"Darīsim paši!" projektu iesniegumu pieņemšana

Biedrība ”Darīsim paši!” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 8. kārtu Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.  Projektu iesniegumu pieņemšanas 8. kārtai notiks no 2014. gada 28. jūlija līdz 2014. gada 28. augustam ar kopējo finansējumu 47726.17 EUR. Projektu iesniegumi jāiesniedz biedrības ”Darīsim paši!” birojā Kuldīgā, Pilsētas laukumā 3, 2. stāvā (ieeja no sētas puses), LV-3301. Elektroniska dokumenta formā, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, projekta iesniegums nosūtāms Lauku atbalsta dienestam uz e-pastu lad@lad.gov.lv. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks  Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam 4. ass 413. pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros šādai aktivitātei un rīcībai: Aktivitāte 6.1. „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamība pakalpojuma sniegšanas vietā vietējiem iedzīvotājiem” ietvaros šādai rīcībai: Uzņēmējdarbības uzsākšanas un attīstības veicināšana, pieejamais finansējums 47726.17 EUR. Ar Vietējās attīstības stratēģiju, rīcības mērķiem, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties biedrības ”Darīsim paši!” birojā Kuldīgā, Pilsētas laukumā 3, tālr. 26691192, e-pasts: dace.strazdina@gmail.com, Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv  un partnerības mājas lapā  www.darisimpasi.lv. Kontaktpersona: Dace Strazdiņa Tālr. 26691192 E-pasts: dace.strazdina@gmail.com      Teksts: Dace Strazdiņa, koordinatore