Apspriešanai sagatavots Ministru kabineta noteikumu projekts

Apspriešanai sagatavots Ministru kabineta noteikumu projekts „Dabas lieguma “Ventas un Šķerveļa ieleja” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”. Dabas liegums “Ventas un Šķerveļa ieleja” ir Eiropas nozīmes (Natura 2000) aizsargājama dabas teritorija, kas ietilpst Skrundas un Saldus novados. Patlaban dabas lieguma “Ventas un Šķerveļa ieleja” teritorijā ir spēkā Ministru kabineta 2010.gada 16. marta noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”. Sagatavotais Ministru kabineta noteikumu projekts „Dabas lieguma “Ventas un Šķerveļa ieleja” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” ietvers patlaban spēkāesošās tiesību normas un noteiks: 1)    dabas lieguma individuālo aizsardzības un izmantošanas kārtību; 2)    dabas lieguma funkcionālo zonu platības un robežu aprakstus; 3)    dabas lieguma teritorijā esošos dabas pieminekļus un to aizsardzības un izmantošana kārtību; 4)   dabas lieguma apzīmēšanai dabā lietojamās speciālās informatīvās zīmes paraugu, tās izveidošanas un lietošanas kārtību.      Iepazīties ar Ministru kabineta noteikumu projektu „Dabas lieguma “Ventas un Šķerveļa ieleja” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”  var: - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas tīmekļa vietnē: http://www.varam.gov.lv/Normatīvo aktu projekti/Normatīvo aktu projekti dabas aizsardzības jomā; -  Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālās administrācijas birojā Rumbas ielā 8, Kuldīgā, pirmdienās plkst.9.00 – 12.00, ceturtdienās plkst.15.00 – 17.00 (tālr.63341416, e-pasts: kurzeme@daba.gov.lv); -  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Dabas aizsardzības departamentā Peldu ielā 25, Rīgā, pirmdienās – piektdienās plkst. 9.00 – 16.00, iepriekš vienojoties par tikšanās laiku (Inga Belosova, tālr.67026545, e-pasts: inga.belasova@varam.gov.lv).          Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus minētajam noteikumu projektam lūdzam iesniegt līdz 15.novembrim Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā Peldu ielā 25, Rīgā, LV-1494, e-pasts: pasts@varam.gov.lv.