Izsludinām projektu konkursu "Mēs Skrundas novadam!"

Skrundas novada pašvaldība izsludina projektu konkursu “Mēs Skrundas novadam!”, lai sniegtu finansiālu atbalstu idejām Skrundas novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes un apkārtējās vides uzlabošanai un pilnveidošanai. Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz š. g. 3. maijam.   Kopējais finansējuma apjoms, kas pieejams pašvaldības projektu konkursiem, tiek noteikts katru gadu, apstiprinot pašvaldības budžetu. 2017. gada budžetā tas ir noteikts 4000,00 EURO apmērā. Līdzekļu sadalījums projektiem tiek noteikts konkursa kārtībā, viena projekta realizācijai paredzot līdz 500,00 EURO. Projekta aktivitātes jārealizē Skrundas novada teritorijā un/vai projekta labuma guvējiem jābūt Skrundas novada iedzīvotājiem. Projektu pieteikumu var iesniegt:
  • nevalstiskas organizācijas – t.i., biedrības, nodibinājumi un reliģiskas organizācijas;
  • neformālas iedzīvotāju grupas – vismaz 5 fizisku personu grupas: Skrundas novada iedzīvotāji, piemēram, pensionāri, jauniešu un sieviešu klubi, daudzdzīvokļu namu īrnieku/īpašnieku grupas, bērnu un to vecāku grupas, interešu kopas u.tml.
Viens pretendents izsludinātā konkursa ietvaros var iesniegt tikai vienu projekta pieteikumu.
Projekta konkursa līdzekļi var tikt piešķirti šādām jomām:
  • projektiem, kas saistīti ar publiski pieejamas apkārtnes labiekārtošanu;
  • projektiem, kas saistīti ar publiski pieejamu telpu remontu un vai aprīkojuma iegādi;
  • projektiem, kas vērsti uz kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu;
  • projektiem, kas saistīti ar konkrētās teritorijas (novada, pilsētas, pagasta) tēla veidošanu.
Projekta pieteikums vienā eksemplārā jāiesniedz Skrundas novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā (Raiņa ielā 11, Skrundā) līdz š. g. 3. maijam (plkst. 17.00). Projekta realizācijas laiks ir no 1.06.2017.-31.10.2017. Projektu piesakot, jāiesniedz:
  • aizpildīta projekta pieteikuma veidlapa;
  • projekta pielikumi (piemēram, foto materiāli, skices, izziņas utt.), ja tādi ir nepieciešami;
  • reģistrācijas apliecība (ja iesniedzējs ir juridiska persona), sabiedriskā labuma statusa apliecība (ja organizācijai tāds ir piešķirts);
  • ja projekta realizēšana skar citas fiziskas vai juridiskas personas īpašuma tiesības, obligāti jābūt rakstiskam apliecinājumam, ka īpašnieks piekrīt projekta realizēšanai un saskaņo darbības savā īpašumā vai ar to.
Informācija un konsultācijas par projektu konkursu: zane.eglite@skrunda.lv, tālr. 63350454 vai 26665874. PROJEKTU KONKURSA “Mēs Skrundas novadam!” NOLIKUMS PROJEKTA PIETEIKUMA VEIDLAPA