Biedrība „Darīsim paši!”

Biedrība „Darīsim paši!” Biedrība „Darīsim paši!” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4.kārtu Rīcības  programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 2007.–2013. gadam 401. pasākuma “Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros apstiprinātās Vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.
Projektu iesniegumu pieņemšana 4.kārtai notiks no 2013. gada 11.oktobra līdz 2013.gada 11.novembrim ar kopējo finansējumu 32486.97 LVL.
Projektu iesniegumi jāiesniedz biedrības „Darīsim paši!” birojā Kuldīgā, Pilsētas laukumā 3, 2.stāvā (ieeja no sētas puses), LV-3301. Elektroniska dokumenta formā, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, projekta iesniegums nosūtāms Lauku atbalsta dienestam uz e-pastu lad@lad.gov.lv.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks Rīcības  programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 2007.–2013. gadam „Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros šādām aktivitātēm un rīcībām:
Aktivitātes „Ciematos, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība” ietvaros rīcības:
1.Rīcība „Pašvaldības ceļu būvniecība vai rekonstrukcija” pieejamais finansējums 23963.80 LVL;
 
2.Rīcība „Teritorijas labiekārtošana” pieejamais finansējums 8523.17 LVL.
Ar Vietējās attīstības stratēģiju, rīcības mērķiem, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties biedrības „Darīsim paši!” birojā Kuldīgā, Pilsētas laukumā 3, tālr.26691192, e-pasts: dace.strazdina@gmail.com, Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv  un partnerības mājas lapā  www.darisimpasi.lv. 
 
Kontaktpersona: Dace Strazdiņa, koordinatore, tālr.26691192, e-pasts: dace.strazdina@gmail.com.