Biedrība „Darīsim paši!” izsludina

Biedrība „Darīsim paši!” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 3.kārtu Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 2007.–2013. gadam 401. pasākuma “Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros apstiprinātās Vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai. Projektu iesniegumu pieņemšana 3.kārtai notiks no 2013. gada 20.maija līdz 2013.gada 20.jūnijam ar kopējo finansējumu 49180.14 LVL.
Projektu iesniegumi jāiesniedz biedrības „Darīsim paši!” birojā Kuldīgā, Pilsētas laukumā 3, 2.stāvā (ieeja no sētas puses), LV-3301. Elektroniska dokumenta formā, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, projekta iesniegums nosūtāms Lauku atbalsta dienestam uz e-pastu lad@lad.gov.lv.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 2007.–2013. gadam „Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros šādai aktivitātei un rīcībai:
Aktivitātes „Ciematos, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība” ietvaros rīcība:
1.Rīcība „Pašvaldības ceļu būvniecība vai rekonstrukcija” pieejamais finansējums 49180.14LVL.

Ar Vietējās attīstības stratēģiju, rīcības mērķiem, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties biedrības „Darīsim paši!” birojā Kuldīgā, Pilsētas laukumā 3, tālr.26691192, e-pasts: dace.strazdina@gmail.com, Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv un partnerības mājas lapā www.darisimpasi.lv.
Kontaktpersona: Dace Strazdiņa, koordinatore, tālr.26691192, e-pasts: dace.strazdina@gmail.com.