Apstiprināts Skrundas novada pašvaldības 2021. gada budžets

Apstiprināts Skrundas novada pašvaldības 2021. gada budžets

28. janvāra domes sēdē divpadsmit deputātiem balsojot “PAR” un vienam atturoties, tika apstiprināts Skrundas novada pašvaldības budžets 2021. gadam.

Pašvaldības 2021. gada prioritātes:

 • izglītības procesa pilnveide un izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošana,
 • uzņēmējdarbības iespēju popularizēšana un investīciju piesaiste,
 • novada teritorijas infrastruktūras pilnveidošana,
 • iedzīvotāju sociālā aizsardzība,
 • Eiropas struktūrfondu un citu finanšu instrumentu apgūšana un līdzfinansējuma nodrošināšana.

Likvidētās Rudbāržu pamatskolas ēka 2020. gadā nodota Aizsardzības ministrijai, lai tajā iekārtotu un izveidotu profesionālo vidusskolu, šobrīd tajā turpina darbu Kurzemes Jaunsardzes centrs. Skolēnu kopējais skaits un jaunu programmu un darba metožu ieviešana Skrundas novadā palīdzējusi saglabāt Nīkrāces pamatskolu un turpināt izglītojamo apmācību.

Būtiski vides un materiālu ieguldījumi šogad paredzēti Skrundas vidusskolā. Skolas plānveidīgs telpu remonts, datoru iegāde, interneta pieslēguma nodrošinājums. Visa sešgadīgo bērnu apmācība organizēta vidusskolas telpās. Pašvaldība turpinās nodrošināt skolēnu pārvadājumus, saistītus ar izglītības iestāžu apmeklēšanu.

2021. gadā pamatojoties uz grozījumiem “Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu likumā” būtiski mainījies ienākumu slieksnis gan trūcīgām, gan maznodrošinātām mājsaimniecībām. No 2021. gada 1. janvāra mainīti nosacījumi trūcīgās un maznodrošinātās mājsaimniecības statusa noteikšanā un sociālās palīdzības saņemšanā. No šā gada 1. janvāra garantētais minimālais ienākumu (GMI) slieksnis paaugstināts no līdzšinējiem 64 eiro līdz 109 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 76 eiro pārējām personām mājsaimniecībā. GMI apmēru aprēķina kā starpību starp garantētā minimālā ienākumu līmeņa summu mājsaimniecībai un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem, izmantojot MK noteikumos noteikto formulu.

No 2021. gada 1. aprīļa tiks mainīta arī mājokļa pabalsta aprēķināšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtība. 2021. gadā tiek veiktas konsultācijas un starpprofesionāļu pārrunas ar Kuldīgas un Alsungas novada sociālās jomas speciālistiem, lai pēc novadu reformas iedzīvotājiem būtu vienādākas un vienotākas iespējas saņemt sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus visā jaunizveidotajā administratīvajā teritorijā.

Ņemot vērā izveidojušos situāciju valstī saistībā ar Covid 19 pandēmiju, ir izstrādāti gan saistošie noteikumi par krīzes pabalstu ārkārtas situācijas laikā,  gan noteiktas dažādas kārtības klientu apkalpošanā, pārtikas paku dalīšanā skolēnu attālināto mācību laikā un tehnoloģiju pielietošanā veicot darbu attālināti.

Turpināsim iespēju piedāvāt individuālos pakalpojumus ģimenēm, kurās aug bērns ar invaliditāti un arī personām ar garīga rakstura traucējumiem. Skrundas novada p/a “Sociālais dienests” turpina realizēt KPR projektu “Kurzeme visiem”, kura ietvaros bērniem ar funkcionāliem traucējumiem tiek piedāvāti dažādi pakalpojumi (smilšu terapija, mākslas, mūzikas terapija, fizioterapija, logopēda, speciālā pedagoga, psihologa konsultācijas, baseina, autisma centra  un citi pakalpojumi). Personām ar garīga rakstura traucējumiem tiek piedāvātas individuālās speciālistu konsultācijas un nodarbības. Piedāvātas iespējas saturīgi pavadīt brīvo laiku (galda hokejs, mūzikas terapija, programmēšanas nodarbības Nīkrāces saieta namā, atbalsta grupas ģimenēm, kurās ir persona ar invaliditāti). Deinstitucionalizācijas projekta ietvaros tiek nodrošināti sabiedrībā balstīti pakalpojumi personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Atbalsts senioriem. Palielināts atbalsts aprūpei mājās (Samarieši), ar pašvaldības atbalstu tiek apmācīti profesionāli aprūpētāji, māsu palīgi. Piedāvātas izglītojošas, saturīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas, paplašinātas ilgstošās aprūpes pakalpojuma saņemšanas iespējas. Sadarbībā ar nevalstisko sektoru ir ieplānotas plašas senioru formālās un neformālās izglītības iespējas.

 • “Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu nodrošināšana sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām personu grupām” Skrundas, Kuldīgas un Alsungas novados.
 • Pārtikas, higiēnas un bērnu aprūpes, skolas piederumu pakas trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm. Projekts ilgst līdz 2024. gadam.
 • Ar februāri tiek īstenots Latvijas-Lietuvas pārrobežu projekts “Solis uz priekšu”, kur personām ar funkcionāliem traucējumiem sadarbībā ar vietējiem uzņēmējiem tiks piedāvātas dažādas nodarbības, aktivitātes, kā arī apmācības pie darba devēja.
 • Visā novada teritorijā tiek realizēts Borisa un Ināras Teterevu atbalstīts projekts “PATS SAVAM SAIMES GALDAM”, kur projektā iesaistītām ģimenēm būs iespēja pašiem izaudzēt dārzeņus un tos sagatavot ziemai ģimenes vajadzībām.
 • Personu ar invaliditāti un jauniešu nodarbinātība sadarbībā ar NVA.
 • Veselības veicināšanas pasākumi Skrundas novada iedzīvotājiem.

2021. gadā pašvaldības prioritātes ir infrastruktūras un vides labiekārtošana, ielu segumu sakārtošana, plānveidīga ielu apgaismojuma izbūve pilsētā un novada teritorijā, svarīgi turpināt iedzīvotāju iniciatīvu projektus. Tiek izstrādāts projekts Skrundas autoostas renovācijai, tiks veikta parka labiekārtošana starp Skrundas vidusskolu un mūzikas skolu, turpinās darbs pie video novērošanas kameru uzstādīšanas. Norit sarunas par uzņēmējdarbības vides attīstību.

Kuldīgas, Alsungas un Skrundas novadu pašvaldības turpina darbu pie reorganizācijas plāna izstrādes administratīvi teritoriālās reformas ietvaros.

2021. gadā jāņem vērā COVID-19 pandēmijas laiks, kas rada jaunus uzstādījumus un nepieciešamības pašvaldības darbā. Izmaiņas var ieviest arī administratīvi teritoriālā reforma.

BUDŽETA IEŅĒMUMI

Ieņēmumi šajā gadā plānoti 5 057 807,00 EUR apmērā, paredzot, ka lielāko daļu veido valsts budžeta transferti un iedzīvotāju ienākumu nodoklis.

BUDŽETA IZDEVUMI

Izdevumu sadaļa 2021. gadā plānota 6 227 354,00 EUR apmērā, no tā 36,7% paredzēti izglītībai un 18,3% teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai.