Jautājumu izskatīšanas kārtība Skrundas novada domes un komiteju apvienotajās sēdēs

Skrundas novada pašvaldība atgādina, ka Skrundas novada domes komiteju apvienotās sēdes notiek katra mēneša trešās nedēļas ceturtdienā, bet domes sēdes notiek katra mēneša ceturtās nedēļas ceturtdienā plkst. 8.00 pašvaldības telpās Raiņa ielā 11, Skrundā, vai arī citā iepriekš saskaņotā un noteiktā laikā un vietā. Domes ārkārtas sēdes sasauc domes priekšsēdētājs, nosakot sēdes norises vietu, laiku un darba kārtību. Komiteju sēdes un domes sēdes ir atklātas, un tās apmeklēt aicināts ikviens interesents. Izņēmums ir gadījumi, kad tiek skatīti jautājumi, kas saistīti ar fizisko personu datu vai ierobežotas pieejamības informācijas izmantošanu. Domes sēžu darba kārtībā tiek iekļauts jebkurš jautājums, par kuru saskaņā ar tiesību aktiem jāpieņem domes lēmums un kas iesniegts domes priekšsēdētājam ne vēlāk kā divas nedēļas pirms kārtējās domes sēdes. Par citu jautājumu iekļaušanu domes darba kārtībā likumā noteiktajā kārtībā lemj dome. Paziņojums par domes sēdes norises laiku, vietu un darba kārtību ne vēlāk kā trīs darbdienas pirms domes sēdes tiek izlikts pie ziņojumu dēļa pašvaldības ēkā, kā arī tiek publicēts pašvaldības interneta vietnē www.skrundasnovads.lv. Domes sēdēs pieņemtie lēmumi ir brīvi pieejami. Informācijas pieejamību nodrošina pašvaldības administratīvo lietu nodaļa. Domes sēžu protokoli ir publiski pieejami – ne vēlāk kā piecas darbdienas pēc to parakstīšanas tie tiek publicēti pašvaldības interneta vietnē www.skrundasnovads.lv, taču pieejamību domes sēžu protokoliem nodrošina, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus.   Informāciju apkopoja Didzis Strazdiņš, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists