Biedrība "Darīsim paši!" izsludina projektu pieteikumu konkursu

Biedrība “Darīsim paši!” izsludina atklāta konkursa projektu pieteikumu pieņemšanas 3. kārtu Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam 19.2. pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai.  Projektu konkursa 3. kārtā pieejamais finansējums ir 292`035.60 euro. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 24.07.2017.-24.08.2017. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks rīcībā: 2. MĒRĶIS DZĪVES VIDES KVALITĀTES UZLABOŠANA UN SABIEDRISKO AKTIVITĀŠU DAŽĀDOŠANA, TOSTARP PERSONĀM AR INVALIDITĀTI, JAUNIEŠIEM, SENIORIEM UN ĢIMENĒM AR MAZIEM BĒRNIEM(kopējā 2.mērķa summa 761 589,35 euro) 2. RĪCĪBA: Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai un teritorijas sakārtošanai (sabiedriskā labuma projekti) Pieejamais finansējums 175`447.48 euro; atbalsta intensitāte līdz 90%. Apbalsta apmērs vienam projektam: 1.      30 000 euro pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai. 2.      30 000 euro sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai. 3. RĪCĪBA: Atbalsts materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma un dabas mantojuma saglabāšanai (sabiedriskā labuma projekti) Pieejamais finansējums 116`588.12 euro; atbalsta intensitāte līdz 90%. Apbalsta apmērs vienam projektam: 1.      30 000 euro pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai. 2.      30 000 euro sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai. PROJEKTU ĪSTENOŠANAS TERMIŅŠ: 1. Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana– projekta īstenošanas termiņš 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta (LAD) lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. 2. Ja projektu īsteno aktivitātē” Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija “Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas pārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas – 2 gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. 3. Pārējiem projektiem projektu  īstenošanas  termiņš  ir 1 gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Ar Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novada sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju (SVVA) un dokumentāciju, kas nepieciešama, lai iesniegtu projekta iesniegumu, var iepazīties: biedrības „Darīsim paši!” mājaslapā http://www.darisimpasi.lv/leader/vietejas-attistibas-strategija/; Lauku atbalsta dienesta mājaslapā http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/leader-pieejas-istenosana-2014-2020/ PROJEKTU IESNIEGUMU IESNIEGŠANA: Projekta iesniegumu var iesniegt Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/loginvai elektroniska dokumenta veidā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumā noteikto kārtību, nosūtot uz Lauku atbalsta dienesta elektroniskā pasta adresi lad@lad.gov.lv. Projekta iesniegumu papīra formātā var iesniegt biedrībā „Darīsim paši!” Pilsētas laukumā 4, 3. stāvā, Kuldīgā – 2 eksemplāros un tā elektronisko kopiju, kas ierakstīta ārējā datu nesējā (ja to neiesniedz dienesta EPS vai elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu). Kontaktinformācija:
Koordinatore Ieva Birbele
Mob. tālr.: 29463295
Pilsētas laukums 4, 3. stāvs, Kuldīga
E-pasts: darisim.pasi@gmail.com
Mājaslapa: www.darisimpasi.lv