Biedrība „Darīsim paši!” izsludina konkursu

Biedrība „Darīsim paši!” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas II kārtu Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 2007.–2013. gadam 401. pasākuma “Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros apstiprinātās Vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2012. gada 6. jūnija līdz 2012. gada 6.jūlijam.
II kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 216590.04 LVL
Projektu iesniegumi jāiesniedz biedrības „Darīsim paši!” birojā Kuldīgā, Pilsētas laukumā 3, 2.stāvā (ieeja no sētas puses), tālr. 26691192, e-pasts: dace.strazdina@gmail.com
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 2007.-2013.gadam „Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros šādām aktivitātēm un rīcībām:

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 2007.–2013. gadam „Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros šādām aktivitātēm un rīcībām:
Aktivitātes „Ciematos, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība” ietvaros rīcības:
1.Rīcība „Pašvaldības ceļu būvniecība vai rekonstrukcija” pieejamais finansējums 164 590.04 LVL

2.Rīcība „Teritorijas labiekārtošana” pieejamais finansējums 31 000.00 LVL
Aktivitātes „Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītās maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība” ietvaros rīcība:
3. Rīcība „Zivsaimniecības un tūrisma pakalpojumu dažādošana vai pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem”, pieejamais finansējums 21 000.00 LVL

Ar Vietējās attīstības stratēģiju, rīcību mērķiem, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties biedrības „Darīsim paši!” birojā Kuldīgā, Pilsētas laukumā 3, tālr.26691192, e-pasts: dace.strazdina@gmail.com, Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv un partnerības mājas lapā www.darisimpasi.lv.
Kontaktpersona: Dace Strazdiņa, koordinatore/ EZF administratīvā vadītāja, tālr.26691192, e-pasts: dace.strazdina@gmail.com.