Īstenos projektu “Atklātā iespēja”

Īstenos projektu “Atklātā iespēja”

Atklātajā projektu konkursā “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem” Skrundas novada pašvaldība saņēmusi atbalstu projekta “Atklātā iespēja” īstenošanai.

Projekta laikā plānots radīt labvēlīgus apstākļus jauniešu un jaunatnes darbinieku intelektuālai un radošai attīstībai, uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti, veicinot viņu vēlmi un SPĒJU īstenot savas iniciatīvas, veicinot piederības sajūtu vietējai sabiedrībai kā atbalstošai kopienai, sniegt pastiprinātu priekšstatu par atbalsta saņemšanas iespējām iniciatīvu rosināšanas, realizācijas un izvērtēšanas procesā, sniedzot iespēju gūt daudzveidīgas, darba tirgum noderīgas prasmes. Projekta laikā no 1. augusta tiks organizētas apmācības, iedvesmas darbnīcas un pieredzes apmaiņas braucieni. Par precīziem datumiem uzzināsi, sekojot informācijai vietnē Facebook Skrundas jauniešu centra lapā @skrundasjauniesucentrs un Instagram: @SkrundasJC. Projekts tiks īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2019. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.