Attīstīs ūdenssaimniecību Jaunmuižā

SIA „Skrundas komunālā saimniecība” informē par aktualitātēm projektā „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Skrundas novada Jaunmuižas ciemā” (identifikācijas Nr. 3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/029/036) (turpmāk - Projekts).
Šā gada 3. novembrī SIA „Skrundas komunālā saimniecība” noslēdza iepirkuma līgumu par būvdarbiem projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Skrundas novada Jaunmuižas ciemā” ietvaros ar SIA „Grobiņas SPMK” (reģ. Nr. 42103005771, adrese: M. Namiķa iela 19A, Grobiņa, LV-3430). Līguma izpildes termiņš ir 2012.gada 1.augusts. Līguma summa - 275 001,18 LVL bez PVN.
Projekta ietvaros ir paredzēti šādi būvdarbi:
•Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un paplašināšana (maģistrālie tīkli 1280 m (no tiem 210 m paplašināmi un 1070 m rekonstruējami));
•Ūdens atdzelžošanas stacijas izbūve, 1 kompl. (ražība 6,50 m3/h), tostarp esošās ēkas rekonstrukcija un pārnēsājamā dīzeļģeneratora (8kW) iegāde;
•Jaunas artēziskās akas izbūve, 1 kompl. (nepieciešamais debits 1,80 l/s);
•Hidrofora uzstādīšana ūdens atdzelžošanas stacijā (V=1500 l, pie spiediena sistēmā 3 līdz 4 bar);
•Sadzīves kanalizācijas pašteces tīklu rekonstrukcija un paplašināšana (maģistrālie tīkli 1285 m (no tiem 705 m paplašināmi un 580 m rekonstruējami));
•Jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve, 1 kompl. (Q=50 m3/dnn);
•Jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas (Q=6,50 l/s) izbūve pie notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, 1 kompl. (tostarp kanalizācijas spiedvada 6 m izbūve);
•Esošās artēziskās akas rekonstrukcija, 1 kompl;
•Esošā, turpmāk neizmantojamā urbuma tamponēšana, 1 kompl.
Šobrīd Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda 323 639,60 LVL, no tām ERAF finansējums ir 85% apmērā no attiecināmajām izmaksām, bet SIA „Skrundas komunālā saimniecība” nodrošina pārējo līdzfinansējuma daļu attiecināmo izmaksu segšanai.
Kontaktpersona:
SIA „Skrundas komunālā saimniecība”
valdes priekšsēdētājs Aivars Rudzroga
Telefons: 63331258
Fakss: 63331526