Izsola nomas tiesības

Skrundas novada pašvaldība, adrese Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, pamatojoties uz 22.08.2013. domes lēmumu (prot. 7, 5.§), organizē nekustamā īpašuma- nedzīvojamās telpas Liepājas ielā 13, Skrundā, Skrundas novadā nomas tiesību izsoli komercdarbības veikšanai.Izsola nomas tiesības Izsoles vieta un laiks- 26.09.2013. plkst. 15:00, Skrundā, Raiņa ielā 11.
Izsoles dalībnieku reģistrācija līdz 25.09.2013. pl.16.00.
Nomas maksas sākotnējā maksa- LVL 0.70 par 1 m2 plus PVN.
Izsoles veids- mutiska izsole ar augšupejošu soli. NOLIKUMS