KPR attīstības padomes sēdes darba apskats

KPR attīstības padomes sēdes darba apskats Septembra sākumā tika sasaukta Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēde. Sēdes laikā tika skatīti ne tikai jautājumi, kas skar Kurzemes plānošanas reģiona darbību, bet arī aktualitātes par eiro ieviešanu un par Izglītības un zinātnes ministrijas plānotajām atbalsta jomām un virzieniem nākamajā plānošanas periodā.
LR Finanšu ministrijas Eiro biroja vadītāja A.Andreičika iepazīstināja klātesošos ar plānotajiem pasākumiem un laika grafikiem par Eiro ieviešanu Latvijā, izsakot lūgumu pašvaldībām būt aktīvām un iesaistīties iedzīvotāju informēšanā, kā arī aicināja informāciju par pāreju uz eiro ievietot novadu interneta vietnēs. Pašvaldību pārstāvji uzklausot LR Finanšu ministrijas sniegto informāciju pauda satraukumu, ka ir paredzēti informatīvi pasākumi lielajās pilsētās un lielajos novados, bet tieši mazajos novados ar lauku teritorijām un daudz mazāku apdzīvojuma blīvumu pastāv lielāks risks informācijas pieejamības nodrošināšanai. Pašvaldības izteica vēlmi, ka tiek organizēti informatīvi semināri arī mazajās pašvaldībās (piemēram, Priekules, Skrundas un Kuldīgas novados). Diskusijas raisīja arī Finanšu ministrijas karte par naudas maiņas punktiem (pasta nodaļas un bankomāti), tāpēc tika panākta vienošanās, ka tiks precizēts saraksts ar vietām, kur būs iespējams veikt naudas maiņu. Kurzemes plānošanas reģions uzņēmās nodrošināt informācijas apmaiņu starp pašvaldībām un Eiro biroju par papildus nepieciešamajiem semināriem un naudas maiņas punktiem.
Izglītības un zinātnes ministrijas Struktūrfondu un starptautisko finanšu instrumentu departamenta vecākā eksperte Marta Meženiece iepazīstināja padomes locekļus ar plānoto ES struktūrfondu atbalstu vispārējai un profesionālajai izglītībai 2014-2020.gada plānošanas periodā, sniedzot detalizētu informāciju par specifiskajiem atbalsta mērķiem un tiem paredzēto informāciju. Plašāk skatīt www.kurzemesregions.lv sadaļā „KPR Attīstības padome”, „AP dokumentu vietne”.
Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta direktora vietniece pedagogu un pieaugušo izglītības jomā Baiba Bašķere sniedza informāciju par Izglītības un zinātnes ministrijas plānoto pieaugušo izglītošanas sistēmas maiņu, paredzot daudz būtiskāku pašvaldību un plānošanas reģionu lomu. Piedāvātā sistēma rosināja daudz jautājumu un diskusijas gan par finanšu apjomu un aprites modeli, gan esošās sistēmas trūkumiem, pozitīvi novērtējot ministrijas vēlmi pārskatīt sistēmu un iezīmēt lielāku ministrijas atbildību pieaugušo izglītošanā.
Skrundas novada domes priekšsēdētāja N.Kleinberga informēja par piedalīšanos Latvijas Pašvaldību savienības valdes sēdē, kas notika augusta beigās, kur tika aizsāktas sarunas par nākamā gada valsts budžetu un notikušas diskusijas par iespējām aizņemties finansējumu investīciju projektu realizācijai nākamajā gadā un trīs gadu periodā.
Kurzemes plānošanas reģiona Administrācijas vadītājs K.Godiņš izteica vēlmi, līdzīgi kā šajā sēdē piedalījušies pārstāvji no IZM, arī turpmāk aicināt citu ministriju pārstāvjus. Vienojoties par nākamās sēdes norisi oktobra sākumā, Attīstības padomes priekšsēdētāja I.Berziņa informēja, ka plānots, kādā no sēdēm, lūgt Finanšu ministrijas pārstāvjus sniegt informāciju par struktūrfondiem nākamajā plānošanas periodā, kā arī par plānoto atbalstu no Lauku attīstības programmas un Zivsaimniecības fonda.
 
Papildus informācijai: 
Kurzemes plānošanas reģiona administrācija
Tālr. 67331492, fakss 67331285
e-pasta adrese: pasts@kurzemesregions.lv