Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājiem

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājiem Kopš spēkā stājušies grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 1013 "Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu", kuri cita starpā paredz, ka aprēķinu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un asenizāciju veic atbilstoši atsevišķo īpašumu skaitam, nevis kā līdz šim – pēc personu skaita, Skrundas novada pašvaldībā savu neapmierinātību pauduši vairāki iedzīvotāji. Savukārt bažas par ūdens patēriņa aprēķinu radušās iedzīvotājiem, kuru dzīvokļos nav uzstādīti ūdens patēriņa skaitītāji. Arī dzīvokļa īpašnieka prombūtne vairs netiek ņemta vērā un atvieglojumus maksai par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, asenizāciju, kanalizāciju, un ūdens patēriņu vairs nepiemēro. Tomēr minētā normatīvā akta 2. punkts nosaka, ka „noteikumi piemērojami līdz dienai, kamēr dzīvokļu īpašnieku sabiedrība vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarota persona ar nodošanas un pieņemšanas aktu pārņem dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības un dzīvokļu īpašnieki nav savstarpēji vienojušies par to, kā tiek noteikta katra īpašnieka apmaksājamā daļa par saņemto pakalpojumu un tā sniegšanas kārtība.” Tas nozīmē, ka šie noteikumi attiecināmi uz tām mājām, kuru dzīvokļu īpašnieki nav pārņēmuši pārvaldīšanas tiesības – minētā komunālo pakalpojumu apmaksas kārtība ir spēkā tikai tajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kurās līdz šim nav pieņemts dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums. Par labās prakses piemēriem, kā dzīvokļu īpašniekiem sanākt kopā, pašiem vienoties un pieņemt lēmumus par dzīvojamās mājas apsaimniekošanu, Skrundas novadā kalpo daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Pils ielā 4 un Kalēju ielā 12 – dzīvokļu īpašnieki Pils ielā 4 izvēlējušies ar savstarpēju līgumu pilnvarot mājas apsaimniekošanas personu, bet Kalēju ielā 12 nodibināta dzīvokļu īpašnieku biedrība ”Divpadsmit kalēji”. Tādējādi dzīvokļu īpašnieku kopībai paveras iespēja pārņemt dzīvojamo māju apsaimniekošanu un no komunālo pakalpojumu sniedzējiem pirkt konkrētus pakalpojumus, savstarpēji vienojoties par pakalpojumu apmaksas kārtību.   Papildu informācija: http://likumi.lv/doc.php?id=185342 http://likumi.lv/doc.php?id=193573 http://likumi.lv/doc.php?id=221382 http://www.ptac.gov.lv/page/559 http://www.lna.lv/lv/aktualitates/pazinojumi/70/   Teksts: Didzis Strazdiņš, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists