Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācija

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācija

Aicinām iedzīvotājus līdz 2021. gada 31. decembrim reģistrēt decentralizētās kanalizācijas sistēmas (krājtvertnes, septiķus, individuālās attīrīšanas iekārtas). Šāda norma ir nepieciešama, lai nerastos gruntsūdeņu piesārņojums, kas var apdraudēt cilvēku veselību un dzīvību, nodrošinot vides aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu.

Obligāta decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācija ir nepieciešama tiem ēku īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem, kuru īpašums atrodas Skrundas pilsētas notekūdeņu aglomerācijas robežās, kā arī Skrundas novada Cieceres, Dzeldas, Jaunmuižas, Kušaiņu, Lēnu, Raņķu, Rudbāržu, Rūnaišu, Sieksātes, Smilgu ciemu administratīvajās teritorijās. Lai iegūtu informāciju par ciemu teritorijām, skatīt zemāk pievienotās saites.

Lai reģistrētos decentralizētās kanalizācijas sistēmā, lūdzam aizpildīt iesnieguma veidlapu un to nogādāt  SIA “Skrundas komunālā saimniecība”  pasta kastītē (sētas pusē) Liepājas ielā 5, Skrundā vai nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi - pasts@sks.lv. Jautājumu gadījumā lūdzam zvanīt pa tālr. 63331258 vai rakstīt uz e-pastu: pasts@sks.lv.

Saskaņā ar Saistošajiem noteikumiem, par noteikumu neievērošanu var izteikt brīdinājumu vai piemērot naudas sodu fiziskām personām līdz EUR 350,00, juridiskām personām līdz EUR 1400,00.

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju nosaka divi normatīvie akti:

1) Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr. 384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu";

2) Skrundas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 4/2017 "Par sadzīves notekūdeņu decentralizēto kanalizācijas sistēmuizbūves, reģistrācijas, izvešanas un lietošanas kārtību Skrundas novadā"

 

Nīkrāces pagasta Dzeldas ciema teritorija

Nīkrāces pagasta Lēnu ciema teritorija

Rudbāržu pagasta Rudbāržu ciema teritorija

Rudbāržu pagasta Sieksātes ciema teritorija

Skrundas pagasta Cieceres ciema teritorija

Skrundas pagasta Kušaiņu ciema teritorija

Skrundas pagasta Jaunmuižas ciema teritorija

Skrundas pagasta Rūnaišu ciema teritorija

Raņķu pagasta Raņķu ciema teritorija

Raņķu pagasta Smilgu ciema teritorija