Gads uzsākts sadarbības un līdzdalības zīmē

Gads uzsākts sadarbības un līdzdalības zīmē Skrundas jauniešu centrā, gadam sākoties, nu jau par tradīciju kļuvusi vizualizācijas kolāžas veidošana. Šoreiz jaunieši lēma, ka tiks veidota kopīga kolāža, kurā atspoguļotos mūsu vēlmes un virzieni, kādā šogad dosimies un attīstīsimies.   Vērojot kolāžā ietvertos atslēgvārdus – “aktīvs pilsonis”, “spēks un potenciāls”, “atvērto durvju māja”, “demokrātija”, “klausies, skaties, piedalies” – var secināt, ka esam uz viena viļņa un jauniešu skatījums saskan ar pašvaldības plānotajiem darbības virzieniem darbā ar jaunatni, kuri šogad ir šādi:
  • Turpināt popularizēt brīvprātīgo darbu jauniešu vidū;
  • Veicināt jauniešu iesaisti un līdzdalību;
  • Informācijas par jauniešu iespējām popularizēšana;
  • Neformālās izglītības pasākumu organizēšana (ārpus formālās izglītības organizētas jauniešus izglītojošas darbības);
  • Lietderīgas brīvā laika pavadīšanas iespēju nodrošināšana jauniešiem;
  • Darbs ar NEET jauniešiem sociālās iekļaušanas veicināšanai (NEET – jaunieši, kuri nemācās, nestrādā un neapgūst arodu).
Sekmējot karjeras izglītību, Skrundas jauniešu centrā šogad tiek aizsākts aktivitāšu cikls “Izzini profesiju!”. Reizi mēnesī norisināsies tikšanās ar Skrundas novada pašvaldības un tās struktūrvienību darbiniekiem. Tikšanās laikā varēs gan uzdod sev interesējošos jautājumus par iestādes darbu, gan vairāk uzzināt par kādu konkrētu profesiju. Pirmajā tikšanās reizē par sociālā darbinieka profesiju un iestādes darbu stāstīja Skrundas novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" vadītāja Anda Vītola. Sociālā dienesta un Skrundas jauniešu centra veiksmīgā sadarbība mudina sadarboties arī turpmāk, tādēļ tikšanās reizē tika plānotas arī kopīgas aktivitātes. Otrajā tikšanās reizē ciemos tika aicināti pašvaldības attīstības nodaļas pārstāvji, lai izzinātu projektu speciālista un vadītāja profesiju. Sākotnēji attīstības nodaļas vadītāja Zane Eglīte sniedza ieskatu par novada attīstības vīziju. Tikšanās otrajā daļā projektu speciālistes Kristīne Vērdiņa un Gita Rubežniece–Zute stāstīja par projektu speciālista pienākumiem, nepieciešamajām prasmēm un iemaņām. Jaunieši iztaujāja uzaicinātos viesus, jo paši plāno gatavot projektu pieteikumus, lai piesaistītu finansējumu savu ideju īstenošanai. Šajā reizē izkristalizējās nākamās tikšanās tēma: apgūsim projektu sagatavošanas prasmes. 19. februārī, kad Skrundas novada pašvaldības zālē pulcējās Skrundas, Alsungas un Kuldīgas  lauku attīstības konsultanti, lai rastu idejas turpmākai darbībai, dalītos pieredzē par līdz šim paveikto, tika pārrunātas arī turpmākās sadarbības iespējas ar mērķi jauniešu vidū popularizēt iespējas saimniekot laukos. Iepriekšējā LLKC (Latvijas lauku konsultāciju centra) sadarbība ar Skrundas jauniešu centru, kad tika organizēta informatīvā diena par saimniekošanas un attīstības iespējām laukos, liecina, ka šāda veida pasākumi ir nepieciešami. Sarunas gaitā tika lemts, ka bērniem un jauniešiem zināšanas jāpiedāvā lauku vidē, kur iespējams arī praktiski darboties. Tās varētu būt gan Lauku dienas, kuru ietvaros norit dažādas sacensības, tiek gūtas zināšanas un praktiskas iemaņas, gan ekskursijas uz lauku saimniecībām, gan brīvprātīgā darba aktivitātes, kuru laikā jauniešiem būtu iespēja pielikt savu roku lauku darbos. Šajā procesā svarīgs ir darba izvērtējums. Iespējams, ka šāda brīvprātīgā darba aktivitāte būtu jāorganizē vairāku sezonu garumā, lai pats jaunietis var izprast kā viņa “darba augļi” darbojas, attīstās, kalpo. Vairāk informācijas par tikšanos ŠEIT. Brīvprātīgie jaunieši arī šogad īsteno savas iniciatīvas. Par ļoti iemīļotu aktivitāti kļuvusi ciemošanās P.I.I. “Liepziediņš”, vadot rotaļu pēcpusdienas bērnudārza audzēkņiem. Kāds šādi nostiprina pasākuma plānošanas un organizēšanas prasmes, bet citam šī ir brīnišķīga iespēja atkal satikties ar savu pirmo skolotāju. Tā kā interese par centra apmeklējumu ir liela arī no bērnu puses, jaunieši centra telpas otrdienās un ceturtdienās atvēlējuši tiem, kuri ir jaunāki par 13 gadiem. Bērni savu brīvo laiku centra telpās aicināti pavadīt iepriekšminētajās dienās no plkst. 13.00, darbojoties radoši, spēlējot galda spēles un Wii konsoli, kā arī izkustoties, dejojot uz deju grīdas. Gada pirmajos mēnešos radošajās darbnīcās gatavojām sapņu ķērājus, draudzības rokassprādzes, krāsainas svecītes, ziedus, dekorus, piespraudes un pat lampu ietvarus, lai padarītu krāšņākas centra telpas. Liels paldies mūsu aktīvo jauniešu Evas un Artas mammai Dacei Saulgriezei, kura dalījās savās zināšanās un prasmēs, kā no otrreiz izmantojamiem materiāliem radīt dažādas skaistuma lietas! Visvairāk apmeklētāju jauniešu centrā sastopami dienās, kad norit aktivitāte “Mācies gatavot!”. Esam apguvuši gan pelmeņu, gan mini picu, gan čebureku gatavošanas prasmes. Atzīmējot vispasaules drošāka interneta dienu, Skrundas jaunieši piedalījās mirkļa pētījumā, kurā noskaidrojās, ka pētījuma veikšanas dienā, 10. februārī, mirkļpētījuma dalībnieki internetu pēdējo 24h laikā lietojuši vidēji 7,46h. Viela pārdomām!  Protams, neiztikt bez sadraudzības pasākumiem. Šoreiz Skrundas jaunieši savās telpās uzņēma Rudbāržu jauniešu klubiņa aktīvistus. Tikšanās reize izvērtās ļoti produktīva. Pasākuma vadītāja Sintija Kampara parūpējās, lai viesi ar dažādu spēļu un uzdevumu palīdzību iepazītos, sadraudzētos un visiem rastos vēlme kopīgi darboties arī turpmāk. Kad gaisotne bija brīva, jauniešu prāts atvērts jaunām idejām, sadaloties darba grupās, jaunieši plānoja turpmāko sadarbību. Apkopojot grupu idejas, redzams, ka jauniešu vēlmes ir līdzīgas – rīkot kopīgus tematiskos pasākumus, filmu vakarus, īstenot sportiskas aktivitātes, veicināt plašāku sadarbību jauniešu vidū, turpināt brīvprātīgā darba veikšanu. Pats galvenais – jaunieši ļoti skaidri saredz savas līdzdalības iespējas, liekot lietā esošos cilvēku un finanšu resursus. Paralēli darbam ar jaunatni norit arī darbs pie papildu finanšu līdzekļu piesaistes. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā ir iesniegts projekts “Ieraugi! Izzini! Iesaisties!”. Projekta ietvaros plānots īstenot dažādas āra un veselību veicinošas aktivitātes jauniešiem. Kā arī tiek gatavots projekts vides izziņas nometnes īstenošanai un veikti sagatavošanās priekšdarbi projekta “PROTI un DARI!” īstenošanai.  Teksts: Baiba Eversone, Skrundas novada pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste