Atvieglojumi nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem

Pamatojoties uz grozījumiem likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” ar 2013.gadu nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50% no aprēķinātas nodokļu summas, bet ne vairāk par 300 latiem, par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem- dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, un tām piekritīgo zemi personai, ja šai personai (pašai vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam taksācijas gada 1.janvārī ir trīs vai vairāki bērni vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esošie vai audžuģimenē ievietotie bērni) un ja personai vai tās laulātajam šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no minētajiem bērniem. Minēto atvieglojumu piemēro arī gadījumā, ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir kāds no šajā panta daļā minētajiem bērniem (5.panta 12 daļa).
Šā likuma 5.panta 12 daļa stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.
Nodokļu maksātājs, kuram 2013.gadā ir tiesības uz šā likuma 5.panta 12 daļā noteikto atvieglojumu, 2013.gadā iesniedz pašvaldībai rakstveida iesniegumu, kuram pievienoti dokumenti, kas apliecina nodokļa maksātāja tiesības uz šā atvieglojuma piemērošanu:
  • 1.Iesniegumu par atvieglojumu piešķiršanu;
  • 2.Izziņa par ģimenes sastāvu un deklarētām dzīvesvietām.