstākļos apstrādā zvejas produktus, un esoši komersanti, kas veido jaunu zvejas produktu apstrādes uzņēmumu, vai jaundibināti komersanti, kas veido jaunu zvejas produktu apstrādes uzņēmumu. Precīzāka informācija par prasībām pretendentiem ir lasāma LAD mājaslapā. Ir pieejams atbalsts arī pasākumā "Uzglabāšanas atbalsts". Šim pasākumam pieejamais publiskais finansējums ir 300 000 eiro. Plašāka informācija par atbalsta pasākumiem, pretendentiem, projektu iesnieguma veidlapas un cita noderīga informācija ir  pieejama LAD mājaslapā www.lad.gov.lv.

2. Būs pieejams atbalsts zivsaimniekiem akvakultūras attīstībai Zivsaimniekiem būs iespējams saņemt atbalstu akvakultūras attīstībai, jo Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu pasākumā "Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus" no 2016.gada 1.aprīļa līdz 2016.gada 15.maijam. Šī ir trešā projektu iesniegumu pieņemšanas kārta, tās kopējais publiskais finansējums ir EUR 3 403 682.
Pasākuma mērķis ir veicināt jaunus akvakultūras veidus, kuros ir iekļauta vides, dabas resursu un ģenētiskās daudzveidības aizsardzība un stiprināšana, kā arī ainavu un akvakultūras zonu tradicionālo iezīmju apsaimniekošana. “Atbalstu var saņemt par dīķu platībām, kuros tiek ievērota videi draudzīga zivju audzēšana. Piesakoties uz atbalstu, atbalsta pretendents uzņemas piecu gadu saistības, ievērot noteikumos noteiktās prasības. Par to katru gadu atbalsta saņēmējs saņem maksājumu,” saka LAD Zivsaimniecības un valsts atbalsta departamenta direktors Rinalds Vācers. 
Plašāka informācija par atbalsta pasākuma nosacījumiem un prasībām pretendentiem, projektu iesnieguma veidlapas un cita noderīga informācija ir  pieejama LAD mājaslapā www.lad.gov.lv. izvēlnē “Atbalsta pasākumi”.


3. Uzņēmēji un zinātnieki var iegūt programmas EUREKA finansējumu inovāciju radīšanai Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina uzņēmējus un zinātniekus piedalīties Eiropas programmas EUREKA projektu konkursā. Programma atbalsta uzņēmēju un zinātnisko institūciju starptautisko sadarbību, lai izstrādātu un ieviestu tirgū pieprasītus, inovatīvus un konkurētspējīgus produktus, tehnoloģijas vai pakalpojumus. Projektu pieteikumi iesniedzami līdz š.g. 31. martam.
EUREKA projektu konkursā var piedalīties Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā reģistrēts sīkais (mikro), mazais, vidējais vai lielais komersants ar juridiskās personas statusu vai zinātniskā institūcija, kas reģistrēta Latvijas Republikas Zinātnisko institūciju reģistrā. 
Maksimālais atbalsts vienam dalībniekam ir 60 000 eiro gadā, projekta maksimālais īstenošanas laiks ir 36 mēneši, un inovatīvā produkta komercializācijas periods - līdz 3 gadiem. Plānots, ka konkursā tiks atbalstīti pieci līdz seši EUREKA programmas projekti.
Informācijas avots: http://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/1564-uznemeji-un-zinatnieki-var-iegut-programmas-eureka-finansejumu-inovaciju-radisanai


4. Izsludināts Liepājas mazo un vidējo komersantu projektu konkurss  No 1. līdz 29. februārim Liepājā reģistrētie uzņēmumi aicināti iesniegt projektus pilsētas mazo un vidējo komercsabiedrību (MVK) projektu līdzfinansēšanas konkursam 2016. gadam.
Kopējais mazo un vidējo komercsabiedrību (MVK) projektu līdzfinansējums 2016. gadam ir EUR 62 250. Konkursa nolikums paredz, ka vienam projektam ir iespējams saņemt pašvaldības līdzfinansējumu līdz 50%, bet ne mazāk par 2 500 EUR un ne vairāk kā 10 000 EUR. 
MVK projektu konkursā uzsvars tiek likts uz sekojošie mērķiem:  
-    jaunas darba vietas;
-    jauni produkti vai pakalpojumi;
-    ilgtspējīgi projekti. 
Projektiem, kas iesniegti MVK projektu konkursā, jābūt īstenotiem līdz 2017. gada 31. martam.
Projektu pieteikumus var iesniegt līdz 2016. gada 29. februārim plkst. 17.00:
Liepājas domē, Rožu ielā 6, Attīstības pārvaldē (149. kabinetā) un Apmeklētāju pieņemšanas centrā (APC);
Liepājas pārstāvniecībā Rīgā, Torņa iela 4, korpuss 2A, 201. telpā, tālrunis: 67503392.
Mazo un vidējo komercsabiedrību projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikumu un pieteikuma veidlapas iespējams lejupielādēt pašvaldības mājaslapā www.liepaja.lv sadaļā “Uzņēmējiem” – “Informācija uzņēmējiem” – “MVK projektu konkurss 2016”.
Informācijas avots: http://www.liepaja.lv/page/3600


5. Izsludināts programmas Eurostars-2 projektu konkurss  EUREKA Sekretariāts ir izsludinājis programmas  Eurostars-2  projektu konkursu. Konkursa mērķis ir atbalstīt pētniecībā un attīstībā iesaistītus mazos un vidējos uzņēmumus, kas attīsta inovatīvus produktus, tehnoloģijas vai pakalpojumus ar mērķi panākt priekšrocības to tirgus konkurētspējā. 
Plānots, ka konkursa ietvaros tiks atbalstīti 2 līdz 3 Eurostars-2 programmas projekti.
Projekta maksimālais īstenošanas laiks – 36 mēneši.
Finansējums projekta Latvijas dalībniekam – līdz 70 000 eiro gadā.
Projekta Latvijas dalībnieki:
 • viens vai vairāki Latvijas Republikas Uzņēmumu Komercreģistrā reģistrēti sīkie (mikro), mazie, vidējie vai lielie komersanti
 • un/vai viena vai vairākas zinātniskās institūcijas, kas reģistrētas zinātnisko institūciju reģistrā.
Projekta iesniegšanas nosacījumi:
 • Projekta tēmu nosaka paši atbalsta pretendenti (t.s. bottom-up pieeja).
 • Pretendents projekta pieteikumu aizpilda un iesniedz tiešsaistes režīmā EUREKA Sekretariāta mājaslapā
Projekta pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2016. gada 18. februāris, plkst. 20.00 (CET).
 
Papildu informācija:
Ilze Beverte; VIAA Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta
Pētniecības starptautisko programmu nodaļas eksperte; Latvijas Eurostars-2 Nacionālo projektu koordinatore
Tālr. mob.: 29 46 42 50; Tālr.: 67 785 406; E-pasts: Ilze.Beverte@viaa.gov.lv
Informācijas avots:http://viaa.gov.lv/lat/zinatnes_inovacijas_progr/petn_tehn_attist_progr/progr_eurostars/eurostars_konkursi/?text_id=38737

 
Programmas, kas attiecas ne tikai uz uzņēmējdarbību 1. CFLA uzsāk projektu atlasi nodarbināto apmācībām Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) izsludina atklātu projektu iesniegumu atlasi biedrībām par apmācību organizēšanu nodarbinātajiem. Atlases pirmajā kārtā pieejami 9 miljoni eiro no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF). No pirmdienas, 25. janvāra, līdz š.g. 24. martam biedrības, kas pārstāv apstrādes rūpniecības, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju vai izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu nozari, var pieteikties ERAF līdzfinansējumam dažādu apmācību organizēšanai komersantiem. Pasākuma mērķis ir nodrošināt komersantus ar atbilstošas kvalifikācijas darbaspēku, kas sekmētu darba ražīguma pieaugumu un jaunu vai uzlabotu produktu un tehnoloģiju izstrādi un ieviešanu ražošanā.
Biedrības, kas īstenos atbalstītos projektus, organizēs apmācības nodarbinātajiem dažādās jomās, piemēram, dizainā, ražošanas inženierzinībās un vadībā, telemātikā un loģistikā, datorzinātnēs, mežsaimniecībā, veselības aprūpes pakalpojumos, vides aizsardzībā, starptautisko pārvadājumu organizācijā u.c.
Darbinieku apmācību izmaksas sīkajiem un mazajiem komersantiem no ERAF līdzekļiem plānots segt 70 % apmērā, vidējiem komersantiem – 60 %, lielajiem komersantiem  - 50 % (vai 30 %, ja peļņa iepriekšējā gadā pēc nodokļu nomaksas ir bijusi lielāka par 5 milj. eiro).  Šajā atlases kārtā pieejami 9 miljoni eiro ERAF līdzekļu, un maksimālais ERAF finansējums vienam projektam ir 900 000 eiro. Kopumā nodarbināto apmācību atbalstam 2014. – 2020. gada plānošanas periodā no ERAF paredzēti 18 miljoni eiro. Atklātajā projektu iesniegumu atlasē var pieteikties biedrības, kas ir reģistrētas vismaz 5 gadus, pārstāv kādu no atbalstāmajām nozarēm un vairāk nekā 50% no to biedriem pārstāv kādu no atbalstāmajām nozarēm. Detalizēti projektu iesniegumu atlases nosacījumi pieejami Ministru kabineta 27.10.2015. noteikumos Nr. 617. ERAF atbalsts projekta īstenošanai paredzēts plānošanas dokumenta - Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība"  1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.1. pasākuma "Atbalsts nodarbināto apmācībām"  ietvaros. Paziņojums par atklātu projektu iesniegumu atlasi 22.02.2016. publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Projektu atlases nolikums, projekta iesnieguma veidlapas un palīgmateriāli pieejami CFLA mājaslapas sadaļā “Izsludinātās atlases”. Jautājumu gadījumā par projektu iesniegumu atlasi lūdzam sazināties ar CFLA Projektu atlases nodaļas speciālistiem (tālr. 66950047). Informācija par visām CFLA izsludinātajām atlasēm pieejama CFLA mājaslapā: http://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases
2. VKKF pieņem pieteikumus mērķprogrammu konkursos Līdz 26. februārim pulksten 12.00 (vai sūtot pa pastu - līdz 22. februārim (pasta zīmogs)) VKKF pieņem pieteikumus mērķprogrammu konkursos: 
 1. "Latviešu oriģinālmūzika", kur mērķis - atbalstīt dažādu žanru un stilu oriģināldarbu radīšanu, sekmējot radošās darbības izcilību;
 2. "Latvijas valsts mežu" atbalsts koru un tautas deju tradīcijas attīstībai", kur mērķis - atbalstīt koru un tautas deju tradīcijas attīstību, nodrošinot prioritāru atbalstu mežu darbinieku koriem un tautas deju kolektīviem, koru un tautas deju kolektīvu dalību starptautiskos konkursos un festivālos, kā arī kora mūzikas ierakstu izdošanu. Neatbalsta - finansējuma pieprasījumus tērpu un aprīkojuma iegādei;
 3. "Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana", kur mērķis ir nodrošināt vizuālās mākslas izglītības izcilību un starptautisku konkurētspēju, veidojot un uzlabojot vizuālās mākslas izglītības iestādēm nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi.
Informācijas avots: http://www.vkkf.lv/#2753
  3. Liepājas Kultūras pārvalde izsludina projektu konkursu Lai Liepājā veicinātu jaunrades procesus un pilsētas iedzīvotāju līdzdalību kultūras dzīves norisēs, Liepājas Kultūras pārvalde izsludina kultūras projektu konkursu, paredzot sadalīt 40 000 eiro lielu līdzfinansējumu. Konkursā var piedalīties projekti, kuru realizācija notiek Liepājā un kuru rezultāti ir sabiedriski nozīmīgs ieguvums pilsētai. Projektu pieteikumus var iesniegt no 25. janvāra līdz 22. februārim. Rezultāti būs zināmi pēc 14. marta.
 Projektu konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt Liepājas pilsētai nozīmīgu kultūras projektu īstenošanu dažādās kultūras nozarēs, kā arī starpdisciplinārus projektus.
 2016. gadā projektu konkurss tiek izsludināts vienu reizi, nosakot projektu realizēšanas termiņu no 2016. gada 27. marta līdz 2017.gada 26. martam. Pirms iesniegt projektu, aicinām iepazīties ar NOLIKUMU. Piešķirtā finansējuma apjoms vienam projektam ir no 500 EUR līdz 5000 EUR.
 2016. gada projektu konkursa prioritātes ir kultūras aktivitātes un procesi, kas:
 • piedāvā jaunu un inovatīvu kultūras ideju realizēšanu Liepājā, kas spēj radīt rezonansi un būt unikālas Latvijas un starptautiskā mērogā;
 • sekmē radošo industriju attīstību;
 • vērsti uz Liepājas kultūras vērtību (mantojums, mūzika, māksla, kino, teātris, dizains un arhitektūra) apzināšanu, dokumentēšanu vai popularizēšanu Liepājas, Latvijas un starptautiskā mērogā;
 • veicina starptautisku pasākumu (meistarklases, izstādes, lekcijas, seminārus, koncertus u.c.) norisi Liepājā;
 • nodrošina pētījumus par Liepājas kultūras un mākslas telpu (tajā skaitā - kultūrvēsturiskā mantojuma, Liepājas lomas Latvijas 100 simtgades kontekstā un Liepājas kultūras procesu izpēte);
 • nodrošina starptautiskas kultūras un mākslas rezidences Liepājā.
Informācijas avots: http://liepajaskultura.lv/lv/projekti/liepajas-kulturas-parvaldes-2016-gada-kulturas-projektu-konkurss/
4. Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātu projektu konkursu programmas „Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem” ietvaros Latvijas valsts budžeta finansētā programma "Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem"
Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātu projektu konkursu programmas „Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem" ietvaros, kas tiek finansēts no Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem.
Programmas mērķis ir saglabāt diasporas saikni ar Latviju un stiprināt tās nacionālo identitāti.
Programmas mērķa grupa ir latviešu diasporas bērni vecumā līdz 18 gadiem, kā arī viņu vienaudži Latvijā. Programmas ietvaros tiks atbalstītas kopīgas nometnes un vasaras skolas, kas vērstas uz diasporas bērnu saiknes stiprināšanu ar Latviju, kā arī diasporas un Latvijā dzīvojošo bērnu kopīgu darbošanos.
Kopējais 2016.gadā programmas ietvaros pieejamais finansējums ir 133 038 EUR no Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem. Finansējums tiks sadalīts tā, lai atbalstu saņemtu pēc iespējas dažādās valstīs dzīvojošās latviešu diasporas bērni.
Projektu var iesniegt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kas atbilst šādiem nosacījumiem:
 • organizācijai ir vismaz 2 gadu pieredze darbā ar bērniem un jauniešiem, piemēram, nometņu, neformālās izglītības pasākumu, kultūras, sporta vai atpūtas u.c. pasākumu rīkošanā;
 • organizācijai ir iepriekšēja pieredze projektu īstenošanā.
Programmas „Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem" konkursa nolikums un projekta iesnieguma veidlapa pieejama Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapā internetā www.sif.gov.lv.
Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2016.gada 29.februāris. 
Informatīvais seminārs par projektu konkursu notiks 2016.gada 11.februārī plkst. 11:00 Eiropas Savienības mājā Aspazijas bulvārī 28, Rīgā.
Lūdzam dalībai seminārā pieteikties ne vēlāk kā līdz 8.februārim pa tālruni 67281752 vai sūtot e-pastu uz adresi info@sif.gov.lv. Dalība semināros ir bez maksas.
Jautājumus par projektu iesniegumu sagatavošanu lūdzam sūtīt pa e-pastu uz adresi konkursi@sif.gov.lv, norādot atsauci uz šo projektu konkursu, ne vēlāk kā līdz š.g. 26.februārim.
Informācijas avots: http://www.sif.gov.lv

5. Aicina pašvaldības pieteikties projektu konkursam EK iniciatīvā - Pilsētu inovatīvās darbības Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aicina Latvijas pašvaldības pieteikties izsludinātajam pirmajam projektu konkursam Eiropas Komisijas (EK) iniciatīvā - Pilsētu inovatīvās darbības (Urban Innovative Actions).
Konkursā var pieteikties pilsētu pašvaldības, kurās ir vismaz 50 000 iedzīvotāju, kā arī pilsētu pašvaldību asociācijas vai grupas, ieskaitot pārrobežu asociācijas vai grupas, kurās kopējais iedzīvotāju skaits ir vismaz 50 000 iedzīvotāju.
Projektu iesniegšanas termiņš – 2016. gada 31. marts plkst. 14:00 (pēc centrālā Eiropas laika).
Kopā iniciatīvai piešķirtais EK finansējums ir gandrīz 372 miljoni eiro. Pirmajā projektu atlases kārtā plānotais finansējums – 80 miljoni eiro, savukārt viena projekta maksimālais atbalsts nepārsniedz 5 miljonus eiro.
Projektus iespējams iesniegt atbilstoši 4 prioritārajām tēmām: enerģētikas pārkārtošana, pilsētu nabadzības novēršana (fokuss uz degradētajām pilsētu teritorijām), migrantu un bēgļu iekļaušana, kā arī darba vietas un prasmes vietējā ekonomikā.
Projektiem jādemonstrē radoši, vēl nebijuši, eksperimentāli, ilgtspējīgi risinājumi pilsētu izaicinājumu pārvarēšanai. To izstrādei un īstenošanai ir jānotiek partnerībā ar ieinteresētajām pusēm, iesaistot gan publisko un privāto sektoru, gan sabiedrību. Projektā testētajiem risinājumiem jārada zināšanas, ko var pārņemt savā praksē citas Eiropas Savienības pilsētas.
Lai skaidrotu iniciatīvu un palīdzētu sagatavot kvalitatīvus projektu pieteikumus, EK 2016. gada janvārī un februārī organizē vairākus informatīvos seminārus. Viens no tiem notiks Rīgā 20. janvārī. Lai tajā piedalītos, lūgums līdz 14. janvārim pieteikt savu dalību, reģistrējoties http://www.uia-initiative.eu/en/riga-applicant-seminar.
Detalizētāka informācija par šo iniciatīvu, projektu sagatavošanu un informatīvajiem semināriem pieejama tīmekļa vietnē: http://www.uia-initiative.eu/ Turpat atrodama arī projektu pieteikuma veidlapa un saistītie dokumenti, tajā skaitā darba uzdevums un UIA vadlīnijas.
Papildus informācijai:
Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, nepārsniedzot 80% no attiecināmajām izmaksām.
Projektā paredzētā attiecināmās izmaksas ir personāls, birojs un administrācija, ceļošana un viesnīcas, ārējās zināšanas un pakalpojumi, aprīkojums infrastruktūra un būvniecības darbi.
Projektu īstenošanas termiņš – 3 gadi.
Informācijas avots: www.varam.gov.lv

  6. Filmu ražošanas projektu konkurss Nacionālais kino centrs (NKC) izsludina 2016. gada filmu ražošanas projektu konkursu ar mērķi atbalstīt pilnmetrāžas spēlfilmu un visu garumu animācijas un dokumentālo filmu ražošanu vai ražošanas pabeigšanu 2016.-2017.gadā. Pilnmetrāžas filma ir filma, kuras ilgums ir ne mazāks par 65 minūtēm.
Konkursa finansējums ir Eur 2 054 922, no kura animācijas filmu projektiem tiek piešķirti Eur 501 531, dokumentālo filmu projektiem Eur 392 502 un spēlfilmu projektiem Eur 1 160 889.Detalizētāka informācija par finansējuma nosacījumiem atrodama konkursa nolikumā.
Konkursā nevar tikt iesniegti projekti, kuri ir saņēmuši NKC finansējumu filmas pabeigšanai, kā arī Latvijas simtgades filmu ražošanai. Konkursā tāpat nevar tikt iesniegti starptautiski kopražojuma projekti, kuros Latvijas filmu producents ir mazākuma kopražotājs, izņemot projektus, kuri saņēmuši finansējumu NKC 2015.gada filmu projektu ražošanas konkursā.
Uz konkursa finansējumu nevar pretendēt arī projekta iesniedzējs, kas nav izpildījis NKC līgumu saistības, t.sk. gada laikā pēc filmas, kura saņēmusi publisko (arī VKKF) finansējumu, pabeigšanas nav nodevis to Latvijas Nacionālajam arhīvam saskaņā ar Filmu likuma 4.panta 1.daļu.
Konkursa projekti iesniedzami personīgi vai pa pastu NKC, Rīgā, Peitavas ielā 10 līdz šā gada 29.februārim plkst.12:00. Ar konkursa nolikumu var iepazīties:
http://nkc.gov.lv/finansejums/izsludinati-konkursi/
Konkurss izsludināts saskaņā ar Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumiem Nr.975 „Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem”. Paziņojums par konkursu izsludināšanu publicēts 28.01.2016. laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 19.numurā.
Saskaņā ar Ministru kabineta 12.10. 2010. noteikumu Nr.975 “Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem” 1.pielikumu viens no izslēdzošajiem projekta administratīvās atbilstības vērtēšanas kritērijiem ir šo noteikumu 17.punktā minētais nosacījums – projektu, kurš projektu konkursā nav guvis atbalstu, atkārtoti iesniegt projektu konkursā var ne vairāk kā divas reizes.
NKC norāda, ka, vērtējot konkursā iesniegtos projektus minētajā kritērijā, neņems vērā projektu iepriekšējos noraidījumus programmas “Latvijas filmas Latvijas simtgadei” konkursos, jo šai programmai bija konkrēts un ierobežots mērķis.
Informācijas avots: http://nkc.gov.lv/finansejums/izsludinati-konkursi/

  7. 2016. gada konkurss Latvijas filmu demonstrēšanas, marketinga un nozares profesionāļu tālākizglītības atbalstam Nacionālais kino centrs (NKC) 25.01.2016. izsludina 2016. gada konkursu ar pieejamo finansējumu EUR 120 000 apmērā Latvijas filmu demonstrēšanas, marketinga un nozares profesionāļu tālākizglītības atbalstam.
Konkursa mērķis ir veicināt Latvijas filmu atpazīstamību Latvijā un ārvalstīs, kā arī nozares profesionāļu izaugsmi un konkurētspēju, atbalstot sekojošus projektus, kas īstenojami gada laikā no to iesniegšanas konkursā:
1) jaunāko Latvijas filmu marketinga aktivitātes profesionālai filmu demonstrēšanai (DCP formātā) kino izrādīšanas vietās visā Latvijā, par katru filmu iesniedzot atsevišķu projektu;
2) jaunāko Latvijas filmu sistemātiska un regulāra demonstrēšana, nodrošinot šo filmu ģeogrāfiski vienmērīgu izplatīšanu filmu programmās (ne mazāk kā 3 filmas) Latvijā un/vai tās diasporā;
3) Latvijas filmu, kas atlasītas konkursa kārtībā, marketinga aktivitātes to dalībai nozīmīgos starptautiskos filmu mākslas pasākumos;
4) Latvijas filmu projektu, kas atlasīti konkursa kārtībā, marketinga aktivitātes to dalībai ES kultūras atbalsta programmas “Radošā Eiropa” audiovizuālās jomas apakšprogrammas (turpmāk – MEDIA) atbalstītajos filmu projektu tirgos ārvalstīs;
5) Latvijas filmu nozares profesionāļu dalība MEDIA atbalstītajos tālākizglītības kursos un semināros ārvalstīs;
6) tālākizglītības kursu un semināru rīkošana Latvijas filmu nozares profesionāļiem Latvijā.
Jaunākās Latvijas filmas šī konkursa izpratnē ir Latvijas filmas, kuru nacionālās pirmizrādes nav notikušas pirms 2016. gada 1. janvāra un kuru izplatīšana tiek plānota 2016. un 2017. gadā.
Projektu iesniegšanas termiņš ir atvērts līdz 2016. gada 30. novembra plkst. 12:00 visiem projektu veidiem, izņemot nolikuma 3.2. punktā minētos projektus (jaunāko Latvijas filmu sistemātiska un regulāra demonstrēšana), kuri iesniedzami laika posmā no 2016. gada 2. maija līdz 31. maijam plkst. 12:00.
Projektu izvērtēšana notiek reizi mēnesī pēc 1. datuma. Projekti, kas iesniegti pēc attiecīgā mēneša 1. datuma, tiek izvērtēti nākamajā mēnesī pēc 1. datuma.
Ar konkursa nolikumu var iepazīties NKC mājas lapā www.nkc.gov.lv, kā arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10, tālrunis 67358878.
Informācijas avots: http://nkc.gov.lv/finansejums/izsludinati-konkursi/

  8. Finansējuma konkurss TV sēriju ražošanai Eiropas kopražojumu foruma Series Mania ietvaros izsludināts konkurss ar iespēju pieteikt TV sēriju idejas finansējuma saņemšanai sēriju ražošanai. Konkursa ietvaros tiks izvēlēti 16 pieteikumi, kuru iesniedzējiem būs iespēja piedalīties Series Mania forumā un prezentēt idejas. Forums notiks š.g. 19.-21. aprīlī, Parīzē (Francija).
Atbilstīgs ir tikai fikcijas žanrs (netiks atbalstīti dokumentālie seriāli, bērnu raidījumi, animācijas seriāli). Projektā jāiekļauj vismaz 4 sērijas epizodes, vienas sērijas rādīšanas garumam ir jābūt virs 26 minūtēm. Prioritāri būs tie pieteikumi, kas ir saņēmuši kāda savas valsts TV kanāla atbalstu par sēriju rādīšanu. 
Pieteikumu iesniegšana līdz 26. februārim.
Plašāk: http://series-mania.fr/en/pro/ 
Seria Mania foruma norisi atbalsta ES programma "Radošā Eiropa".
http://www.km.gov.lv/lv/radosaeiropa/jaunumi/?news_id=7320
  9. Ziemeļu Ministru padome Latvijā izsludinājusi projektu pieņemšanu
- NVO programma Baltijas jūras reģionam sadarbības veidošanai
Informācijas avots:  http://www.ncmgrants.org/
  10. Finansējums NVO un reliģiskām organizācijām Borisa un Ināras Teterevu fonds aicina biedrības, nodibinājumus un reliģiskās organizācijas iesniegt projektu pieteikumus, lai gūtu atbalstu mazaizsargāto līdzdarbības pasākumiem dzīves kvalitātes uzlabošanai savos novados. Piedaloties konkursā, var pretendēt uz finansējumu līdz 5000 eiro. Pieteikumus var iesniegt līdz 29. februārim.
Atbalsts nevalstiskām organizācijām tiks sniegts fonda grantu programmas „Maizes rieciens” ietvaros. Finansējumu konkursa kārtībā saņems tās organizācijas, kuru līdzdarbības aktivitātēs dzīves apstākļu uzlabošanai paredzēts iesaistīt pašus palīdzības saņēmējus, jo īpaši ģimenes ar bērniem. Pasākumiem jābūt īstenotiem laikā no 2016. gada 4. aprīļa līdz 2016. gada 30. novembrim.
Plašāk par projektu iesniegšanu uzziniet infografikā un www.maizesrieciens.lv mājas lapā (sadaļā “Atbalsts līdzdarbībai”).
Atbalsts vienai organizācijai paredzēts līdz 5000 eiro apmērā. Savukārt kopējais pieejamais atbalsts līdzdarbības pasākumiem 2016. gadā ir 35 000 eiro.
Lai saņemtu atbildes uz jautājumiem par pieejamo atbalstu, 2016. gada 3. februārī Rīgā tiek organizēts informatīvs seminārs. Aicinām pieteikties semināram līdz 29. janvārim, aizpildot anketu šeit vai www.maizesrieciens.lv mājas lapā (sadaļā “Atbalsts līdzdarbībai”). Jautājumu gadījumā aicinām rakstīt arī uz e-pasta adresi maizesrieciens@teterevufonds.lv
2014. gadā Borisa un Ināras Teterevu fonds uzsāka atbalstu līdzdarbības pasākumiem, iesaistot labdarības virtuvju apmeklētājus un citu organizācijas redzeslokā esošo mazaizsargātos iedzīvotājus praktiskās aktivitātēs savas dzīves uzlabošanā. Divās sezonās līdzdarbības pasākumiem atbalstu saņēmušas 16 organizācijas, iesaistot vairāk nekā 1000 palīdzības saņēmēju, tajā skaitā, vairāk nekā 300 bērnu
http://teterevufonds.lv/jaunumi/2016#aicina-nvo-pieteikties-lidzdarbibas-projektu-atbalstam

11. Notiks atkārtots seminārs par starptautiskā finansējuma iespējām kultūras nozares projektu īstenošanai Ņemot vērā lielo interesi, Radošās Eiropas birojs š.g. 16. februārī organizē atkārtotu semināru, kurā dažādu starptautiska mēroga programmu konsultanti izklāstīs informāciju par aktuālajiem konkursiem 2016. gadā kultūras un radošo nozaru projektu īstenošanai.
Seminārs notiks Latvijas Nacionālajā bibliotēkas konferenču centra D daļā, Mūkusalas ielā 3.
Darba programma:
10:30-11:00 Reģistrācija, kafija
11:00-11:50 Semināra atklāšana. Radošās Eiropas birojs Latvijā un ES programmas „Radošā Eiropa” 2014-2020, apakšprogramma „Kultūra” 
Zanda Aveniņa, Radošās Eiropas birojs
11:50-12:30 ES programma „Eiropa pilsoņiem” 
Andrejs Lukins, Eiropa pilsoņiem informācijas punkts
12:30-13:00 ES programma „Erasmus+” 
Irīna Stoļarova, Valsts izglītības attīstības aģentūra
13:00-13:20 Kafijas pauze
13:20-13:50 ES programma „Erasmus+: Jaunatne darbībā”, Eurodesk un Eiropas Jaunatnes portāls 
Marita Kroiča, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
13:50-14:20 Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Kultūra” 
Ginta Tropa, Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā
14:20-14:30 Noslēgums 
Dalība seminārā ar iepriekšēju reģistrēšanos:
https://docs.google.com/forms/d/1XOqBLcl5fFNFvsVZGq_mNt_zfZRhy4z8o2asuZ0NHZk/viewform?c=0&w=1
Informācijas avots: http://www.km.gov.lv/lv/radosaeiropa/jaunumi/index.html?news_id=7304
  12. Kā pareizi rakstīt “Erasmus+” projektus? Noskaidro bezmaksas seminārā! Erasmus+“Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektiem un to atbalstam 2016. gadā pieejami 2 697 427.00 eiro. Speciālisti, kas ikdienā strādā ar jauniešiem un jauniešu līderiem un kuriem līdz šim nav pieredzes “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu rakstīšanā, aicināti piedalīties Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras organizētajā bezmaksas seminārā. 
Seminārs notiks 2016. gada 18. februārī no plkst. 10.30 līdz plkst. 16.00 viesnīcā “Bellevue Park Hotel Riga” (Slokas ielā 1, Rīgā).
Seminārā īpaši aicināti piedalīties tie organizāciju pārstāvji, kuru reģionos līdz šim nav īstenoti “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projekti.
Semināra darba programma:
10.30 – 11.00 – reģistrācija.
11.00 – 11.30 – programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” iespējas darbā ar jauniešiem.
11.30 – 13.00 – darba grupas par katru no projektu veidiem (1. daļa) – Jauniešu apmaiņas, Eiropas Brīvprātīgais darbs, Stratēģiskās partnerības projekti jaunatnes jomā (starptautiskās jauniešu iniciatīvas). Reģistrējoties tiešsaistē, jānorāda izvēlētā darba grupa.
13.00 – 14.00 – kafijas pauze, neformālas sarunas.
14.00 – 15.30 - darba grupas par katru no projektu veidiem (2. daļa. Turpinājums).
15.30 – 16.00 – Noslēguma jautājumi un diskusijas.
Seminārā savā pieredzē dalīsies organizāciju un pašvaldību pārstāvji, kas jau īstenojuši “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektus.
Seminārs tiek organizēts ikvienam interesentam, kas vēlas rakstīt “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektus un kuriem līdz šim nav pieredzes šādu projektu īstenošanā, kuri paši kā dalībnieki ir piedalījušies kādā no “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektiem, kuriem ir pieredze un/vai interese līdzīgu projektu īstenošanā. Uz semināru aicināti jaunieši, nevalstisko organizāciju pārstāvji, dažādu veidu organizāciju pārstāvji, skolēni, studenti, pedagogi, sociālie darbinieki, pašvaldību un valsts iestāžu darbinieki. Seminārā noderīgu informāciju atradīs ikviens, kuram ikdienā ir cieša saskarsme ar jauniešiem un kuriem ir interese un motivācija darboties neformālajā izglītībā.
Seminārs ir bez maksas! Lai pieteiktos semināram, līdz 2016. gada 8. februāra plkst. 12.00 elektroniski jāaizpilda pieteikuma anketa tiešsaistē http://bit.ly/1PPYETM
Apstiprinājuma e-pastu saņemsiet līdz 11. februārim (ieskaitot).
Dalība semināram tiks apstiprināta tiem dalībniekiem, kuri atbildīs mērķa grupas profilam.
Par “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektiem
Saskaņā ar programmas vadlīnijām, projektu pieteikumu iesniegšana 2016. gadā iespējama trīs termiņos: līdz 2. februāra, 26. aprīļa un 4. oktobra plkst. 13.00 pēc vietējā laika. Tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv jau pieejamas projektu elektroniskās pieteikumu veidlapas angļu valodā.
2016. gads ir jau trešais gads programmas “Erasmus+” ciklā, kas kopumā ilgst no 2014. līdz 2020. gadam. Programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” ietvaros jauniešiem vecumā no 13 līdz 30 gadiem, jaunatnes darbiniekiem un citām personām, kas iesaistītas darbā ar jaunatni, sadarbojoties ar ārvalstu partneriem, ir iespēja iegūt jaunas zināšanas, prasmes un pieredzi, pašiem veidojot un īstenojot projektus.
Programmā “Erasmus+: Jaunatne darbībā” ir iespējams īstenot projektus trīs pamatdarbībās : pirmā – “Personu mobilitāte mācību nolūkos” (mobilitātes veids “Jauniešu apmaiņas”,  ” Eiropas Brīvprātīgais darbs”, “Jaunatnes darbinieku mobilitāte”); otrā – “Stratēģiskās partnerības jaunatnes jomā”; trešā – “Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās”.
Informējam, ka saskaņā ar ES programmas “Erasmus+” vadlīnijām jaunatnes jomas projektus var uzsākt ātrākais trīs mēnešus pēc projektu iesniegšanas termiņa. 
Programma „Erasmus+” sniedz iespēju darboties neformāli, veidot un īstenot projektus starptautiskā līmenī, sadarboties ar citu valstu jauniešiem, iegūt nozīmīgas prasmes un iemaņas, attīstot jaunatnes jomu Eiropā un Latvijā. Programmas mērķis ir veicināt Eiropas pilsonības apzināšanos un iesaistīt jauniešus Eiropas nākotnes veidošanā.

Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīgā ministrija par programmas “Erasmus+” īstenošanu Latvijā, savukārt Valsts izglītības attīstības aģentūra un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra  nodrošina  programmas ieviešanu. Par projektu konkursiem jaunatnes jomā vairāk var uzzināt www.jaunatne.gov.lv sadaļā „Erasmus+”. Savukārt par izglītības un mācību jomas projektiem - www.viaa.gov.lv sadaļā „Erasmus+”.
Informāciju sagatavoja Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.
Informācijas avots: http://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/1532-ka-pareizi-rakstit-erasmus-projektus-noskaidro-bezmaksas-seminara

  13. Aicina reģistrēties Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014-2020 semināram Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aicina reģistrēties Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020. gadam (turpmāk – programma) semināram par otro projektu konkursu.
Seminārs notiks 2016. gada 16. un 17. martā Rīgā, Kuģu ielā 24, Radisson Blu Daugava Hotel.
Pasākuma mērķis ir informēt par programmas otro projektu konkursu, nodrošināt potenciālajiem projektu partneriem tīklošanās iespējas, kā arī iespēju saņemt individuālu konsultāciju par projekta ideju.
Semināra laikā programmas Vadošās iestādes/Kopīgā Sekretariāta pārstāvji prezentēs programmas galvenās iezīmes, sadarbības jomas un tēmas, par kurām sadarbības projekti otrajā projektu konkursā ir īpaši gaidīti. Tāpat tiks skaidroti projekta budžeta veidošanas un komunikācijas jautājumi, izklāstītas gūtās atziņas pēc pirmā projektu konkursa, kā arī sniegta informācija, kad un kur pieteikties programmas finansējumam, kur saņemt atbalstu jautājumu gadījumā. Tiks nodrošināta arī iespēja komunicēt ar potenciālajiem projektu partneriem tematiskos stūrīšos „Inovācijas”, „Dabas resursi” un „Transports”.
Tāpat interesentiem, kuri iepriekš būs pieteikušies, tiks nodrošinātas individuālas projektu konsultācijas.
Tā kā vietu skaits pasākumā ir ierobežots, interesentiem līdz 2016. gada 29. februārim lūgums reģistrēties programmas tīmekļa vietnē: http://www.interreg-baltic.eu/event-detail/event/xx-interreg-baltic-sea-region-information-seminar.html.
Programmas mērķis ir stiprināt integrētu teritoriālo attīstību un sadarbību, lai padarītu Baltijas jūras reģionu inovatīvāku, vieglāk pieejamu un ilgtspējīgāku.
Programmas finansējuma saņēmēji ir valsts budžeta iestādes (piemēram, nozaru ministrijas, aģentūras), no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskās personas un to izveidotās iestādes (piemēram, plānošanas reģioni, zinātniskās institūcijas), pašvaldības un to izveidotās iestādes, pašvaldību un valsts kapitālsabiedrības, biedrības un nodibinājumi, kā arī komercsabiedrības.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija īsteno Nacionālās atbildīgās iestādes funkcijas Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” programmām, tai skaitā Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020. gadam koordināciju Latvijā.
Informācijas avots: www.varam.gov.lv
  Informāciju apkopoja: Baiba Kūma, Kurzemes plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centrs
Tel. 63807276