Jauns pabalsts daudzbērnu ģimenēm

Jauns pabalsts daudzbērnu ģimenēm 28. augusta Skrundas novada Domes sēdē deputāti nobalsoja par Skrundas novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” direktores Andas Vītolas priekšlikumu ieviest jaunu pabalsta veidu daudzbērnu ģimenēm.     Grozījumos Skrundas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 22/2013 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem” ar 2014. gada 1. septembri ir apstiprināts jauns pabalsta veids – pabalsts daudzbērnu ģimenēm bērnu ēdināšanai skolā. Pabalsts tiek piešķirts daudzbērnu ģimenēm (ģimene, kuras aprūpē ir trīs un vairāk bērnu līdz 18 gadiem), kuru dzīvesvieta deklarēta Skrundas novadā un bērni apmeklē kādu no Skrundas novada izglītības iestādēm. Lai saņemtu pabalstu brīvpusdienām, vecākiem jādodas uz sociālo dienestu Skrundā, Kalēju ielā 6, vai pie sociālajiem darbiniekiem pagastu pārvaldēs un jāiesniedz iesniegums. Vairāk informācijas pa tālr. 63331296 vai 26667415. Teksts: Anda Vītola, Skrundas novada p/a "Sociālais dienests" direktore