Iestāžu vadītāji tiekas ar deputātiem

Iestāžu vadītāji tiekas ar deputātiem

Sākot ar janvāri, ik mēnesi pēc domes sēdes kāds no Skrundas novada pašvaldības iestāžu vadītājiem iepazīstina deputātus ar iepriekšējā gadā paveikto, īsumā pastāstot arī par iestādes darbu un galvenajiem uzdevumiem.

Janvārī kā pirmā savu iestādi prezentēja aprūpes nama “Valtaiķi” vadītāja Gunita Bivbāne, kura iepazīstināja ar esošo situāciju aprūpes namā, aktivitātēm, kas ik mēnesi tiek nodrošinātas nama iemītniekiem, kā arī turpmākajiem plāniem. Kā minēja vadītāja, iespēju robežās kopā ar klientiem brauc ekskursijās, paviesojušies arī Rudbāržu bibliotēkā, kur apskatīta izstāde. Pakāpeniski tiek sakopta teritorija, kur darbos iesaistās arī paši iemītnieki.

Savukārt februārī par savu darbu stāstīja Bāriņtiesas vadītāja Antra Eisaka un Sociālā dienesta vadītāja Anda Vītola. A. Eisaka skaidroja, kā darbojas Bāriņtiesa, kāda ir situācija gan Skrundas novadā, gan valstī saistībā ar audžuģimenēm, jauniešu mājām. A. Vītola uzsver, ka cieša sadarbība ir tieši ar Bāriņtiesu, skaidroja, kādi pabalsti, atbalsta mehānismi pieejami Skrundas novadā, par invaliditātes noteikšanu.

Martā bija kārta bibliotēkām un Skrundas kultūras namam. Jāatzīmē, ka novada bibliotēkas ir ļoti aktīvas, iesaistot iedzīvotājus dažādos interesantos pasākumos. Kā atzīst bibliotēku vadītājas, apmeklētāki, protams, ir tie pasākumi, kuros pieaicināti Latvijā zināmi cilvēki. Dažādas aktivitātes notiek arī sadarbībā ar izglītības iestādēm – gan izglītojošas nodarbības skolēniem un bērnudārza bērniem, konkursi, viktorīnas. Bibliotēkās tiek strādāts pie novadpētniecības materiālu apstrādes un apkopošanas.

Skrundas kultūras nama vadītāja Dita Ņuņēvica teic, ka gada nogalē tiek saplānots budžets un lielākie pasākumi nākamajam gadam, kas apmēram ir 30 pasākumi, taču ik mēnesi notiek daudz dažādu aktivitāšu un kalendārs tiek nepārtraukti papildināts. Vadītāja pauda lepnumu par novada amatiermākslas kolektīviem, kuri mums ir 19, kā arī par L. Tuleiko modes deju grupu un popgrupu “Bums”, kas guvusi ļoti augstus sasniegumus Latvijas mērogā.

Šāda veida tikšanās norisināsies arī ar pārējo iestāžu vadītājiem ar mērķi iepazīstināt deputātus ar iestāžu darbību, sniegt atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem un pārrunāt aktualitātes.

Foto un teksts: Iveta Rozenfelde, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste