Aktualitātes finansējuma piesaistei

Aktualitātes finansējuma piesaistei Kurzemes plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centrs informē par atbalstu energoefektivitātes paaugstināšanai ražošanas ēkās, atbalstu biodrošības prasību ieviešanai cūkkopības saimniecībās, iespēju zemniekiem saņemt aizdevumus zemes iegādei, Valsts Kultūrkapitāla fonda 3. projektu konkursu, kā arī gaidāmajiem semināriem. 1. Atbalstam energoefektivitātes paaugstināšanai ražošanas ēkās būs pieejami 32,6 miljoni EUR Ministru kabineta 6. septembra sēdē atbalstīta Ekonomikas ministrijas izstrādātā ES fondu atbalsta programma energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai apstrādes rūpniecības nozares komersantu ražošanas ēkās. Programmas ietvaros pieejamais Kohēzijas fonda finansējums ir 32 555 030 EUR. Atbalsta programmas mērķis ir veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz atjaunojamajiem energoresursiem.
Atbalsta programma ļaus īstenot energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus ražošanas ēkās ar 30% atbalstu no kopējām attiecināmajām projekta izmaksām mazajiem, vidējiem un lielajiem komersantiem, kuru pamatdarbība ir apstrādes rūpniecības nozare. Vienam projekta iesniegumam minimāli pieejamais publiskā finansējuma apmērs ir 50 000 EUR un maksimālais – 600 000 EUR.
Programmas ietvaros atbalstu plānots sniegt līdz pat 65 apstrādes rūpniecības komersantiem, radot vismaz 15% enerģijas ietaupījumu gadā, veicinot komersantu produkcijas konkurētspēju eksporta tirgos. Finansējums programmas ietvaros tiks piešķirts:
  • ēku energoefektivitāti paaugstinošu pārbūves vai atjaunošanas darbu veikšanai;
  • energoefektivitātes paaugstināšanai esošajās ražošanas tehnoloģiskajās iekārtās, paredzot to uzlabošanu vai nomaiņu;
  • ēkas inženiersistēmu atjaunošanai, pārbūvei vai izveidei;
  • ieguldījumiem atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanai;
  • kā arī projekta tehniskās dokumentācijas un projekta vadības nodrošināšanai.
Atbalsta sniegšanu nodrošinās Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA). Atbalsta programmas atlase tiks izsludināta pēc projektu iesniegšanai nepieciešamo procedūru saskaņošanas ar CFLA – provizoriski 2016. gada novembrī. Detalizēti ar Ministru kabineta noteikumiem ”Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.1.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē” īstenošanas noteikumi” var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.  Informācijas avots:  www.em.gov.lv
2. Lauksaimnieki varēs saņemt atbalstu biodrošības prasību ieviešanai cūkkopības saimniecībās Tā kā Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) ir oficiāli atzinis dzīvnieku sevišķi bīstamās infekcijas slimības – Āfrikas cūku mēra – izplatību Latvijas teritorijā un, ņemot vērā slimības straujo izplatību, visām cūkkopības nozarē strādājošām saimniecībām ir nepieciešams ieviest biodrošības prasības.
Lai mazinātu saslimšanas risku mājas cūkām, ir pieņemts lēmums par trešās projektu iesniegšanas kārtas izsludināšanu Lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020.gadam pasākuma “Dabas katastrofās un katastrofālos notikumos cietušā lauksaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un piemērotu profilaktisko pasākumu ieviešana” apakšpasākumā “Atbalsts profilaktiskajiem pasākumiem, lai mazinātu epizootiju un epifitotiju iespējamās sekas”.
Pretendentiem būs iespēja iesniegt Lauku atbalsta dienestā projektus no 2016. gada 26. septembra līdz 2016. gada 30. decembrim.
Uz atbalstu šajā LAP apakšpasākumā varēs pretendēt tikai tirgum paredzētās primārās lauksaimniecības produkcijas ražotāji cūkkopībā visā Latvijas teritorijā. Apakšpasākuma publiskais finansējums – 500 000 eiro.
Atbalsta veids Atbalsts ieguldījumiem lauksaimnieciskās ražošanas profilaktisko pasākumu ieviešanai un lauksaimnieciskās ražošanas potenciāla atjaunošanai. Atbalsta mērķis ir sniegt atbalstu dzīvnieku sevišķi bīstamo infekcijas slimību izplatības (epizootijas) riska mazināšanai, paredzot preventīvo pasākumu ieviešanu teritorijās, kurās slimība jau ir konstatēta, kā arī profilaktisko pasākumu ieviešanu ārpus epizootijas teritorijā esošām saimniecībām, lai mazinātu slimības straujas izplatības risku citās teritorijās. Pretendents: Fiziska persona, juridiska persona vai lauksaimnieku grupa (vismaz divu saimniecību apvienība, ja tās atrodas ne vairāk kā 10 km rādiusā viena no otras un īsteno biodrošības pasākumu ieviešanas plānu), kura:
1) nodarbojas ar primārās lauksaimniecības produkcijas ražošanu tirgum un vismaz gadu realizē produkciju tirgū (projekta iesnieguma iesniegšanas brīdī);
2) ir sagatavojusi biodrošības pasākumu ieviešanas plānu, lai nodrošinātu normatīvajos aktos par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietās noteikto prasību izpildi, un saskaņojusi to ar PVD.
Attiecināmās izmaksas Žogu un dezinfekcijas barjeru iegādes izmaksas, žogu un dezinfekcijas barjeru uzstādīšanas vai ierīkošanas izmaksas, kā arī dezinfekcijas paklāju, pulverizatoru, dezinfekcijas aprīkojuma, aizsargapģērba (izņemot vienreizlietojamo apģērbu), dzīvnieku līķu uzglabāšanai un sanitārās caurlaides ierīkošanai paredzēto slēgto konteineru iegādes izmaksas.
Attiecināmajās izmaksās neiekļauj ar būvniecības darbiem saistītās izmaksas, izņemot žogu un dezinfekcijas barjeru uzstādīšanas vai ierīkošanas izmaksas. Attiecināmās izmaksas nosaka atbilstoši tirgus cenai, nepārsniedzot 10% no vidējās tirgus cenas.
Atbalsta intensitāte: 80% apmērā no attiecināmajām izmaksām – profilaktiskajiem pasākumiem, kurus īsteno viens atbalsta pretendents;
100% apmērā no attiecināmajām izmaksām – profilaktiskajiem pasākumiem, kurus kopīgi īsteno lauksaimnieku grupa.
Projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanas spēkā stāšanās dienas.
Informācijas avots: www.lad.gov.lv

3. ALTUM lauksaimniecības zemes iegādes valsts atbalsta programma. Apgrozāmie līdzekļi saimnieciskās darbības nodrošināšanai. Iespēja zemniekiem saņemt aizdevumus zemes iegādei - ja  nepieciešams izpirkt nomātas platības vai vēlas papildu lauksaimniecības zemi, var pieteikties lauksaimniecības zemes iegādes aizdevuma saņemšanai Attīstības finanšu institūcijā ALTUM uz sekojošiem nosacījumiem:
• Maksimālā zemes iegādes aizdevumu summa – līdz 430 000 eiro;
• Aizdevuma summa 100% apmērā no iegādes vērtības, bez papildus nodrošinājuma, ja darījuma summa atbilst lauksaimniecības zemes tirgus vērtībai;
• Aizdevuma termiņ‑š – līdz 30 gadiem;
• Procentu likme ir 2,2% gadā plus Valsts kases noteikta resursu cena (šobrīd kopējā procentu likme 2,7% gada).
Apgrozāmo līdzekļu aizdevumu ALTUM iespējams saņemt ar likmi 4% gadā.
Vairāk informācijas par valsts atbalsta programmām:
ALTUM mājas lapā: www.altum.lv vai
ALTUM Liepājas reģionālajā centrā: Liepāja, Lielā iela 12, tālr.: 25602061; 29227134; 29482438.
Konsultāciju birojos:
Ventspils, tālr.: 22305538; Saldus, tālr.: 29482438, 26494676; Kuldīga, tālr.: 22305538; Talsi, tālr.: 27899480
  4. Izsludināts Valsts Kultūrkapitāla fonda 3.projektu konkurss Valsts kultūrkapitāla fonds izsludinājis 2016.gada 3.projektu konkursu un pieņem projektu pieteikumus līdz 23.septembrim plkst.12.00 sekojošās nozarēs un mērķprogrammās  (Konkursa nolikumā un pieteikuma veidlapās - izmaiņas!):
Literatūra,
Mūzikas un dejas māksla,
Teātra māksla,
Filmu māksla,
Vizuālā māksla,
Dizains un arhitektūra,
Kultūras mantojums,
Tradicionālā kultūra,
Starpdiscīplīnu projekti,
Latviešu oriģinālmūzika,
Amatierteātris.
Sīkāka informācija, programmu nolikumi un veidlapas pieejami Valsts Kultūrkapitāla fonda mājaslapā. Informācijas avots: www.kkf.lv

Semināri: Seminārs: “Kopstrāde Latvijā – izaicinājumi un iespējas”
Šī gada 13.septembrī Sociālās inovācijas centrs vadīs pasākumu par coworking, jeb kopstrādi (nevis kokapstrādi). Tās galvenais uzdevums ir radīt labvelīgus uzņēmējdarbības apstākļus mazajiem un mikrouzņēmumiem, pašnodarbinātām personām un citiem interesentiem, kuru saimnieciskā darbība ir neliela.
Šoreiz īpaši uzrunājam pašvaldības un aģentūras, jo stāstīsim par Zadaras (Horvātija) piemēru, kas ir izveidojuši kopstrādes vietu tieši kopīgi sadarbojoties pašvaldībai un reģionālās attīstības aģentūrai, kā arī dalīsimies ar Cēsu piemēru.
 Pasākuma programma: http://socialinnovation.lv/LV/eiropas-kopstradnu-tikls/
Pasākums: pārsvarā latviešu valodā ar 2 prezentācijām angļu valodā.
Sākums: 9:30.
Adrese: Days Hotel Riga, Brīvības iela 199c, Rīga.
Pieteikšanās pasākumam: https://goo.gl/glFbLf
Vairāk par projektu: http://socialinnovation.lv/LV/eiropas-kopstradnu-tikls/
Ja ir jautājumi, sazināties - renate@socialinnovation.lv 

Ārvalstu studenti jūsu uzņēmuma attīstībai!
Jau šajā rudenī Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2014 – 2020 ietvaros savu darbību uzsāks starptautiskais projekts “Curriculum alignment and cross-border cooperation with SMEs”, kura ietvaros mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, sadarbojoties ar projekta partnervalstu universitātēm no Igaunijas, Somijas un Latvijas, ir iespēja veikt nepieciešamās tirgus izpētes, lai attīstītu savu uzņēmējdarbību ārpus valsts robežām.
Kā galvenās projekta prioritātes ir veicināt mazo un vidējo uzņēmumu attīstību un eksporta veicināšanu, kā arī studentu praktisko iemaņu stiprināšanu un sagatavošanu darba tirgum.
Šā gada 15.septembrī, tikšanās telpā “Birojnīca” (Rīga, Elizabetes iela 84 k-2, Rīga, “Berga Bazārs”) norisināsies seminārs, kurā būs iespējams uzzināt vairāk par projektu un tā sniegtajām iespējām uzņēmējiem, kā arī iepazīties ar jau veiksmīgi notikušām sadarbībām starp uzņēmējiem un augstskolām, kas tikušas realizētas līdzīgos projektos.
Tāpat seminārā būs iespēja uzzināt par aktuālākajām finansējuma piesaistes iespējām uzņēmējdarbības attīstībai Latvijā, kā arī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Klientu apkalpošanas nodaļas vadītāja Linda Grīnfelde sniegs ieskatu, kāda būs jaunā Biznesa inkubatoru programma – kādas izmaiņas un jauninājumi gaidāmi, salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem un informēs par citām šobrīd uzņēmējiem pieejamām atbalsta programmām.
Semināra noslēgumā pavisam praktiski par mārketinga stratēģijām, to veidošanas posmiem tieši maziem un vidējiem uzņēmumiem - ko darīt un kā panākt veiksmīgu rezultātu, pastāstīts Inspired Academy eksperts Jānis Kļaviņš.
Apmeklētāju skaits seminārā ir ierobežots, tāpēc savu ierašanos lūdzam apstiprināt līdz š.g. 9.septembrim, sūtot e-pastu ar savu vārdu, uzvārdu, uzņēmuma nosaukumu, kuru pārstāvat un kontaktinformāciju uz e-pastu ilze.maurina@vbii.lv.
Ja nerodat iespēju apmeklēt semināru klātienē, tiks nodrošināta arī tā tiešsaiste projekta mājaslapā www.edusme.eu.  
Vairāk informācijas:  Ilze Mauriņa, Projekta “EDU-SMEs” vēstnese, E-pasts: ilze.maurina@vbii.lv, T: 29196823

  Informāciju apkopoja: Baiba Kūma, Kurzemes plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centra vadītāja Tel. 63807276