Aktualitētes finansējuma piesaistei

1. Izsludināts projektu konkurss LAP pasākumā "Lauku saimniecību modernizācija"
Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam "Lauku saimniecību modernizācija".
Pasākuma mērķis ir modernizēt lauksaimniecības uzņēmumus, lai uzlabotu to ekonomiskās darbības rādītājus un konkurētspēju. Ekonomiskās darbības rādītājus izvērtē saskaņā ar šajos noteikumos noteiktajiem ekonomiskās dzīvotspējas kritērijiem.
Atbalsta pretendents ir juridiska vai fiziska persona, kas ražo Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minētos nepārstrādātos lauksaimniecības produktus, izņemot zivsaimniecības produktu ražošanu, kā arī mājas (istabas) dzīvnieku un tādu dzīvnieku audzēšanu, uz kuriem neattiecas Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likums.
Četrpadsmitās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana lauku saimniecībām notiks no 2013.gada 19.augusta līdz 2013.gada 17.septembrim ar publisko finansējumu 8 340 000 LVL, kuru īstenošanas vieta ir visa Latvijas teritorija.
Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums, ja tiek veiktas investīcijas ražošanas pamatlīdzekļu iegādei, ir četri mēneši, ja tiek veikta būvniecība un rekonstrukcija - astoņi mēneši no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami mājaslapā: www.lad.gov.lv sadaļā "ES atbalsts".
Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā aparātā Klientu apkalpošanas daļā Rīgā, Republikas laukumā 2, 3.stāvā, 308.kabinetā (tālr. 67095000, 67027803).

2. Izsludināts projektu konkurss LAP pasākuma "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana" ietvaros
Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana".
Atbalsta mērķis ir paaugstināt lauksaimniecības produktu pārstrādes efektivitāti, veicināt lauksaimniecības produktu ar augstu pievienoto vērtību ražošanu, palielināt bioloģiskās lauksaimniecības, integrētās lauksaimniecības un Latvijas agroklimatiskajiem apstākļiem un tradicionālajām ražošanas metodēm raksturīgo pārstrādes produktu klāstu.
Atbalsta pretendents ir esošs vai topošs lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmums; juridiska persona piena pārstrādes sektorā; juridiska persona, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos, kā arī esošais vai topošais bioloģiskās lauksaimniecības pārstrādes uzņēmums.
Devītās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2013.gada 19.augusta līdz 2013.gada 17.septembrim.
Devītās kārtas pieejamais publiskais finansējums bioloģiskai pārstrādei ir 3 000 000 LVL un gaļas pārstrādes uzņēmumiem kautuvju rekonstrukcijai un iekārtu iegādei 2 000 000 LVL.
Iesniegto projektu īstenošanas termiņš, ja tiek veiktas investīcijas ražošanas pamatlīdzekļu iegādei, ir astoņi mēneši, ja tiek veikta būvniecība un rekonstrukcija - astoņpadsmit mēneši no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami mājaslapā, sadaļā - ES atbalsts.
Projektu iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta Centrālajā aparātā Klientu apkalpošanas daļā Rīgā, Republikas laukumā 2, 3.stāvā, 308.kabinetā (tālr.67095000, 67027803) vai Lauku atbalsta dienesta reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs (reģionālo lauksaimniecības pārvalžu adreses ir atrodamas mājaslapā www.lad.gov.lv).

3. Izsludināts projektu konkurss ERAF 2.3.2.2.2. apakšaktivitātē "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu izveidei vai rekonstrukcijai"
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) no 2013.gada 1.augusta līdz 2013.gada 30.septembrim (ieskaitot) izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšana apakšaktivitātē "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu izveidei vai rekonstrukcijai".
Aktivitātes mērķis ir veicināt komersantu paplašināšanos vai jaunu komersantu veidošanos, attīstot industriālo telpu izveidi reģionos. Aktivitātes ietvaros projekta īstenošanas vieta atrodas pilsētā ar pastāvīgo iedzīvotāju skaitu virs 20 000 (saskaņā ar Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes datiem 2011.gadā) vai 10 km attālumā no tās robežas, izņemot Rīgu.
Projekta iesniedzēji ir Latvijas Republikā reģistrēti komersanti vai ostu pārvaldes.
Aktivitātes ietvaros kopējais pieejamais finansējums ir 12 615 525 lati. Maksimālais atbalsta finansējums vienam projektam nepārsniedz 1 000 000 latu. Maksimāli pieļaujamā finansējuma intensitāte ir 50 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.
Plašāka informācija par apakšaktivitāti un pieteikšanās kārtību pieejama LIAA mājaslapā.
Projektu iesniegumus var iesniegt LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā darba dienās plkst.8.30-17.00 vai nosūtot pa pastu (ierakstītā vēstulē), adrese: Pērses iela 2, Rīga, LV-1442, vai sūtot uz elektroniskā pasta adresi sf.projekts@liaa.gov.lv (noformētu elektroniska dokumenta veidā).
Papildu informācija pieejama LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā, zvanot pa tālruni 67039499, klātienē - darba dienās no plkst. 8.30 - 17.00 Rīgā, Pērses ielā 2 (1. stāvs), vai sūtot e-pastu - jautajumi@liaa.gov.lv

4. Uzņēmējdarbības uzsācējiem palīdzēs segt arī aizdevuma procentu likmes
2013. gada gada 2. jūlijā Ministru kabineta sēdē tika atbalstīti Ekonomikas ministrijas rosinātie grozījumi t.s. Starta programmā, kuras ietvaros jaunie komersanti Latvijas Hipotēku un zemes bankā var saņemt valsts atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai. Līdz ar grozījumu stāšanos spēkā valsts atbalsts uzņēmējdarbības uzsācējiem kļūs vēl pieejamāks.
Grozījumi Starta programmā paredz, ka kopā ar aizdevumu saimnieciskās darbības uzsācēji un personas, kas vēlas uzsākt saimniecisko darbību, varēs saņemt arī atvieglojumus procentu likmes maksājumiem.
Personas, kas vēlas uzsākt saimniecisko darbību, Latvijas Hipotēku un zemes bankā (LHZB) varēs saņemt procentu likmes atvieglojumu 80% apmērā no aizdevuma procentu maksājumos paredzētā maksājuma. Savukārt saimnieciskās darbības uzsācējiem piedāvātais procentu likmes atvieglojums būs 70% apmērā no procentu maksājumos paredzētā apjoma.
Svarīgi atzīmēt, ka procentu likmes atvieglojums var tikt piemērots arī tiem saimnieciskās darbības uzsācējiem, kuriem aizdevums LHZB tika piešķirts iepriekš, bet tiem nav piešķirts procentu likmes atvieglojums.
Vienlaikus līdz ar grozījumiem Starta programmas nosacījumos tiek paplašināts potenciālais atbalsta saņēmēju loks - turpmāk atbalstu varēs saņemt arī komersanti, kuru dalībnieki ir juridiskas personas, ja to kopējo daļu skaits nepārsniedz 25%. Tāpat LHZB atbalstu varēs saņemt arī vairumtirdzniecības nozarē un iekārtu, individuālās lietošanas priekšmetu un sadzīves aparatūras iznomāšanas nozarē strādājošie komercdarbības uzsācēji.
Šobrīd noteikts, ka LHZB izsniegtie aizdevumi komercdarbības uzsākšanai būs pieejami līdz 2013.gada beigām, taču pēc Eiropas Komisijas jaunās regulas par valsts atbalsta sniegšanu jaunajiem komersantiem pieņemšanas šī gada nogalē, Ekonomikas ministrija veiks attiecīgus grozījumus Starta programmu regulējošajos MK noteikumos, paredzot, ka LHZB sniedz aizdevumus un procentu likmes atvieglojumus līdz 2015. gada 30. jūnijam.
Detalizēti ar MK apstiprinātajiem grozījumiem 2009. gada 31. marta Ministru kabineta noteikumos Nr.293 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.2.aktivitāti "Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai"" var iepazīties MK mājaslapā.
Pēc grozījumu stāšanās spēkā aktuālā informācija būs pieejama Latvijas Hipotēku un zemes bankas mājaslapā.

5. NVA aicina darba devējus izveidot valsts līdzfinansētās darba vietas jauniešiem
NVA aicina darba devējus - komersantus (izņemot izglītības un ārstniecības iestādes), pašnodarbinātos, biedrības vai nodibinājumus (izņemot politiskās partijas) - izveidot valsts līdzfinansētās darba vietas NVA reģistrētajiem jauniešiem bezdarbniekiem. Tādejādi uzņēmēji ar valsts atbalstu deviņu mēnešu laikā varēs praktiski apmācīt un sagatavot savam uzņēmumam perspektīvus darbiniekus.
Darba vieta jaunietim netiek organizēta nekvalificētos un mazkvalificētos darbos, piemēram, sētnieku, apkopēju un citos līdzīgos darbos. Jaunizveidotajā darba vietā vismaz četrus mēnešus pirms jaunieša bezdarbnieka iesaistes nedrīkst būt nodarbināta neviena cita persona, kā arī attiecīgais bezdarbnieks nevar būt nodarbināts pie attiecīgā darba devēja vismaz 12 mēnešus pirms iesaistes pasākumā.
Darba devējam ir jānodrošina jaunietim kvalificēts darba prakses vadītājs, kas ir ieguvis atbilstošu izglītību vai ne mazāk kā divus gadus ilgu darba pieredzi profesijā, kurā tiek nodarbināts bezdarbnieks. Darba devējs arī pats var būt darba prakses vadītājs.
Darba devēji, kuri piedalīsies pasākumā, pirmo sešu mēnešu laikā saņems dotāciju jaunieša bezdarbnieka algai - 100 Ls mēnesī (par jaunieti ar invaliditāti - 150 Ls), bet pēdējos trīs mēnešos - 50 latus mēnesī (par jaunieti ar invaliditāti - 100 Ls) proporcionāli nostrādātajam laikam. Darba samaksa nevar būt zemāka par valstī noteiktās minimālās algas apmēru, tāpēc darba devējam ir jānodrošina jaunieša bezdarbnieka darba algai arī papildu finansējums, kā arī jāveic valsts obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas.
Tāpat darba devējs saņems dotāciju darba vadītāja darba atalgojumam. Par vienu jaunieti dotācija atalgojumam ir noteikta 20 latu mēnesī. Gadījumā, ja pie darba devēja būs nodarbināti pieci jaunieši bezdarbnieki, dotācija darba vadītāja ikmēneša darba algai būs 100 latu mēnesī. Viens darba vadītājs var būt ne vairāk kā pieciem nodarbinātiem jauniešiem.
Darba devējam tiks atmaksāti izdevumi par jauniešu veselības pārbaužu veikšanu, ja tās paredzētas normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm. Savukārt jaunietim ar invaliditāti pirms viņa pieņemšanas darbā, ergoterapeits novērtēs attiecīgo darba vietu un noteiks nepieciešamos darba vietas pielāgojumus. Šim mērķim ir paredzēta vienreizēja dotācija, kas nepārsniedz 500 latus par vienas darba vietas pielāgošanu. Ergoterapeits noteiks arī surdotulka pakalpojuma nepieciešamību personām ar dzirdes traucējumiem. Pasākumā iesaistītam jaunietim ar invaliditāti NVA nodrošina arī asistenta pakalpojumus līdz četrām stundām dienā un surdotulka pakalpojumus līdz sešām stundām dienā.
Lai pieteiktos dalībai pasākumā "Darba vieta jaunietim", darba devējam jāvēršas tuvākajā NVA filiālē un jāiesniedz aizpildīta pieteikuma veidlapa . NVA filiāles atbildīgais darbinieks palīdzēs sakārtot pārējās dalībai pasākumā nepieciešamās formalitātes.
Nodarbinātības pasākums "Darba vieta jaunietim" tiek īstenots ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta "Kompleksi atbalsta pasākumi" atbalstu, lai mazinātu jauniešu bezdarbu, palīdzot jaunietim bezdarbniekam iekļauties darba tirgū, vienlaikus veicinot pastāvīgas darba vietas izveidi un jauniešu pastāvīgu nodarbinātību.
Kopš 2011.gada aprīļa, kad NVA uzsāka pasākuma "Darba vieta jaunietim" īstenošanu, tajā kopumā tika iesaistīti 1 003 jaunieši bezdarbnieki. Visbiežāk darba devēji piedāvā tādas profesijas kā mazumtirdzniecības veikala pārdevējs vai pārdevējs konsultants, koksnes zāģēšanas mašīnas operators, grāmatvedis, pavārs, projekta vadītāja asistents, projekta koordinators, klientu vai pārdošanas konsultants, būvnieks, apsargs, dizaina speciālists, datu ievades operators un citas.
2013. gadā plānots izveidot līdz 200 darba vietām jauniešiem bezdarbniekiem.

6. Izsludināts projektu konkurss meža nozares attīstībai
Zemkopības ministrija izsludina konkursu valsts atbalstam meža nozares attīstībai 2013.gadā šādiem projektiem:
1) projekts "Meža nozares gada balvu "Zelta čiekurs" izgatavošana";
2) pētījums "Koksnes biomasas izmantošanas enerģijas ieguvē monitorings (2013)";
3) pētījums "Meža nozares profesionālās izglītības efektivitātes novērtējums";
4) pētījums "Pamatojuma izstrāde īpaši aizsargājamo mežu, krūmāju un purvu biotopu veidu noteikšanas kritērijiem".
Konkursā var pieteikties fiziskas vai juridiskas personas saskaņā ar konkursa nolikuma prasībām.
Projekta "Meža nozares gada balvu "Zelta čiekurs" izgatavošana" realizēšanai paredzētais finansējums - 6040 LVL. Savukārt izpētes projektiem fonda padomes noteiktajās jomās pieejams kopējais finansējums - 14 572,71 LVL.
Projekta iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienestā Rīgā, Republikas laukumā 2, 12.stāvā, 1215.kabinetā (tālr. 67027204). Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš - līdz š. g. 25. jūlijam.
Iesnieguma veidlapa, darba uzdevumi un informācija par projektu iesniegšanas kārtību pieejama Lauku atbalsta dienesta mājaslapā un Zemkopības ministrijas mājaslapā sadaļā "Meža nozare".
Kontaktpersona - Zenta Bondare, Lauku atbalsta dienesta Zivsaimniecības un valsts atbalsta departamenta Valsts atbalsta daļas vecākā referente, tālr. 67027204, e-pasts: zenta.bondare@lad.gov.lv
Evita Dreijere
Kurzemes plānošanas reģiona
ES Struktūrfondu informācijas centra vadītāja
Tālr.: 63807276 Fakss:63807276
www.kurzemesregions.lv