Izsolīs nekustamo īpašumu „Dzirnavnieki”

Skrundas novada pašvaldība, pamatojoties uz 28.03.2013. domes lēmumu (prot. 4, 7.§), organizē nekustamā īpašuma „Dzirnavnieki” Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, ar kadastra Nr. 62680010246, izsoli. IZSOLES NOTEIKUMI Izsoles vieta un laiks- 07.05.2013. plkst.10.00, Skrundā, Raiņa ielā 11.
Izsoles dalībnieku reģistrācija līdz 03.05.2013. plkst.14.00.
Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā cena- 1100.00 LVL.
Izsoles veids- mutiska izsole ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašumā atrodas:
  • aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem- 0.16 ha;
  • aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem- 0.23 ha;
  • aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās ar nominālo spriegumu līdz 110 kilovoltiem- 1.08 ha.