Diskusija par uzņēmējdarbību

Diskusija par uzņēmējdarbību LPS sadarbībā ar Finanšu ministrijas Komercdarbības atbalsta kontroles departamenta pārstāvjiem un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pārstāvjiem ceturtdien, 26. novembrī, rīko diskusiju par projektos nepieciešamajām aktivitātēm, uz kurām attiecas valsts atbalsta piešķiršanas un kontroles nosacījumi. Diskusijā plānots skaidrot, kas ir valsts atbalsts, kāpēc tā nosacījumi tiek piemēroti aktivitātēs un kā tas skar konkrētus projektu pieteicējus. LPS diskusija notiks 26. novembrī plkst. 10.00–13.15 LPS ēkā Mazajā Pils ielā 1 Rīgā, 4. stāvā. Diskusijas tiešraide tiks nodrošināta LPS mājaslapā bez speciālas reģistrēšanās un pieejas, visi interesenti to varēs vērot šeit: http://lps.lv/Pasakumi/Tiesraide/. Darba kārtība: 10:00–10:45 Par valsts atbalstu komercdarbībai un to, kādus pasākumus komercdarbības veicināšanā varētu klasificēt kā komercdarbības atbalstu. Valsts atbalsta (de minimis) uzskaites metodoloģija. Praktiskie piemēri valsts atbalsta noteikšanā (Finanšu ministrijas Komercdarbības atbalsta kontroles departamenta pārstāvis). 10:45–11:45 VARAM par valsts komercdarbības atbalstu šādās administrētajās programmās:
  • 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībā atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” īstenošanas noteikumos un vērtēšanas kritērijos;
  • 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” īstenošanas noteikumos un kritērijos (VARAM pārstāvis).
11.45–12.30 Diskusija un jautājumi saistībā ar SAM 3.3.1 un SAM 5.6.2 par valsts atbalstu (Finanšu ministrijas Komercdarbības atbalsta kontroles departamenta pārstāvis; VARAM pārstāvis). 12:30–13:15 Par MVU jauno definīciju un uzņēmumu kategorijas noteikšanu, izejot no MVU attiecību veida, kāds uzņēmumam varētu būt ar citu uzņēmumu (MVU kā autonoms, partneruzņēmums vai saistīts uzņēmums) (LPS padomniece Andra Feldmane). Informācijas avots: LPS infolapa (2015. gada 23.–29. novembris)