Informācija zemes nomniekiem

Skrundas novada pašvaldība informē, ka, lai zemes nomnieki varētu izmantot likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 30.2 pantā noteiktās pirmpirkuma tiesības uz lauksaimniecības zemi, zemes nomas līgumi ir jāreģistrē pašvaldībā, pie zemes lietu speciālista. Vairāk informācijas: e-pasts normunds.danenbergs@skrunda.lv, tālr. 63350464.