Aktualitātes finansējuma piesaistei

Aktualitātes finansējuma piesaistei Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs informē par pieejamo atbalstu, finansējumu un Lauku atbalsta dienesta izsludināto projektu konkursu, kā arī programmām, kas attiecas ne tikai uz uzņēmējdarbību. 1. Pieejams finansējums projektu īstenošanai Igaunijas-Latvijas programmas ietvaros
Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam (turpmāk – Igaunijas – Latvijas programma) izsludina projektu konkursu un aicina iesniegt sadarbības projektu idejas pārrobežu uzņēmējdarbības veicināšanai, tūrisma attīstībai, vides aizsardzībai un darbaspēka kustības atvieglošanai. Pirmajā konkursā projektu īstenošanai ir plānots piešķirt aptuveni 18 miljonus eiro, no kuriem aptuveni 8 miljoni eiro tiks novirzīti ar atbalstu uzņēmējdarbībai saistītiem projektiem.
Finansējumam var pieteikties nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa iestādes, to izveidotās institūcijas, pašvaldību un valsts kapitālsabiedrības, plānošanas reģioni, kā arī zinātnes un izglītības iestādes, biedrības un nodibinājumi un privāti uzņēmumi no Kurzemes, Pierīgas, Rīgas un Vidzemes. Projektu idejas ir jāsagatavo, sadarbojoties partneriem no Igaunijas un Latvijas, un jāiesniedz Apvienotajā sekretariātā līdz 2016. gada 22. aprīlim. Apvienotā sekretariāta komanda laipni aicina visus interesentus konsultēties par atbalstāmām aktivitātēm un finansējuma piešķiršanas nosacījumiem. Plašāku un detalizētāku informāciju var iegūt programmas mājaslapā – www.estlat.eu
Lai labāk izprastu jaunos atbalsta virzienus un nosacījumus, kā arī, lai satiktu potenciālos sadarbības partnerus un saņemtu konsultācijas, programma 31. martā aicina uz informatīvu pasākumu „saldējuma galvaspilsētā” Rūjienā. Informācija par pasākumu tiks publicēta programmas mājaslapā un Facebook lapā Estonia-Latvia Programme.
Igaunijas-Latvijas programma ir viena no 60 pārrobežu sadarbības programmām, kuras ievieš Eiropas Savienības iekšējām robežām pieguļošos reģionos. Programmas ieviešanu vada Igaunijas Finanšu ministrija, kura vienlaikus pilda arī nacionālās atbildīgās iestādes funkcijas. Latvijā nacionālās atbildīgās iestādes funkcijas veic Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Programmu finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, un kopējais atbalsts programmai ir 38 miljoni eiro. Igaunijas-Latvijas programma ir turpinājums 2007. – 2013. gadu periodā īstenotajai pārrobežu programmai.
Kontaktinformācija: Vineta Šnore, Tālr. + 371 29274310, e-pasts: vineta.snore@estlat.eu
 
2. Jauniešiem bezdarbniekiem NVA piedāvā atbalstu komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai
Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina jauniešus bezdarbniekus vecumā no 18 līdz 29 gadiem pieteikties dalībai atbalsta pasākumā komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai, kas tiek īstenots Eiropas Savienības projekta “Jauniešu garantija” ietvaros.
Pasākumā var iesaistīties tie NVA reģistrētie jaunieši bezdarbnieki, kuri ir ieguvuši profesionālo vidējo vai augstāko izglītību uzņēmējdarbības, biznesa vadības vai citā tām pielīdzināmā jomā, vai izvēlētās komercdarbības vai pašnodarbinātības jomā. Pasākumā var piedalīties arī tie jaunieši, kuri apguvuši tādas profesionālās izglītības programmas, kas nodrošina uzņēmējdarbības uzsākšanai un vadībai nepieciešamās zināšanas, vai ir ieguvuši profesionālo vidējo vai augstāko izglītību un apguvuši ar uzņēmējdarbības vadību saistītu neformālās izglītības programmu.
Iesaistoties komercdarbības vai pašnodarbinātības atbalsta pasākumā, jaunietis ar NVA piesaistīto profesionālo uzņēmējdarbības konsultantu palīdzību izstrādās biznesa plānu, kas vēlāk tiks iesniegts izvērtēšanai ekspertiem. Ja eksperti uzskatīs, ka izstrādātais biznesa plāns ir dzīvotspējīgs un tā īstenošanai nepieciešams atbalsts, NVA piedāvās jaunietim slēgt līgumu par atbalsta pakalpojumu saņemšanu. Noslēdzot līgumu ar NVA, jaunietis varēs saņemt uzņēmējdarbības profesionāļu konsultācijas biznesa plāna īstenošanas pirmajā gadā, komercdarbības dotāciju biznesa plāna īstenošanai - līdz 3000 eiro atbilstoši apstiprinātajai biznesa plāna tāmei un ikmēneša dotāciju valstī noteiktās minimālās darba algas apmērā pirmo sešu mēnešu biznesa plāna īstenošanas laikā.
Saņemt detalizētāku informāciju un pieteikties pasākumam jaunieši var NVA filiālē, kurā ir reģistrējušies. Aģentūras filiāļu kontaktinformācija atrodama NVA interneta vietnē www.nva.gov.lv
Pilna laika studenti „Jauniešu garantijas” atbalsta pasākumos netiek iesaistīti.

3. Pieejams finansējums augsti kvalificēta personāla piesaistei
Eiropas Savienība (ES) ir spērusi pirmos soļus, lai palīdzētu Eiropas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), kā arī start-up uzņēmumiem augsti kvalificēta ārvalstu personāla piesaistei. Līdz š.g. 30. jūnijam mazajiem un vidējiem uzņēmumiem ir iespēja pieteikties ES atbalstam pēcdoktorantūras pētnieku piesaistei ar mērķi veicināt uzņēmuma produktivitāti un inovāciju.
Inovācijas process MVU vidū bieži vien kavējas, jo uzņēmumiem dažādu apstākļu dēļ trūkst darbinieku ar specifiskām prasmēm un zināšanām. Tāpat arī problēmas mēdz sagādāt ekspertīzes trūkums inovācijas procesa pārvaldībā, kā arī personāla atlasē. Jauniem uzņēmumiem parasti nav pieejas plašam starptautisku partneru tīklam vai arī uzņēmums nav vēl paguvis izveidot plaši atpazīstamu zīmolu, kas šāda veida procesu spētu atvieglot.
Ar SME Innovation Associate programmu ES plāno uzlabot MVU un start-up uzņēmumu pieeju augsti kvalificētam personālam, kā arī veicināt mobilitāti pētnieku vidū. Laika periods, kurā speciālisti tiks nodarbināti uzņēmumā, atbilst akadēmiskajam gadam vairumā Eiropas valstu.
Kas var pieteikties?
SME Innovation Associate programma ir pieejama visiem MVU un start-up uzņēmumiem, kas ir dibināti ES dalībvalstīs, kā arī programmas Horizonts 2020 sadarbības valstīs. Prasības pētniekiem: doktora grāds (vai līdzvērtīgs), ekspertīze, kas atbilst konkrētajam darba piedāvājumam, kā arī atbilstība starpvalstu mobilitātes kritērijiem.
MVU tiks piešķirts grants, ar kura palīdzību būs iespējams segt algas un citas ar pētnieka nodarbinātību saistītās izmaksas, kā arī  ar apmācībām saistītos izdevumus.
Savukārt pētniekiem šī ir iespēja gūt praktisku pieredzi biznesa inovāciju procesu pārvaldīšanā, vadības prasmes, kā arī papildināt savu CV ar unikālu pieredzi ārvalstīs.
Papildus informācija par programmu pieejama šeit.
http://een.lv
 
4. Saskaņošanai nodota atbalsta programma jaunu produktu ieviešanai ražošanā
Ekonomikas ministrija ir izstrādājusi un saskaņošanai nodevusi vēl vienu jaunā ES fondu plānošanas perioda 2014. – 2020.gadam atbalsta programmu - jaunu produktu ieviešanai ražošanā (turpmāk – programma). Programmas ietvaros tiks palielināti privātā sektora ieguldījumi pētniecībā un attīstībā (P&A), veicināta pētniecības rezultātu komercializācija, radošuma pārnese un netehnoloģisko inovāciju attīstība, kā arī jaunu produktu un tehnoloģiju attīstība un ieviešana ražošanā. Tādejādi tiks paaugstināta komersantu produktivitāte un konkurētspēja.
Latvijas uzņēmumu konkurētspējas un produktivitātes veicināšanai nozīmīgs ir darbaspēka ražīguma pieaugums. Pārdomāta inovācijas un uzņēmējdarbības konkurētspējas politika un atbilstoši inovācijas politikas instrumenti, piemēram, atbalsts modernu iekārtu iegādei, veicinās arī darbaspēka produktivitāti un cels Latvijas uzņēmumu konkurētspēju globālā mērogā.
Programmas ietvaros atbalstu piešķirs projektu iesniedzējiem, kuri definēs prasības eksperimentālajai tehnoloģijai (integrētai ražošanas līnijai), izgatavos paši vai pasūtīs iekārtu ražotājiem (ārpakalpojumu sniedzējiem vai piegādātājiem) eksperimentālo tehnoloģiju (integrēto ražošanas līniju) un pēc tam ar šo eksperimentālo tehnoloģiju (integrēto ražošanas līniju) ražos produktus vai sniegs pakalpojumus.
Projekta iesniedzējam pašam vai pēc projekta iesniedzēja definētajām prasībām būs jāizgatavo vismaz 20% no eksperimentālās tehnoloģijas (integrētās ražošanas līnijas) komponentēm (iekārtām).
Programma tiks ieviesta atklātas projektu iesniegumu atlases veidā. Programmas ietvaros pieejamais Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējums ir 60 000 000 eiro un ar pieejamo finansējumu ir plānots atbalstīt 30 komersantus. Maksimālais ERAF finansējums vienam projektam (projekta iesniedzēja saistīto personu grupai) pasākuma ietvaros ir plānots 2 000 000 eiro. Maksimālā ERAF līdzfinansējuma likme ir 35%.
Projektu varēs iesniegt gan mazie un vidējie komersanti, gan arī lielie komersanti, kuri darbojas apstrādes rūpniecības vai veselības aprūpes nozarē. Izņēmums ir komersanti, kuri darbojas apstrādes rūpniecības apakšnozarēs, kurām nevar piešķirt valsts atbalstu (kuģu būve, tērauda rūpniecība, sintētisko šķiedru ražošana, u.c.).
Iesniegto projektu iesniegumu pieņemšanu un vērtēšanu nodrošinās Centrālā Finanšu līgumu aģentūra. Jaunā programma varētu būt pieejama 2016.gada 3.ceturksnī.
Atbalsta programmas jaunu produktu ieviešanai ražošanā īstenošanas noteikumu izstrādē piedalījās arī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas Lielo pilsētu asociācija, Latvijas Pašvaldību savienība, Mašīnbūves un Metālapstrādes Rūpniecības asociācija, Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija, Latvijas ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija, Latvijas Kokrūpniecības federācija, Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija un Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija.
Detalizētāk ar sagatavoto darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.4.pasākuma „Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā” īstenošanas noteikumu projektu var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40382542
Informācijas avots: LR Ekonomikas ministrija

  5. Lauku atbalsta dienests izsludina projektu konkursu EJZF: "Tirdzniecības pasākumi" Otrās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2016. gada 1. marta līdz 2016. gada 15. decembrim. Otrās kārtas pieejamais publiskais finansējums ir 900 000 EUR (deviņi simti tūkstoši euro). 01.03.2016.-15.12.2016. Pasākuma mērķis ir sekmēt jaunu tirgu apgūšanu, kā arī uzņēmumu un produktu sertificēšanu, produkcijas izsekojamību un marķējuma nostiprināšanu. Pretendents ir:
  • biedrība,
           - kura ir reģistrēta vismaz trīs gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas;
           - kurā vismaz piecu biedru komercdarbības joma ir zvejniecība, akvakultūra vai zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana;
  • atvasināta publiska persona – zinātniskā institūcija, kas ir reģistrēta Latvijas zinātnisko institūciju reģistrā, vai tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir sekmēt uzņēmējdarbības attīstību Latvijā, palielinot Latvijas konkurētspēju starptautiskajos tirgos, un kurai ir pieredze pasākumā paredzēto aktivitāšu īstenošanā.
Pasākumā atbalsta šādas aktivitātes:    - sabiedrības izpratnes palielināšanu par ilgtspējīgiem zvejas un akvakultūras produktiem (reklāmas kampaņu rīkošanu);   - tirgus izpēti, ko veic šo noteikumu zinātniskā institūcija un kas ir saskaņota ar pētāmās zivsaimniecības nozares nevalstiskajām organizācijām, kā arī ir saņemts pozitīvs Zivsaimniecības konsultatīvās padomes atzinums par pētāmo jomu;   - kvalitātes uzlabošanu noteikumos minētai biedrībai, veicinot:                      * konkrēta produkta reģistrācijas pieteikuma iesniegšanu un iesaistīto operatoru pielāgošanos attiecīgajām atbilstības un sertifikācijas prasībām saskaņā ar regulu Nr. 1151/2012;                      * ilgtspējīgu zvejas un akvakultūras produktu, tostarp mazapjoma piekrastes zvejas produktu, sertificēšanu un veicināšanu un videi nekaitīgu apstrādes metožu sertificēšanu un veicināšanu;   - zvejas vai akvakultūras produktu izsekojamības nodrošināšanu un – atbilstošā gadījumā – Eiropas Savienības mēroga ekomarķējuma izveidi zvejas un akvakultūras produktiem saskaņā ar regulu Nr. 1379/2013;   - jaunu produkcijas noieta tirgu meklēšanu, tajā skaitā dalību starptautiskajās izstādēs. Informācijas avots: www.lad.gov.lv
Programmas, kas attiecas ne tikai uz uzņēmējdarbību 1. Līdz šā gada 1. aprīlim pulksten 12.00(vai sūtot pa pastu - līdz 29.martam (pasta zīmogs)) VKKF pieņem pieteikumus mērķprogrammas konkursā: VKKF mērķprogrammas 2016 > Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana

Mērķprogrammas mērķis ir nodrošināt mūzikas un dejas mākslas izglītības izcilību un starptautisku konkurētspēju, veidojot un uzlabojot mūzikas un dejas mākslas izglītības iestādēm nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi.
Finansējums - 100 000 EUR.
Viens konkurss gadā -
Iesniegšana no 22.02.2016. līdz 01.04.2016. pulksten 12.00; konkursa rezultāti pēc 21.04.2016.
Kontaktinformācija: Nozares kuratore Santa Zirne, tālrunis: 67509945; 67503177, e-pasts: santa@kkf.lv
http://www.vkkf.lv/#2778
 
2. Aicina pašvaldības pieteikties projektu konkursam EK iniciatīvā - Pilsētu inovatīvās darbības
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aicina Latvijas pašvaldības pieteikties izsludinātajam pirmajam projektu konkursam Eiropas Komisijas (EK) iniciatīvā - Pilsētu inovatīvās darbības (Urban Innovative Actions).
Konkursā var pieteikties pilsētu pašvaldības, kurās ir vismaz 50 000 iedzīvotāju, kā arī pilsētu pašvaldību asociācijas vai grupas, ieskaitot pārrobežu asociācijas vai grupas, kurās kopējais iedzīvotāju skaits ir vismaz 50 000 iedzīvotāju.
Projektu iesniegšanas termiņš – 2016. gada 31. marts plkst. 14:00 (pēc centrālā Eiropas laika).
Kopā iniciatīvai piešķirtais EK finansējums ir gandrīz 372 miljoni eiro. Pirmajā projektu atlases kārtā plānotais finansējums – 80 miljoni eiro, savukārt viena projekta maksimālais atbalsts nepārsniedz 5 miljonus eiro.
Projektus iespējams iesniegt atbilstoši 4 prioritārajām tēmām: enerģētikas pārkārtošana, pilsētu nabadzības novēršana (fokuss uz degradētajām pilsētu teritorijām), migrantu un bēgļu iekļaušana, kā arī darba vietas un prasmes vietējā ekonomikā.
Projektiem jādemonstrē radoši, vēl nebijuši, eksperimentāli, ilgtspējīgi risinājumi pilsētu izaicinājumu pārvarēšanai. To izstrādei un īstenošanai ir jānotiek partnerībā ar ieinteresētajām pusēm, iesaistot gan publisko un privāto sektoru, gan sabiedrību. Projektā testētajiem risinājumiem jārada zināšanas, ko var pārņemt savā praksē citas Eiropas Savienības pilsētas.
Detalizētāka informācija par šo iniciatīvu, projektu sagatavošanu un informatīvajiem semināriem pieejama tīmekļa vietnē: http://www.uia-initiative.eu/ Turpat atrodama arī projektu pieteikuma veidlapa un saistītie dokumenti, tajā skaitā darba uzdevums un UIA vadlīnijas.
Papildus informācijai:
Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, nepārsniedzot 80% no attiecināmajām izmaksām.
Projektā paredzētā attiecināmās izmaksas ir personāls, birojs un administrācija, ceļošana un viesnīcas, ārējās zināšanas un pakalpojumi, aprīkojums infrastruktūra un būvniecības darbi.
Projektu īstenošanas termiņš – 3 gadi.
Informācijas avots: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
www.varam.gov.lv

3. VARAM aicina piedalīties Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2. projektu konkursā
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) aicina piedalīties Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam (turpmāk  – programma) 2.projektu konkursa 1.posmā, kas notiks no 2016.gada 1.marta līdz 2016.gada 1.jūnijam.
Programma atbalsta transnacionālo sadarbību ar mērķi stiprināt integrētu teritoriālo attīstību un sadarbību inovatīvākam, vieglāk pieejamam un ilgtspējīgākam Baltijas jūras reģionam.
Projektus iespējams iesniegt visās programmas prioritātēs, īpaši gaidīti projekti ir specifiskajos mērķos:
1.prioritāte „Inovācijas spējas”
           1.2. „Viedā specializācija”
           1.3. „Ar tehnoloģijām nesaistītas inovācijas”
2.prioritāte „Efektīva dabas resursu pārvaldība”
           2.2. „Atjaunojamie energoresursi”
           2.3. „Energoefektivitāte”
           2.4. „Resursu izmantošanas ziņā efektīva jūras nozaru izaugsme”
3.prioritāte „Ilgtspējīga transporta nozare”
          3.2. „Piekļuve attālākiem apvidiem vai apvidiem, kurus ietekmē demogrāfiskas izmaiņas”
           3.5. „Videi nekaitīga mobilitāte pilsētās”
Projektu konkurss tiks organizēts divos posmos. 1.posmā vadošie partneri aicināti iesniegt projekta ideju, aprakstot projekta stratēģisko nozīmi, plānotos rezultātus, iznākumus, galvenās aktivitātes un partnerību. Tās projekta idejas, ko programmas Uzraudzības komiteja atlasīs 1.posmā, tiks aicinātas iesniegt pilnu projekta pieteikumu 2.posmā, papildinot ar informāciju par projekta ieviešanas gaitu, sniedzot detalizētu informāciju par projekta budžetu un projekta ilgtspēju.
Projekta partnerībā jāiesaistās vismaz trīs partnera iestādēm no trīs dažādām programmas dalībvalstīm. Vienam no partneriem jāuzņemas Vadošā partnera loma, pārējie partnerībā iesaistītie piedalās kā projekta partneri vai asociētie partneri.
Projekti aicināti iepazīties ar Eiropas Savienības Stratēģijas Baltijas jūras reģionam (Stratēģija) rīcības plānu, izvērtējot iespējamo projekta ieguldījumu Stratēģijas politikas jomās. Īpaši aicināti pieteikties konkursā ir esošie un potenciālie rīcības plānā iekļautie flagship projekti. Stratēģijas politikas jomu un horizontālo rīcību koordinatori ir atbildīgi par atbalsta vēstules izsniegšanu. Gadījumā, ja vairākas projektu idejas demonstrē līdzvērtīgu kvalitāti, prioritāte tiks dota Stratēģijas flagship projektiem.
Programma nav noteikusi ERAF finansējuma apjomu, kas tiks piešķirts 2.projektu konkursā. Vienlaikus tiek vērsta uzmanība, ka netiks piešķirts viss programmas projektiem atlikušais finansējums.
2. projektu konkursa laika grafiks:
           Atvērts 1.posms – 2016.gada 1.marts – 1.jūnijs.
           Projekta ideju atlase – 2016.gada septembris.
           Atvērts 2.posms – 2016.gada septembris – 2017.gada janvāris.
           Projektu atlase finansējuma piešķiršanai – 2017.gada maijs.
          Projekta īstenošanas ilgums: 18-36 mēneši.
Tā kā programmas valoda ir angļu, projektu pieteikumi jāiesniedz angliski. Projektu iesniegšana notiek elektroniski, projekta ideju sūtot uz e-pastu: application@interreg-baltic.eu.
Sīkāka informācija par programmu, projektu konkursa nosacījumiem un citiem saistītajiem dokumentiem un informatīviem pasākumiem ir pieejama programmas tīmekļa vietnē www.interreg-baltic.eu. Savukārt informācija par Stratēģiju pieejama www.balticsea-region-strategy.eu/
Projektu partneriem iespējams pieteikties konsultācijām ar programmas Kopīgo sekretariātu rakstot uz e-pastu: info@interreg-baltic.eu. Tāpat programma nodrošina rīku, kurā iespējams meklēt potenciālos sadarbības partnerus – https://www.linkedin.com/groups/6754612/profile.
VARAM pilda Nacionālās atbildīgās iestādes funkcijas Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu 2014.-2020.gadam, tai skaitā Interreg Baltijas jūras reģiona programmas ieviešanas koordinācijai Latvijā.
Informācijas avots: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
www.varam.gov.lv
Informācija par Programmas citu partnervalstu kontaktpunktiem pieejama interneta vietnē:
http://www.centralbaltic.eu/organisational-structure/national-contact-points
Informācija par Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas aktualitātēm:
www.centralbaltic.eu
Informāciju apkopoja: Baiba Kūma
Kurzemes plānošanas reģiona
Uzņēmējdarbības centra vadītāja
Tel. 63807276