Biedrība "Darīsim paši!" izsludina projektu pieteikumu konkursu

Biedrība “Darīsim paši!” izsludina atklāta konkursa projektu pieteikumu pieņemšanas 1. kārtu Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam 19.2. pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai. Savukārt 10. maijā no plkst. 10.00–15.45 Skrundas kultūras namā notiks biedrības "Darīsim paši!" seminārs “LEADER atbalsta iespējas”. Projektu konkursa 1. kārtā pieejamais finansējums ir 1 218 542,96 eiro. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 20.05.2016. līdz 20.06.2016. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks šādās rīcībās: 1. MĒRĶIS: VIETĒJĀS EKONOMIKAS STIPRINĀŠANA 1. rīcība: Atbalsts vietējās ekonomikas stiprināšanai Pieejamais finansējums 609 271,48 eiro; atbalsta intensitāte līdz 70%, kopprojektam līdz 80% (kopprojekts – MK not. Nr. 590 (13.10.2015.) „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" 6.4. punkts.). 2. MĒRĶIS DZĪVES VIDES KVALITĀTES UZLABOŠANA UN SABIEDRISKO AKTIVITĀŠU DAŽĀDOŠANA, TOSTARP PERSONĀM AR INVALIDITĀTI, JAUNIEŠIEM, SENIORIEM UN ĢIMENĒM AR MAZIEM BĒRNIEM 2. rīcība: Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai un teritorijas sakārtošanai (sabiedriskā labuma projekti) Pieejamais finansējums 365 562,89 eiro; atbalsta intensitāte līdz 90%. 3. rīcība: Atbalsts materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma un dabas mantojuma saglabāšanai (sabiedriskā labuma projekti) Pieejamais finansējums 243 708,59 eiro; atbalsta intensitāte līdz 90%. PROJEKTU ĪSTENOŠANAS TERMIŅŠ: 1. Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – projekta īstenošanas termiņš 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta (LAD) lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. 2. Ja projektu īsteno aktivitātē” Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija “Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas pārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas – 2 gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. 3. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir 1 gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Ar Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novada sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju (SVVA) un dokumentāciju, kas nepieciešama, lai iesniegtu projekta iesniegumu, var iepazīties: biedrības „Darīsim paši!” mājaslapā www.darisimpasi.lv; Lauku atbalsta dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv.   PROJEKTU IESNIEGUMU IESNIEGŠANA: Projekta iesniegumu var iesniegt Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/loginvai elektroniska dokumenta veidā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumā noteikto kārtību, nosūtot uz Lauku atbalsta dienesta elektroniskā pasta adresi lad@lad.gov.lv. Projekta iesniegumu papīra formātā var iesniegt biedrībā „Darīsim paši!” Pilsētas laukumā 4, 3. stāvā, Kuldīgā – 2 eksemplāros un tā elektronisko kopiju, kas ierakstīta ārējā datu nesējā (ja to neiesniedz dienesta EPS vai elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu).
  Seminārs “LEADER atbalsta iespējas” 10. maijā no plkst. 10.00–15.45 Skrundas kultūras namā notiks biedrības "Darīsim paši!" seminārs “LEADER atbalsta iespējas” (DARBA KĀRTĪBA).  
  Kontaktinformācija: Zanda Dimanta-Svilpe, koordinatore
Mob. tālr.: 26135858
Pilsētas laukums 4, 3. stāvs, Kuldīga
E-pasts: darisim.pasi@gmail.com
Mājaslapa: www.darisimpasi.lv