Aktualitātes finansējuma piesaistei

Aktualitātes finansējuma piesaistei Kurzemes plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centrs informē par atbalstu mazo lauku saimniecību attīstībai, kā arī projektu konkursiem un semināriem, kas attiecas ne tikai uz uzņēmējdarbību. 1. Atbalsts mazo lauku saimniecību attīstībai Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu  apakšpasākumā «Atbalsts  uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās  lauku saimniecības». Projektu iesniegumus pieņems no 1. jūnija līdz 30. jūnijam.
Atbalsta pasākuma mērķis ir veicināt mazo lauku saimniecību konkurētspēju, paaugstinot to ražošanas produktivitāti, efektivitāti, atbalstot kooperāciju un tirgus pieejamību. Mazās lauku saimniecības varēs saņemt 15 000 eiro vienreizēju atbalstu ražošanas attīstībai.
Projekta iesniegums, kas ietver darījumdarbības plānu, pretendentam jāsagatavo sadarbībā ar lauksaimniecības nozarē strādājošu konsultāciju pakalpojuma sniedzēju. Apstiprināto konsultāciju pakalpojumu sniedzēju saraksts pieejams LAD mājaslapā izvēlnē «Atbalsta veidi» — «Projekti un investīcijas».
Otrās kārtas pieejamais kopējais publiskais finansējums ir 18 747 336 eiro. Informācija par finansējuma sadalījumu pa LAD reģionālajām lauksaimniecības pārvaldēm, kā arī projekta iesnieguma veidlapa pieejama LAD interneta lapā www.lad.gov.lv
 
2. Izsludināts projektu konkurss Igaunijas-Latvijas programmas ietvaros
Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020. gadam (Igaunijas – Latvijas programma) izsludina 2.projektu konkursu un aicina iesniegt sadarbības projektu idejas.
Aicina iesniegt sadarbības projektu idejas šādās jomās:
  • pārrobežu tūrisma attīstība – izveidojot pārrobežu tūrisma produktus;
  • vides aizsardzība – īstenojot publiskas kampaņas par resursu taupīšanu un kopīgo ūdens resursu pārvaldības iniciatīvas;
  • darbaspēka kustības atvieglošana - izveidojot jaunus pakalpojumus pārrobežu darba meklētājiem un darba devējiem.
Otrā konkursā projektu īstenošanai ir plānots piešķirt aptuveni 5 miljonus euro
Finansējumam var pieteikties valsts iestādes un to atvasinātās publiskās personas, piemēram, kā plānošanas reģioni, izglītības iestādes, zinātnes institūcijas. Tāpat pieteikties var pašvaldības un to izveidotās iestādes, pašvaldību un valsts kapitālsabiedrības, kā arī biedrības un nodibinājumi un privāti uzņēmumi no Kurzemes, Pierīgas, Rīgas un Vidzemes.
Projektu idejas ir jāsagatavo, sadarbojoties partneriem no Igaunijas un Latvijas, un jāiesniedz Kopīgā sekretariātā līdz 2017. gada 12. maijam.
Kopīgā sekretariāta komanda Rīgā un Tartu laipni aicina visus interesentus konsultēties par atbalstāmām aktivitātēm un finansējuma piešķiršanas nosacījumiem. Plašāku un detalizētāku informāciju var iegūt programmas mājaslapā – www.estlat.eu
Igaunijas-Latvijas programma ir viena no 60 Interreg pārrobežu sadarbības programmām, kuras ievieš Eiropas Savienības iekšējām robežām pieguļošos reģionos. Programmas ieviešanu vada Igaunijas Finanšu ministrija, kura vienlaikus pilda arī nacionālās atbildīgās iestādes funkcijas. Latvijā nacionālās atbildīgās iestādes funkcijas veic Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Programmu finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, un kopējais atbalsts programmai ir 38 miljoni eiro. 15 miljoni eiro tika piešķirti 28 projektiem 1. konkursa ietvaros.
Kontaktinformācija: Vineta Šnore, Tālr. + 371 29274310, e-pasts: vineta.snore@estlat.eu

  Semināri 1. Ventspils pilsētas pašvaldība sadarbībā ar Iepirkumu uzraudzības biroju un Kurzemes plānošanas reģionu organizē bezmaksas semināru “Jaunā Publisko iepirkumu likuma piemērošana" Laiks: 2017.gada 11.aprīlis plkst.10:00-14:30
Vieta: Ventspils pilsētas Kultūras centrs, Kuldīgas iela 18, Ventspils, Lielā zāle
Lektors: Iepirkumu uzraudzības biroja Administratīvo sodu departamenta direktore Arita Ūdre
Iepriekšēja pieteikšanās semināram līdz 2017.gada 10.aprīlim plkst.12:00 saitē: http://www.kurzemesregions.lv/seminars
2. Talsos seminārs «Mājas lapa paša spēkiem»
Talsu biznesa inkubators un Talsu novada pašvaldība aicina visus interesentus 11. aprīlī uz bezmaksas semināru
«Mājas lapa paša spēkiem».
Neformālā semināra gaisotnē uzzināsiet, kā ieekonomēt budžetu savas mājas lapas izveidei. Lektors Helmuts Rudzītis dalīsies ar padomiem, kā jaunajam uzņēmējam veiksmīgi uzsākt biznesu internetā: kur iegādāties domēnu; kas ir serveris; kas ir satura vadības sistēma; kas ir SEO un Google reitingi un citas tēmas.
Semināra noslēgumā būs iespēja uzzināt: kas ir IoT (internet of things) un kāpēc tas ir svarīgs, izstrādājot jaunus produktus. Lektors Sandris Jermacāns dalīsies ar savu pieredzi un apskatīs interesantākos piemērus šajā jomā.
Semināra norises vieta un laiks: Talsu novada pašvaldības Lielā zāle (Kareivju iela 7, Talsi), 11. aprīlis, plkst.13.00–15.00.
Papildinformācija un pieteikšanās: http://www.liaa.gov.lv/lv/pasakumi/seminars-majas-lapa-pasa-spekiem-talsos
Ilze Ventiņa, Talsu biznesa inkubators projektu vadītāja 

 
Projektu konkursi ne tikai uzņēmējiem
1.    Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) administrācija, saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 2017. gada 14. marta sēdes Nr.4 lēmumiem, izsludina šādus projektu konkursus finansējuma saņemšanai 2017.gadā vadlīnijā “Atbildīgs dzīvesveids”:
  • Nacionāla mēroga sabiedrības informēšana un izglītošana par bioloģiskās daudzveidības aizsardzību un saglabāšanu (aktivitātē kopējais pieejamais finansējums EUR 105 000);
  • Nacionāla mēroga sabiedrības informēšana un izglītošana par dalīto atkritumu vākšanu un radītā atkritumu daudzuma samazināšanu (aktivitātē kopējais pieejamais finansējums EUR 105 000);
Projektu konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt projektus, kuru ietvaros tiek īstenotas nacionāla mēroga informatīvas kampaņas, lai veicinātu sabiedrības informēšanu un izglītošanu par videi draudzīgu un atbildīgu dzīvesveidu, vides resursu ilgtspējīgu izmantošanu un dabas vērtību saglabāšanas nepieciešamību.
Vēršam uzmanību, ka projektu iesniegšana norisināsies 2 etapos, un projektu koncepciju iesniegšanas termiņš: 2017. gada 21. aprīlis.
Projekta dokumentācija, noformēta atbilstoši konkursa nolikuma prasībām, ir jāiesniedz LVAF administrācijā (Rīgā, Eksporta ielā 5, LV–1010) personīgi darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00, vai sūtot ierakstītā vēstulē pa pastu, vai elektroniskā dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.
Projektu konkursu nolikumi un to pielikumi elektroniski ir pieejami LVAF administrācijas mājas lapas www.lvafa.gov.lv sadaļā – „Projektu konkursi, Projektu konkursu nolikumi”.
Sīkāka informācija par konkursiem: tālr. 67503322; e-pasts: lvafa@lvafa.gov.lv
2. Līdz šā gada 21. aprīlim pulksten 12.00 vai, sūtot pa pastu, līdz 18. aprīlim (pasta zīmogs) VKKF pieņem pieteikumus šā gada 2. kultūras projektu konkursā Literatūras, Mūzikas un dejas mākslas, Teātra mākslas, Filmu mākslas, Vizuālās mākslas, Kultūras mantojuma, Dizaina un arhitektūras, Tradicionālās kultūras un Starpdisciplināru projektu nozarēs. (Publicēts 27.03.2017.)
 
3. Līdz šā gada 21. aprīlim pulksten 12.00 vai, sūtot pa pastu, līdz 18. aprīlim (pasta zīmogs) VKKF pieņem pieteikumus mērķprogrammas   "Mikrobudžeta filmu ražošana"  projektu konkursā. (Publicēts 27.03.2017.)
 
4. Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātu projektu konkursu programmas „Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma" ietvaros
Latvijas valsts budžeta finansētā programma "Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma"
 Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātu projektu konkursu programmas „Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma" ietvaros, kas tiek finansēts no Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem.
 Programmas mērķis ir Latvijā dzīvojošo mazākumtautību pilnvērtīga iekļaušanās Latvijas sabiedrībā un piederības sajūtas Latvijas valstij stiprināšana, Latvijas mazākumtautību etniskās unikalitātes pienesuma Latvijas sabiedrības kopējam labumam veicināšana, mazākumtautību pārstāvju pilsoniskās līdzdalības un iesaistīšanās sabiedriskajos procesos veicināšana.
 Programmas mērķa grupa ir mazākumtautību un latviešu valodas plūsmas skolu jaunatne, nodrošinot, ka projektu aktivitātēs vienlaikus piedalās vienāds skaits mazākumtautību un latviešu jauniešu (50% / 50%) no pēc iespējas vairāk skolām.
 Netiešā mērķa grupa ir projektu aktivitātēs iesaistīto jauniešu vecāki, aizbildņi un pedagogi.
 Kopējais 2017.gadā programmas ietvaros projektiem pieejamais finansējums ir 30 000 EUR no Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem.
 Projektus var iesniegt Latvijas Republikā reģistrētas mazākumtautību biedrības un nodibinājumi, kuru statūtos noteiktais primārais darbības mērķis ir konkrētas mazākumtautības interešu pārstāvība, kas darbojas ar bērniem un jauniešiem, t.sk. mazākumtautību skolās.
Kā partneris obligāti piesaistāma cita Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kas nav mazākumtautību NVO, kas darbojas skolu vidē un, kam uz projekta iesniegšanas brīdi ir vismaz divu gadu pieredze darbā ar bērniem un jauniešiem, kā arī vismaz trīs gadu pieredze projektu rakstīšanā un īstenošanā.
 Programmas „Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma" konkursa nolikums un projekta iesnieguma veidlapa pieejama Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapā internetā www.sif.gov.lv.
 Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2017.gada 18.aprīlis (saņemšanas datums SIF). Projektu iesniegumus var iesniegt:
personīgi (līdz plkst. 17.00) vai pa pastu Sabiedrības integrācijas fondā, adrese Aspazijas bulvāris 24 (3.stāvs), Rīgā, LV-1050 (vienā oriģināleksemplārā ar pievienotu elektronisko versiju datu nesējā); elektroniska dokumenta formā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, sūtot uz e-pasta adresi: sadarbiba@sif.gov.lv.
Jautājumus par projektu iesniegumu sagatavošanu lūdzam sūtīt pa e-pastu uz adresi konkursi@sif.gov.lv, norādot atsauci uz šo projektu konkursu, ne vēlāk kā līdz š.g. 12.aprīlim.
5. SIF sadarbībā ar KM izsludina atklātu projektu konkursu 2017.gadā īstenojamiem projektiem mērķprogrammas „Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai latviešu valodā diasporai, mazākumtautībām un personām ar invaliditāti”
Latvijas valsts budžeta finansētā mērķprogramma "Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai latviešu valodā diasporai, mazākumtautībām un personām ar invaliditāti"
  Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar Kultūras ministriju izsludina atklātu projektu konkursu 2017.gadā īstenojamiem projektiem mērķprogrammas „Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai latviešu valodā diasporai, mazākumtautībām un personām ar invaliditāti" (turpmāk – programma) ietvaros, kas tiek finansēta no Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem atbilstoši programmai piešķirtajam finansējumam.
 Programmas mērķis ir atbalstīt sabiedriski nozīmīga satura veidošanu un atspoguļošanu medijos un veicināt mediju atbildīgumu un sniegto ziņu kvalitāti jautājumos, kas saistīti ar Latvijas diasporu, Latvijā dzīvojošām mazākumtautībām un personām ar invaliditāti, stiprinot Satversmē noteiktās vērtības, valstisko apziņu, latvisko kultūrtelpu un kritisko domāšanu. Vienlaikus programma veicina mediju atbildīgumu un kvalitāti, kā arī sabiedrības saliedētību uz latviešu valodas pamata ceļā uz Latvijas simtgadi, neatkarīgi no medija veida un izmantotās platformas.
 Programmas ietvaros tiks atbalstīti projekti trīs darbības virzienos:
1.atbalsts sabiedriski nozīmīga satura un kvalitatīva satura veidošanai Latvijas diasporai (turpmāk- "Diaspora") – apakšvirzieni:
    1) Diasporas medijos latviešu valodā, tādējādi saglabājot diasporas saikni ar Latviju un tās kultūru (vismaz 2 projekti);
    2) Diasporas auditorijai medijos Latvijā, tādējādi saglabājot diasporas saikni ar Latviju, tās kultūru, mediju telpu (vismaz 2 projekti);
2. atbalsts sabiedriski nozīmīga un kvalitatīva satura veidošanai mazākumtautību auditorijai Latvijā (turpmāk - "Mazākumtautības") (vismaz 2 projekti);
3. atbalsts sabiedriski nozīmīga satura veidošanai (vai adaptēšanai, pieejamības veicināšanai) personām ar invaliditāti (turpmāk - "Personas ar invaliditāti") (vismaz 2 projekti).
 Kopējais programmas finansējums projektiem – EUR 161 700,00.
Projektu var iesniegt Latvijā reģistrētas juridiskas personas, kas ir:
 īpašnieki tādiem reģistrētiem masu informācijas līdzekļiem, kas ir reģistrēti vismaz četrus gadus (prasība par četru gadu termiņu neattiecas uz interneta vietnēm)1 un kura satura veidošanā iesaistītajam personālam ir saistošs ētikas kodekss (vai rīcības kodekss Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 24.panta piektās daļas izpratnē) vai kura projektā īstenošanā iesaistītais personāls ir ar biedra statusu tādās žurnālistu profesionālajās organizācijās, kuras piemēro pašregulatīvu ētikas kodeksu, vai
neatkarīgie producenti, biedrības un nodibinājumi, kuru darbība ir vērsta uz žurnālistikas materiālu veidošanu un kuri savai darbībai piemēro ētikas kodeksu vai kuru projektā īstenošanā iesaistītais personāls ir ar biedra statusu tādās žurnālistu profesionālajās organizācijās, kuras piemēro pašregulatīvu ētikas kodeksu, un kuriem ir vismaz viens partneris, kas atbilst iepriekš minētajiem (konkursa nolikuma 2.1.1.1.punkts) nosacījumiem un ar kuru noslēgts sadarbības līgums par satura izplatīšanu.
Iesniedzējs, kas iesniedz projektu darbības virziena "Diaspora" apakšvirzienā "Diasporas medijos latviešu valodā" var būt ārvalstīs reģistrēta juridiska persona, kas atbilst iepriekš minētajiem (konkursa nolikuma 2.1.1.1. un 2.1.1.2. punkts) nosacījumiem.
Programmas „Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai latviešu valodā diasporai, mazākumtautībām un personām ar invaliditāti" konkursa nolikums un projekta iesnieguma veidlapa pieejama Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapā internetā www.sif.gov.lv.
 Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2017.gada 19.aprīlis. Projektu iesniegumus var iesniegt:
 personīgi (līdz plkst. 17:00) vai pa pastu Sabiedrības integrācijas fondā, adrese Aspazijas bulvāris 24 (3.stāvs), Rīgā, LV-1050 (vienā oriģināleksemplārā ar pievienotu elektronisko versiju datu nesējā);
elektroniska dokumenta formā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, sūtot uz e-pasta adresi: mediji@sif.gov.lv.
Jautājumus par projektu iesniegumu sagatavošanu lūdzam sūtīt pa e-pastu uz adresi konkursi@sif.gov.lv, norādot atsauci uz šo projektu konkursu, vai arī izmantojot Skype: sif.konkursi.
 Informatīvais seminārs potenciālajiem projektu iesniedzējiem notiks 2017.gada 5.aprīlī plkst.10:00 Aspazijas bulvārī 24.
Lūdzam dalībai seminārā pieteikties ne vēlāk kā līdz 3.aprīlim pa tālruni 67281752 vai sūtot e-pastu uz adresi info@sif.gov.lv. Dalība seminārā ir bez maksas.
6. Sāksies pieteikšanās projektu konkursam “Latvijas sakrālais mantojums”
Rietumu Bankas labdarības fonds sadarbībā ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju jau sesto gadu pēc kārtas rīko projektu konkursu „Latvijas sakrālais mantojums”.
Pieteikumu pieņemšana sāksies 15.martā un tos varēs iesniegt līdz 18.aprīlim.
 Konkursa mērķis ir sekmēt Latvijas sakrālās arhitektūras un mākslas pieminekļu saglabāšanu un restaurāciju. Žūrijas komisija izskatīs pieteikumus gan par dievnamu ēku, torņu un kupolu restaurācijas darbiem, gan arī par atsevišķu unikālu interjera objektu saglabāšanu, kā altārgleznas, lustras, kroņlukturi u.c.
 Iesniegtos projektus vērtēs žūrija, kuras sastāvā ir Rietumu Bankas labdarības fonda pārstāvji un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas pārstāvji, kas izvērtēšanas procesā dalās savā pieredzē un redzējumā, tā palīdzot noteikt aktualitāti un nepieciešamību sakrālā mantojuma saglabāšanā.
 “Atbalsts Latvijas reliģiskajām kopienām Fondam ir bijis svarīgs jau no tā dibināšanas sākuma, jo ir saprotams, ka draudzēm ir jāpieliek īpašas pūles, lai saglabātu vēsturiskās ēkas un artefaktus, kuru stāvokli neizbēgami ietekmē laiks un reizēm arī cilvēku rīcība. Nav svarīgi, vai baznīca atrodas lielpilsētā, vai mazos reģionos, svarīgi, ka tajā ir draudze ar aktīviem tās biedriem, kuri mērķtiecīgi rīkojas savas sakrālas ēkas saglabāšanā,” uzsver Rietumu Bankas labdarības fonda valdes priekšsēdētāja Inga Šīna.
 “Mums ir dota privilēģija dzīvot ar kultūru piepildītā pasaules vietā – Eiropā, kur apziņas veidošanas un ainavas nozīmīgākie elementi ir senās garīgās dominantes. Kultūras mantojums ir vērtība, kas pieder ne tikai mūsu laika, bet arī nākotnes sabiedrībai, tāpēc nozīmīgi ir atbalstīt labas gribas izpausmes vērtību praktiskā, profesionālā un kvalitatīvā saglabāšanā. Šis projekts dod iespēju izglābt vairākus vēsturiski nozīmīgus objektus vai to daļas no bojāejas, kuriem citkārt diez vai būtu bijusi iespēja iegūt finansējumu. Tādēļ man ir gandarījums iesaistīties “Latvijas sakrālā mantojuma” projektu pieteikumu izvērtēšanā, “ papildina Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vadītājs Juris Dambis.
 Atbilstoši šī gada konkursa nolikumam, iesniegt pieteikumu atbalsta saņemšanai drīkst jebkura Latvijā reģistrēta reliģiskā organizācija vai biedrība, kuras īpašumā vai valdījumā atrodas valsts vai vietējas nozīmes valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi. Kopējais konkursa finansējuma apjoms šogad ir 25 000 EUR; vienam projektam – līdz 5000 EUR.
Konkursa nolikums - http://www.rblf.lv/news
 Konkursā apstiprinātie projekti, kuriem tiks piešķirts finansējums, tiks publicēti Rietumu Bankas labdarības fonda mājas lapā.
 Par projektu konkursu “Latvijas sakrālais mantojums:
 Rietumu Bankas labdarības fonds rīko projektu konkursu “Latvijas sakrālais mantojums” kopš 2012. gada. Šo gadu laikā atbalsts sniegts 35 baznīcām visā Latvijā. Kopējā atbalsta summa pa šiem gadiem - 116 726 EUR. Konkursa rezultātā Rietumu Bankas labdarības fonds 2016.gadā piešķīra finansējumu šādām baznīcām: Bikavas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcai; Landskoronas Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu baznīcai; Landzes Evaņģēliski Luteriskajai baznīcai; Ludzas Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas Romas katoļu baznīcai; Moskvinas vecticībnieku kopienas lūgšanu namam; Smiltenes Evaņģēliski Luteriskajai baznīcai.
 
7. Aicina pieteikties Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas projektu konkursā
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aicina pieteikties Interreg Latvija – Lietuva pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam (programma) otrajā projektu konkursā. Pieteikumus var iesniegt līdz 2017. gada 31.maija plkst. 12:00. Projektus aicinām iesniegt programmas 4 prioritātēs: ilgtspējīga un tīra vide, nodarbinātības un darbaspēka mobilitātes uzlabošana, sociālā iekļaušana kā teritoriālās attīstības priekšnoteikums un uzlabota dzīves kvalitāte efektīvu publisko pakalpojumu un labas pārvaldes rezultātā. Finansējumam var pieteikties valsts iestādes (valsts institūcijas, reģionālās un vietējās iestādes) un valsts iestādēm līdzvērtīgas iestādes, kā arī nevalstiskās organizācijas. Programmas teritorijā ir Klaipēdas, Telšu, Šauļu, Paņevežas, Utenas un Kauņas apriņķi Lietuvā un Kurzemes, Zemgales un Latgales reģioni Latvijā. Projekta pieteikumu var iesniegt vismaz divi projekta partneri (vismaz viens no Latvijas un vismaz viens no Lietuvas). Kopējais indikatīvais līdzfinansējums šajā projektu konkursā no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) ir 21,8 miljoni eiro. No ERAF var līdzfinansēt 85% no projektu attiecināmās izmaksas. Lai saņemtu papildu informāciju par otro projektu konkursu, kā arī saņemtu konsultācijas par projektu idejām, projektu iesniedzēji tiek aicināti apmeklēt bezmaksas informatīvos seminārus. Tie notiks 2017. gada 11.aprīlī Preiļos, 12.aprīlī Utenā, 19.aprīlī Tērvetē un 20.aprīlī Klaipēdā. Darba valoda – angļu. Plašāka informācija pieejama tīmekļa vietnē www.latlit.eu/calls-for-proposals/2nd. Pirmais programmas projektu konkurss norisinājās no 2016. gada 29. aprīļa līdz 5. augustam. Tajā tika iesniegti 158 projekti. No tiem tika izvēlēts 41 sadarbības projekts ar maksimālo pieejamo finansējumu 20 862 958 eiro. Informāciju sagatavoja: Jānis Vanags, vecākais eksperts , Interreg Latvija – Lietuva programma, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Tālr. 67026937, E-pasts: janis.vanags@varam.gov.lv
Informāciju apkopoja: Baiba Kūma
Kurzemes plānošanas reģiona
Uzņēmējdarbības atbalsta centrs
Tel. 63807276