Izsola telpas

„Skrundas novada pašvaldība, pamatojoties uz 24.08.2012. domes lēmumu (prot. 11, 21.§), organizē nekustamā īpašuma- nedzīvojamās telpas Liepājas ielā 7, Skrundā, nomas tiesību izsoli komercdarbības veikšanai. Izsoles vieta un laiks- 14.09.2012. pl.10:10, Skrundā, Raiņa ielā 11. Izsoles dalībnieku reģistrācija līdz 12.09.2012. pl.13:00. Nomas maksas sākotnējā maksa- LVL 0.70 par 1 m2 plus PVN. Izsoles veids- mutiska izsole ar augšupejošu soli.” NOLIKUMS