Izsolīs nomas tiesības

Skrundas novada pašvaldība, adrese Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, pamatojoties uz 25.07.2013. domes lēmumu (prot. 4,7.§), organizē nekustamā īpašuma Vakara ielā 9, Skrundā, Skrundas novadā, nomas tiesību izsoli. Izsoles vieta un laiks- 03.09.2013. plkst. 11:00, Skrundā, Raiņa ielā 11.
Izsoles dalībnieku reģistrācija līdz 30.08.2013. plkst. 14:00.
Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā cena- 150 LVL gadā par zemes gabalu.
Izsoles veids- mutiska izsole ar augšupejošu soli.