Attīstīs ūdenssaimniecību Cieceres ciemā

2011.gada 15. jūlijā SIA „Skrundas komunālā saimniecība” parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par 3.darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi”, 3.4.1.1.aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”, projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Skrundas novada Cieceres ciemā” īstenošanu. Projekta identifikācijas Nr. 3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/048/016. Projekta mērķis ir nodrošināt Cieceres ciema iedzīvotājiem normatīvo aktu prasībām atbilstošus ūdenssaimniecības pakalpojumus. Projekta ietvaros ir paredzētas šādas aktivitātes:
•Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija (600 m);
•Ūdensapgādes tīklu paplašināšana (390 m);
•Ūdensapgādes tīklu paplašināšana, savienojot Cieceres ciema ūdensapgādes sistēmu ar Kušaiņu ciema ūdensapgādes sistēmu (600 m);
•Sadzīves kanalizācijas pašteces tīklu rekonstrukcija (730 m);
•Sadzīves kanalizācijas pašteces tīklu paplašināšana (270 m);
•Jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas ar jaudu Q=3,50 litri/sekundē izbūve, Cieceres ciemā savākto notekūdeņu pārsūknēšanai uz Kušaiņu ciema centralizētās kanalizācijas sistēmu;
•Jauna kanalizācijas spiedvada izbūve (640 m), jaunās kanalizācijas sūkņu stacijas savienošanai ar novadošajiem kanalizācijas tīkliem Kušaiņu ciemā
•Esošā, turpmāk neizmantojamā artēziskā urbuma tamponēšana;
Projekta īstenošanas vieta – Ciecere ciems, Skrundas novads
Kopējais projekta īstenošanas termiņš ir 20 mēneši no vienošanās spēka stāšanās dienas.
Projekta kopējās izmaksas ir 150 526,60 LVL, no tām ERAF finansējums 85% apmērā no attiecināmajām izmaksām – LVL 127 947,61 LVL. SIA „Skrundas komunālā saimniecība” nodrošinās līdzfinansējuma daļu attiecināmo izmaksu segšanai 15 197,99 LVL apmērā, savukārt Skrundas novada pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu 7 381,00 LVL.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
Kontaktpersona:
SIA „Skrundas komunālā saimniecība”
valdes priekšsēdētājs Aivars Rudzroga
Telefons: 63331258
Fakss: 63331526