AS "Sadales tīkls" uzlabo un atjauno elektrotīklu

AS Lai elektrotīkls būtu drošs, efektīvs un iedzīvotāji saņemtu kvalitatīvu elektroenerģijas piegādi, AS "Sadales tīkls" Kuldīgas un Skrundas novados šogad kopumā plāno realizēt 18 projektus, elektrotīkla attīstībā ieguldot vairāk nekā 1,1 miljonu eiro. Kopumā novados plānots atjaunot un rekonstruēt vidējā sprieguma elektrolīnijas 28 km garumā, rekonstruēt vai izbūvēt jaunas 23 transformatoru apakšstacijas, bet zemsprieguma elektrolīnijas plānots atjaunot un pārbūvēt par kabeļu līnijām 16 km garumā. Pēc šā gada plānoto elektrotīkla rekonstrukcijas projektu pabeigšanas elektroapgādes drošums un kvalitāte uzlabosies vairāk nekā 3 500 AS “Sadales tīkls” klientu. Turpinot elektrotīkla rekonstrukcijas un atjaunošanas darbus Kuldīgas novadā, AS “Sadales tīkls” šogad novada teritorijā realizēs 12 projektus, investīcijās ieguldot vairāk nekā 702 tūkst. eiro. Elektrotīkla rekonstrukcijas darbi šogad norisināsies Vārmes, Ēdoles, Laidu, Pelču, Renda, Īvandes un Kabiles pagastā. Vārmes pagastā AS “Sadales tīkls” ir uzsākusi apjomīgu vidējā sprieguma elektrotīkla rekonstrukciju un kopumā pagasta teritorijā šogad plānots atjaunot vidējā sprieguma 20kV gaisvadu elektrolīnijas 13 km garumā, izbūvēt zemsprieguma kabeļu līnijas 0,8 km garumā un 4 jaunas transformatoru apakšstacijas. Vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīniju rekonstrukcijas projekts 1 km garumā jau ir noslēdzies Ēdoles pagastā un, lai AS „Sadales tīkls” darbinieki spētu ātrāk reaģēt un efektīvāk attālināti vadīt elektrotīklu, palielināt automātiski saņemtās informācijas plūsmu par aktuālo situāciju elektrotīklā un veikt pārslēgumus, maksimāli samazinot elektroapgādes pārtraukuma laiku klientiem bojājumu gadījumos, elektrotīklā tiks izbūvēts attālināti vadāms jaudas slēdzis. Lai uzlabotu elektroapgādes drošumu un kvalitāti Kabiles pagasta iedzīvotājiem, šogad AS “Sadales tīkls” veiks sadales punkta “Kabile” pārbūvi, izbūvēs 5 jaunas transformatoru apakšstacijas, bet zemsprieguma elektrolīnijas plānots pārbūvēt 9 km garumā. Savukārt Laidu, Pelču, Īvandes un Rendas pagasta iedzīvotāju elektroapgādes uzlabošanai pagastu teritorijās tiek veikta transformatoru apakšstaciju rekonstrukcija. Šogad Skrundas novadā AS “Sadales tīkls” realizēs 5 projektus, elektrotīkla atjaunošanā ieguldot vairāk nekā 265 tūkst. eiro. Apjomīgākie elektrotīkla atjaunošanas darbi tiek veikti Nīkrāces pagastā, kur kopumā vidējā sprieguma 20kV elektrotīkls šogad tiks rekonstruēts 5,9 km garumā, zemsprieguma 0,4kV gaisvadu elektrolīnijas plānots pārbūvēt par kabeļu līnijām 1,6 km garumā un rekonstruēt vai izbūvēt jaunas 5 transformatoru apakšstacijas. Lai uzlabotu elektroapgādi iedzīvotājiem apdzīvotā vietā “Rūnaiši”, novadā tiek realizēts zemsprieguma 0,4kV elektrotīkla rekonstrukcijas projekts, kura ietvaros esošās zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas tiks pārbūvētas par kabeļu līnijām 2,4 km garumā, savukārt “Straumēnos” AS “Sadales tīkls” veic transformatoru apakšstacijas pārbūvi. Raņķu pagastā jau ir noslēgusies transformatoru apakšstacijas rekonstrukcija un vidējā sprieguma 20kV gaisvadu elektrolīnija ir atjaunota 0,8 km garumā. Pēc elektrotīkla rekonstrukcijas sniegto pakalpojumu kvalitāte uzlabosies vairāk nekā 1 100 AS “Sadales tīkls” klientiem. Alsungas novadā šogad AS “Sadales tīkls” realizēs vienu elektrotīkla pārbūves projektu, kura ietvaros no apdzīvotas vietas “Balande” līdz Vankas upei tiks atjaunota vidējā sprieguma 20 kV gaisvadu elektrolīnija 6 km garumā. Rekonstrukcijas darbu laikā 2,9 km garš elektrolīnijas posms tiks pārbūvēts izolētu vadu izpildījumā, tiks izbūvētas 3 jaunas transformatoru apakšstacijas un jauna zemsprieguma kabeļu līnija 0,2 km garumā. Alsungas novada elektrotīkla attīstībā AS “Sadales tīkls” ieguldīs vairāk nekā 146 tūkst. eiro, uzlabojot elektroapgādi 300 klientiem. Lai nodrošinātu klientiem kvalitatīvu un nepārtrauktu elektroenerģijas piegādi, elektrotīkls kā jebkura inženiertehniska iekārta ir jāuztur, jāpārbauda un savlaicīgi jāatjauno, kā arī tajā jāievieš modernas un ilgtspējīgas iekārtas. Lai savlaicīgi spētu atjaunot elektrotīkla elementus, kuri vidēji kalpo 40 - 50 gadus,  AS “Sadales tīkls” ik gadu realizē gan vidējā sprieguma, gan zemsprieguma elektrotīkla rekonstrukcijas un uzlabošanas projektus, un diemžēl ne vienmēr tos var realizēt tajā laika periodā, kad ir labvēlīgi laika apstākļi vai no sējumiem brīvas lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības. Lai ik gadu noteiktā apjomā atjaunotu elektrotīklu, darbs jāveic visu gadu, tādēļ AS “Sadales tīkls” aicina iedzīvotājus ar sapratni izturēties pret uzņēmuma darbiniekiem, kuriem klientu īpašumos jārealizē plānotie investīciju projekti vai remontu darbi, jo, tikai savlaicīgi atjaunojot un uzlabojot elektrotīklu, AS “Sadales tīkls” spēs paaugstināt elektroapgādes drošumu un nodrošināt kvalitatīvu elektroenerģijas piegādi novadu iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Lai nodrošinātu kvalitatīvu un drošu elektroenerģijas piegādi iedzīvotājiem visā Latvijā, 2016. gadā AS „Sadales tīkls” kopumā plāno atjaunot 950 km vidējā sprieguma elektrolīnijas, tajā skaitā vidējā sprieguma gaisvadu līniju pārbūvi par zemē ieraktām kabeļu līnijām plānots veikt 201 km garumā, atjaunot zemsprieguma elektrolīnijas 651 km garumā, kā arī rekonstruēt vai no jauna izbūvēt 505 transformatoru apakšstacijas, bet elektrolīniju trases visā Latvijā plānots attīrīt 5 500 km garumā. Teksts: Tatjana Smirnova, AS „Sadales tīkls” komunikācijas speciāliste Tālr. 67728823 tatjana.smirnova@sadalestikls.lv