Attīstīs ūdenssaimniecību Kušaiņos

2011.gada 15. jūlijā SIA „Skrundas komunālā saimniecība” parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par 3.darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi”, 3.4.1.1.aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”, projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Skrundas novada Kušaiņu ciemā” īstenošanu. Projekta identifikācijas Nr. 3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/047/015. Projekta mērķis ir nodrošināt Kušaiņu ciema iedzīvotājiem normatīvo aktu prasībām atbilstošus ūdenssaimniecības pakalpojumus. Projekta ietvaros ir paredzētas šādas aktivitātes:
•Jaunas ūdens atdzelžošanas stacijas ar ražību 7,50 m3/h izbūve, t.sk. esošās ēkas rekonstrukcija un divu hidroforu uzstādīšana;
•Jaunas artēziskās akas ar debitu 2,00 litri/sekundē izbūve;
•Jaunu notekūdeņu attīrīšanas ietaišu ar jaudu Q=50 m3/diennaktī izbūve;
•Esošās artēziskās akas rekonstrukcija;
•Neizmantojamā artēziskā urbuma tamponēšana;
•Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija (1270 m);
•Ūdensapgādes tīklu paplašināšana (140 m);
•Sadzīves kanalizācijas pašteces tīklu rekonstrukcija (230 m);
•Sadzīves kanalizācijas pašteces tīklu paplašināšana (270 m);
•Divu jaunu kanalizācijas sūkņu staciju ar jaudām 1,5 litri/sekundē un 6,5 litri/sekundē izbūve;
•Kanalizācijas spiedvada izbūve jaunās kanalizācijas sūkņu stacijas savienošanai ar novadošajiem kanalizācijas tīkliem (130 m).
Projekta īstenošanas vieta – Kušaiņu ciems, Skrundas novads
Kopējais projekta īstenošanas termiņš ir 20 mēneši no vienošanās spēka stāšanās dienas.
Projekta kopējās izmaksas ir 240 777,80 LVL, no tām ERAF finansējums 85% apmērā no attiecināmajām izmaksām – LVL 204 661,13 LVL. SIA „Skrundas komunālā saimniecība” nodrošinās līdzfinansējuma daļu attiecināmo izmaksu segšanai 26 218,87 LVL apmērā, savukārt Skrundas novada pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu 9 897,80 LVL.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
Kontaktpersona:
SIA „Skrundas komunālā saimniecība”
valdes priekšsēdētājs Aivars Rudzroga
Telefons: 63331258
Fakss: 63331526