Brocēnu novada pašvaldības pārstāvju pieredzes apmaiņas vizīte Skrundas novadā

Brocēnu novada pašvaldības pārstāvju pieredzes apmaiņas vizīte Skrundas novadā 31. oktobrī Skrundas novadā pieredzes apmaiņas vizītē viesojās 48 Brocēnu novada pašvaldības pārstāvji.     Kuplo Brocēnu novada delegāciju Skrundas novada pašvaldības pārstāvji uzņēma Skrundas kultūras nama mazajā zālē, kur abu pašvaldību priekšsēdētājas Solvita Dūklava un Nellija Kleinberga teica īsas uzrunas klātesošajiem. Tām sekoja Skrundas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītājas Zanes Eglītes sagatavotā Skrundas novada prezentācija brocēniešu informēšanai par Skrundas novadu faktos un skaitļos – par novada pārvaldes struktūru, budžetu un aktuālajiem projektiem, nodarbinātību un uzņēmējdarbību, kā arī par sabiedriskajām, kultūras un sporta aktivitātēm Skrundas novadā. Pieredzes apmaiņa un darba aktualitāšu apspriešana notika Skrundas novada pašvaldības speciālistu vadītās darba grupās, kuras bija organizētas atbilstoši darba specifikai. Pēc nelielas ekskursijas pa Skrundu un pusdienošanas Skrundas muižā Brocēnu novada pašvaldības pārstāvji Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītājas Benitas Lielāmeres pavadībā devās uz Nīkrāces pagastu un pēc tam apmeklēja arī Rudbāržu pagastu. Vērtējot darba grupu darbu un pieredzes apmaiņu, gan Brocēnu, gan Skrundas novada pašvaldības pārstāvji kā vienojošo izcēla lielo līdzību ikdienas darbā un tā organizēšanā. Kā atzina Brocēnu novada pašvaldības priekšsēdētājas vietnieks Ārijs Sproģis, galvenais ir bijis izzināšanas process, kurā gūts daudz jaunu atziņu, piemēram, par novada pašvaldības sadarbību ar uzņēmējiem un darba organizēšanu pārvaldēs, un izteica gandarījumu par iespēju salīdzināt, kā rit un ir organizēts darbs abos novados. Līdzīgās domās bija arī Brocēnu novada pašvaldības galvenā grāmatvede Gunta Biljarde, kura dalījās pieredzē Skrundas novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītājas Ināras Mucenieces vadītajā grāmatvedības speciālistu darba grupā. Brocēnu novada pašvaldības juriste Ina Kripševica atzinīgi novērtēja juridisko jautājumu kārtošanas un dokumentu sagatavošanas kārtību, apliecinot Skrundas novada pašvaldības speciālistu augsto profesionālo līmeni. Brocēnu novada pašvaldības iestādes ”Sociālais dienests” vadītāja Vineta Frīdmane, kura dalījās pieredzē Skrundas novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" direktores Andas Vītolas vadītajā sociālo darbinieku darba grupā, bija gandarīta par pieredzes apmaiņu, uzzinot daudz jauna, piemēram, par sociālo darbinieku profesionālās pieredzes pilnveidošanas iespējām un radošajām aktivitātēm, un pauda pārliecību, ka nepieciešama atkārtota un ilgāka abu sociālo dienestu speciālistu tikšanās. Savukārt Brocēnu novada pašvaldības priekšsēdētāja Solvita Dūklava sirsnīgi pateicās Skrundas novada pašvaldības priekšsēdētājai Nellijai Kleinbergai un visiem Skrundas novada pašvaldības pārstāvjiem par silto uzņemšanu un iegūto pieredzi, paužot pārliecību, ka katrs no pašvaldību speciālistiem ir ieguvis jaunas zināšanas, un prieku par radošumu, patiesumu un pašaizliedzību, kura bija jūtama tikšanās laikā. Kā Skrundas, tā Brocēnu novada visiem iedzīvotājiem veiksmi un izdošanos šādiem vārdiem novēlēja Gunta Biljarde: „Darbs dara darītāju, darītājam darās darbi, un darbam veicas ar darītāju”. Foto: Sandris Kuzmickis