Arī 2024. gadā līdzfinansēs vasaras nometņu rīkošanu

Arī 2024. gadā līdzfinansēs vasaras nometņu rīkošanu

Kuldīgas novada domes deputāti 25. aprīlī pieņēma lēmumu īstenot projektu “Vasara 2024 Kuldīgas novadā”, kas nodrošinās bērniem un jauniešiem no 7 līdz 18 gadiem daudzpusīgu vasaras izklaidi un piedzīvojumus. Projekts sniegs finansiālu atbalstu vasaras nometnēm, kurās varēs piedalīties novada iedzīvotāju bērni un jaunieši.

Projekts paredz, ka pašvaldības maksimālais finansiālais atbalsts vienai nometnei ir 1000 eiro. Kopumā pašvaldības budžetā ir paredzēti 9000 eiro vasaras nometņu atbalstam.

Vasaras nometnes notiks jūnijā, jūlijā vai augustā. Projekta pieteicējs var būt fiziska vai juridiska persona, kas atbilst MK noteikumu Nr. 981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” prasībām.

Projekta pieteicējam jāiesniedz “Vasara 2024 Kuldīgas novadā” aktivitāšu programma 10 dienām. Diennakts nometnēm pieļaujams īsāks nometnes darbības laiks, bet ne mazāk kā 5 pilnas diennaktis.

Pieteikumus projektam “Vasara 2024 Kuldīgas novadā” var iesniegt līdz 2024. gada 13. maijam plkst. 12.00 klātienē Kuldīgas novada pašvaldībā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, vai nosūtot elektroniski parakstītu dokumentu uz e-pasta adresi: DOME@KULDIGA.LV.

Papildu informāciju par projektu var saņemt, zvanot pa tālruni 27020934 vai rakstot uz e-pastu: SANTA.DUBURE@KULDIGA.LV.

NOLIKUMS, PIETEIKUMA VEIDLAPA UN PROJEKTA PIETEIKUMU IZVĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

ATSKAITE PAR FINANSĒJUMA IZLIETOJUMU NOMETNEI