Biedrības „Darīsim paši!” aktivitāte

Biedrības „Darīsim paši!” aktivitāte Biedrība „Darīsim paši!” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6. kārtu Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai. Projektu iesniegumu pieņemšana 6.kārtai notiks no 2013. gada 20.maija līdz 2013.gada 20.jūnijam ar kopējo finansējumu 306 659.91 LVL.
Projektu iesniegumi jāiesniedz biedrības „Darīsim paši!” birojā Kuldīgā, Pilsētas laukumā 3, 2.stāvā (ieeja no sētas puses), LV-3301. Elektroniska dokumenta formā, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, projekta iesniegums nosūtāms Lauku atbalsta dienestam uz e-pastu lad@lad.gov.lv.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam 4.ass 411.pasākuma „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un 413.pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros šādām aktivitātēm un rīcībām:
  • Aktivitāšu „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegāde, stādījumu balstu sistēmu, žogu un žogu balstu iegāde, uzstādīšana un stādījumu ierīkošana” un „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu pārstrādei un pirmapstrādei mājas apstākļos, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai” ietvaros šādai rīcībai:
Lauku saimniecību modernizācijas un mājražošanas attīstības veicināšana, pieejamais finansējums 57 706.03 LVL.
  • Aktivitātes „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un program¬mu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai pakalpojumu sniegšanas vietā vietējiem iedzīvotājiem” ietvaros šādai rīcībai:
Lauku ekonomikas dažādošana. Vietējo pakalpojumu un to pieejamības attīstīšana, pieejamais finansējums 124 476.94 LVL.
  • Aktivitātes „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un pro¬grammu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” ietvaros šādai rīcībai:
Dzīves kvalitātes veicināšana vietējiem iedzīvotājiem. Apkārtējās vides uzlabošana un sabiedrisko aktivitāšu attīstīšana, pieejamais finansējums 124 476.94 LVL.
Ar Vietējās attīstības stratēģiju, rīcības mērķiem, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties biedrības „Darīsim paši!” birojā Kuldīgā, Pilsētas laukumā 3, tālr.26691192, e-pasts: dace.strazdina@gmail.com, Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv un partnerības mājas lapā www.darisimpasi.lv.
Kontaktpersona: Dace Strazdiņa, koordinatore, tālr.26691192, e-pasts: dace.strazdina@gmail.com.