Kā dažādot dzīvi

Kā dažādot dzīvi 27. janvārī Rudbāržos notika iedzīvotāju tikšanās ar Skrundas novada pašvaldības, nevalstiskā sektora pārstāvjiem un speciālistiem, lai pārrunātu, kā dzīvi darīt interesantāku. „Uzskatu, ka šādai sarunai būtu jānotiek katrā pagastā. Jāaicina kopā cilvēki, kuri paši ir gatavi piedalīties. Jāuzklausa viņu problēmas un ierosinājumi. Pēc tam var vētīt, kas un kā paveicams,” uzskata Skrundas novada pašvaldības deputāte Gunta Stepanova. Līdz ar viņu bija atbraukusi Skrundas kultūras nama direktore Loreta Robežniece, novada sporta pasākumu organizatore Aivita Emerberga, pašvaldības projektu speciāliste Zane Eglīte un Nīkrāces biedrības Ventas krasti vadītāja Inese Ivāne. Sarunā piedalījās arī pagasta pārvaldes vadītāja Dzintra Veģe un kultūras pasākumu organizatore Dita Ņuņēvica, pievienojās arī vietējā amatierteātra dalībnieki. Uz tikšanos bija ieradies desmits rudbāržnieku, tostarp jaunieši, kuri aktīvi nodarbojas ar sportu un paši organizē sacensības. Rudbāržniekiem nepieciešama estrāde, ir sarežģīti, ka nav pastāvīgas slidotavas, sacensību un pasākumu laikā pietrūkstot sabiedrisko tualešu, izskanēja ierosinājums par dārza svētkiem. Rudbāržos ir savas sporta dzīves tradīcijas – zolītes un novusa turnīri, Miķeļos notika ģimeņu sporta svētki. „Daudz kam pašvaldība atradusi līdzekļus, piemēram, šogad iegādāsies velotrenažieri, arī citu sporta inventāru, tiek atbalstīti pagasta sporta svētki un braucieni uz sacensībām, tomēr visam nepietiek,” uzsvēra A. Emerberga. Rudbāržos nav nevienas reģistrētas biedrības, un I. Ivāne un Z. Eglīte rosināja dibināt biedrību un piesaistīt līdzekļus. Pašvaldība esot gatava nākt talkā ar līdzfinansējumu. Informācija pārpublicēta no laikraksta "Kurzemnieks” (31.01.2014)