Jauns mājražotāju projektu iesniegumu konkurss

Biedrība ”Darīsim paši!” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 7. kārtu Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai. Projektu iesniegumu pieņemšana 7. kārtai notiks no 2013. gada 9. decembra līdz 2014. gada 9. janvārim ar kopējo finansējumu 15550.45 LVL. Projektu iesniegumi jāiesniedz biedrības "Darīsim paši!" birojā Kuldīgā, Pilsētas laukumā 3, 2. stāvā (ieeja no sētas puses), LV-3301. Elektroniska dokumenta formā, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, projekta iesniegums nosūtāms Lauku atbalsta dienestam uz e-pastu lad@lad.gov.lv. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam 4. ass 411. pasākuma "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" ietvaros šādām aktivitātēm un rīcībai: Aktivitāšu "Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegāde, stādījumu balstu sistēmu, žogu un žogu balstu iegāde, uzstādīšana un stādījumu ierīkošana" un "Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu pārstrādei un pirmapstrādei mājas apstākļos, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai" ietvaros šādai rīcībai: Lauku saimniecību modernizācijas un mājražošanas attīstības veicināšana, pieejamais finansējums 15550.45 LVL. Ar Vietējās attīstības stratēģiju, rīcības mērķiem, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties biedrības „Darīsim paši!” birojā Kuldīgā, Pilsētas laukumā 3, tālr. 26691192, e-pasts: dace.strazdina@gmail.com, Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv  un partnerības mājas lapā  www.darisimpasi.lv. Kontaktpersona: Dace Strazdiņa, koordinatore, tālr. 26691192, e-pasts: dace.strazdina@gmail.com