Ģimenes ārsti pieņems pacientus Alternatīvās aprūpes dienas centra telpās

Ģimenes ārsti pieņems pacientus Alternatīvās aprūpes dienas centra telpās Skrundas novada pašvaldības iestāde „Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” informē, ka ar 5.augustu uz rekonstrukcijas laiku, Skrundas novada ģimenes ārsti pieņems pacientus Skrundas novada pašvaldības iestādē „Alternatīvās aprūpes dienas centrs” Kalēju ielā 4, Skrundā. Projekta ietvaros plānots remontēt ģimenes ārstu prakšu vietas, kā arī uzlabot vides pieejamību Kuldīgas ielas 2, Skrundā. Ģimenes ārstu kabineti tiks aprīkoti ar papildus nepieciešamajām medicīniskajā ierīcēm, biroja tehniku, datortehniku un mēbelēm.
Eiropas Savienības struktūrfonda un Kohēzijas fonda programmas darbības programmas "Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai”
3.1.5.pasākuma „Veselības aprūpes infrastruktūra”
3.1.5.1.aktivitātes „Ambulatorās veselības aprūpes attīstība” 3.1.5.1.1.apakšaktivitātes „Ģimenes ārstu tīkla attīstība” projekts “Ģimenes ārstu pieejamības uzlabošana Skrundas novadā”. Nr. 3DP/3.1.5.1.1/10/APIA/VEC/222