KPR ES struktūrfondu informācijas centra aktualitātes

KPR ES struktūrfondu informācijas centra aktualitātes Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs informē par izsludinātajiem konkursiem, pieejamo atbalstu un citām aktivitātēm un aktualitātēm. Jauns oktobra mēneša konkurss (pēdējais)!
Laimē 32 gb vai 16 gb usb zibatmiņas!
Ir sācies OKTOBRA (noslēguma) mēneša konkurss „ES struktūrfondi Kurzemei”! Atbildi uz 5 jautājumiem un laimē!
No 2014. gada 4. marta līdz 31. oktobrim Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs rīko konkursu „ES struktūrfondi Kurzemei”. Konkurss norisināsies astoņās savstarpēji nesaistītās kārtās, katru mēnesi – viena kārta. Katrā kārtā 5 jautājumi, dalībniekam jāatbild uz visiem konkursa kārtas jautājumiem. Konkursā var piedalīties jebkurš interesents. Katru mēnesi starp konkursa kārtu visu piecu pareizo atbilžu atbildētājiem tiks izlozētas balvas – viena USB 32 GB atmiņa un divas USB 16 GB atmiņas.
Konkursa nolikums: http://www.kurzemesregions.lv/news/224
Konkurss: http://ej.uz/ESfondioktobris
 
Meža īpašnieki aicināti iesniegt projektus meža ekonomiskās vērtības uzlabošanai
Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam "Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana" aktivitātē jaunaudžu kopšana un mazvērtīgo mežaudžu nomaiņa.
Projektu var iesniegt jebkura fiziska persona, kura ir meža zemes īpašnieks; juridiska persona, kuras privātā kapitāla daļas ir 50 vai vairāk procentu un kura ir meža zemes īpašnieks; pašvaldība-meža zemes īpašnieks vai pašvaldības kapitālsabiedrība, kas apsaimnieko pašvaldības īpašumā esošu meža zemi.
Viens pretendents vienā kārtā var pretendēt uz atbalstu pasākuma īstenošanai platībā, kas nepārsniedz 20 ha.
Piektās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2014. gada 31.oktobra līdz 2014. gada 1.decembrim ar kopējo publisko finansējumu 1 045 400 EUR (viens miljons četrdesmit pieci tūkstoši četri simti eiro).
Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums ir līdz 2015. gada 15. augustam.
Projektu īstenošanas vieta ir Latvijas lauku teritorija.
Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami: http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/122-meza-ekonomiskas-vertibas-uzlabosana-76
Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā aparātā Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2.stāva foajē (tālr. 67095000, 67027804).
 
Izsludināts projektu konkurss lauksaimniecības nozares speciālistu mācību organizēšanai
Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam „Arodapmācības un informāciju pasākumi” .
Konkursa iesniegšanas termiņš: no 29.10.2014 līdz 28.11.2014
Apraksts
Pasākuma mērķis ir nodrošināt mācības, kas veidotu izpratni par lauksaimniecības attīstību, ilgtspējīgu dabas resursu apsaimniekošanas metožu lietošanu, kā arī zinātnes un jaunas prakses atziņu izmantošanu lauksaimniecības, mežsaimniecības un pārtikas ražošanas (izņemot zivsaimniecības produktus) nozarēs.
Aktivitātes ietvaros tiek atbalstītas mācības par efektīvu lauksaimniecības un mežsaimniecības produktu ražošanu, vidi saudzējošām tehnoloģijām, ilgtspējīgu dabas resursu apsaimniekošanas metožu lietošanas, kā arī produktu kvalitātes un pievienotās vērtības paaugstināšanas un savstarpējās atbilstības prasību ievērošanas jomā. Iesniegto projektu īstenošanas beigu termiņš ir 2015.gada 1.jūnijs.
Finansējums
Piektās kārtas pieejamais publiskais finansējums ir 347 052 EUR.
Fonda dokumentācija
Projekta iesnieguma veidlapa un apmācību tēmas ir atrodami mājas lapā: www.lad.gov.lv sadaļā: Atbalsta veidi/Projekti un investīcijas/Atbalsta pasākumi/111-Arodapmācībās un informācijas pasākumi.
Iesniegšanas vieta
Projektu iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta  reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai Lauku atbalsta dienesta Centrālajā aparātā Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā, Rīgā, Republikas laukumā 2, 2.stāva foajē (tālr. 67095000 ).
Kontaktinformācija
Pārstrādes un infrastruktūras attīstības daļa
Tālrunis: 67027686
Klientu apkalpošanas daļa
Tālrunis: 67095000
 
Izsludināta neliela apjoma grantu shēma "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā"
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra no 2014.gada 30.septembra līdz 2014.gada 1.decembrim (ieskaitot) izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" 
neliela apjoma grantu shēmas projektu iesniegumu atlases otrās kārtas ietvaros.
Programmas vispārīgais mērķis ir palielināt "zaļo" komersantu konkurētspēju, tajā skaitā esošo komersantu konkurētspēju, "zaļās" inovācijas un "zaļo" uzņēmējdarbību.
Programmas daļai paredzētais kopējais finansējums 872 800,00 EUR.
Projekta iesniegumus var iesniegt:
 • LIAA Lietvedības nodaļā darba dienās no plkst. 8.30 līdz plkst.17.00;
 • nosūtot pa pastu (ierakstītā vēstulē) Pērses ielā 2, Rīgā, LV-1442;
 • nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: liaa@liaa.gov.lv (noformētu elektroniskā dokumenta veidā) 
Plašāka informācija par programmu un pieteikšanās kārtību neliela apjoma grantu shēmas atbalsta saņemšanai pieejama LIAA mājaslapā www.liaa.gov.lv.
Informācija par Norvēģijas finanšu instrumenta atbalstu pieejama mājaslapās: www.eeagrants.lv, www.norwaygrants.org.
 
Sākusies reģistrācija uz Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam atklāšanas pasākumiem, kas notiks Helsinkos, Marienhamnā, Stokholmā, Rīgā un Tallinā
Nāciet un iegūstiet informāciju par Centrālā Baltijas jūras reģiona programmu 2014.-2020.gadam un kā arī finansējuma saņemšanas iespējām pārrobežu sadarbības projektiem.
Uzziniet par jums interesējošām tēmām tematiskajās sesijās, dibiniet jaunus kontaktus un piedalieties pēcpusdienas diskusijās. Papildus ir iespējama 30 minūšu konsultācija par projektu idejām ar ekspertiem. Konsultāciju skaits ir ierobežots.
Informācija par partneru meklējumiem, kas tiks norādīta, reģistrējoties uz pasākumu, tiks apkopota bukletā, kas tiks izplatīts pasākumos un publicēts programmas mājas lapā, lai visi interesenti, kas plāno pārrobežu sadarbības projektus, var sazināties.
Programmas atklāšanas pasākumi:
 • 28. oktobris – Helsinki;
 • 4. novembris – Marienhamna;
 • 5. novembris – Stokholma;
 • 11. novembris – Rīga;
 • 12. novembris – Tallina.
Pasākuma mērķis ir veicināt interesi par jauno Centrālā Baltijas jūras reģiona programmu un informēt par atbalsta iespējām konkurētspējīgas ekonomikas, vides, transporta un izglītības jomās, kā arī par projekta attīstības posmiem, un piedāvāt iespēju atrast sadarbības partnerus kopīgu projektu ideju izstrādei.
Pasākuma mērķauditorija –potenciālie projektu iesniedzēji un citi interesenti.
Programmas atklāšanas pasākums Rīgā notiks 2014. gada 11. novembrī viesnīcā „Avalon”, 13.janvāra ielā 19, Rīgā.
Reģistrējieties uz pasākumu programmas mājas lapā http://www.centralbaltic.eu/2014-2020/news/757-registration-open-for-the-central-baltic-programme-2014-2020-launch-events. Reģistrēšanās uz programmas atklāšanas pasākumiem līdz 2014. gada 21. oktobrim.
Informācija par programmu http://www.esfinanses.lv/aaddmm/upload/Central-Baltic-Programme-2014-2020.pdf
Pasākuma darba kārtība http://www.esfinanses.lv/aaddmm/upload/Agenda-CB-Riga-11.11.2014.pdf
 
Pieejams atbalsts radošajiem braucieniem Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā "Kultūra"
Ir atvērts šī gada pēdējais pieteikšanās termiņš radošo braucienu atbalstam Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Kultūra" ietvaros.
No 24.septembra līdz 22.oktobrim profesionāli mākslinieki un citi radošo profesiju pārstāvji aicināti iesniegt projektus radošajiem braucieniem uz kādu no Ziemeļu vai Baltijas valstīm laika periodā no 1-10 dienām.
Finansiālais atbalsts paredzēts ceļa un uzturēšanās izmaksu segšanai. Braucieniem var pieteikties arī nelielas grupas (līdz 6 personām), ja visi grupas dalībnieki dodas uz vienu un to pašu vietu, vienā un tajā pašā laikā.
Plašāka informācija: http://www.kulturkontaktnord.org/lang-en/forms-of-funding/nordic-baltic-mobility-programme-for-culture/mobility-support
Kritēriji: http://www.kulturkontaktnord.org/lang-en/forms-of-funding/nordic-baltic-mobility-programme-for-culture/assessment-criteria
Pieteikšanās: http://applications.kknord.org/user/register.php
 
Izsludināts konkurss EK programmā "Tiesiskums 2014-2020".Tēma: „Atklāts konkurss bērnu tiesību aizsardzībai, veicinot bērnu tiesību aizsardzības sistēmā iesaistīto personu un bērnu pārstāvju tiesu procesos kompetences pilnveidošanu”
Programma: ”Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020”, 2014. gada darba programma
Tēma: „Atklāts konkurss bērnu tiesību aizsardzībai, veicinot bērnu tiesību aizsardzības sistēmā iesaistīto personu un bērnu pārstāvju tiesu procesos kompetences pilnveidošanu”
Izsludināšanas datums: 2014.gada 3.oktobris
Iesniegšanas termiņš: 2015.gada 15.janvāris 12.00 (CET)
Rezultātu paziņošana: 2015. gada jūnijs
Līgumu slēgšana ar uzvarētājiem: 2015. gada jūlijs-septembris
Kopējā pieejamā summa konkursa ietvaros: EUR 3 800 000
Projekta minimālā summa: EUR 100 000
Līdzfinansējuma likme: 80%
Projektam jābūt starptautiskam, tajā jāiesaistās vismaz 4 Eiropas Savienības dalībvalstīm. Piedalās arī Īslande.
Konkursa sludinājums EK Tieslietu ģenerāldirektorāta mājaslapā (t.sk. rokasgrāmata ar detalizētu informāciju projektu iesniedzējiem, skatīt „Guide for applicants”): http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_rchi_ag_prof_en.htm
EK Tieslietu ģenerāldirektorāta funkcionālais e-pasts jautājumiem par konkursiem šīs programmas ietvaros: wlmailhtml:EC-REC-CALLS@ec.europa.eu
1. Atklātā konkursa prioritātes: Atklātā konkursa ietvaros tiks sniegts atbalsts kapacitātes stiprināšanai bērnu tiesību aizsardzības sistēmā strādājošajām personām, kā arī juridisko profesiju pārstāvjiem, kuri pārstāv bērnu intereses tiesas procesos. Vēlams, lai konkursa ietvaros tiktu veicināta labas prakses piemēru popularizēšana, apmācību moduļu veidošana, balstoties uz ES un starptautiskajiem likumiem un standartiem.
Prioritāri tiks izvēlēti projekti, kuri iesaista bērnus no mazāk aizsargātām sabiedrības grupām. Projektos jāparedz praktiskais darbs ar bērniem, lai sniegtu zināšanas un pārliecību tiesu procesos iesaistītajiem un ārpusģimenes aprūpes institūcijās mītošajiem bērniem. Projekta pamatojumam jābūt iestrādātai atsaucei uz ANO Bērnu tiesību konvencijas 12. pantu (bērna tiesības tikt uzklausītam), tādējādi nodrošinot bērna tiesības izteikties, kā arī tiesības uz sniegtās liecības adekvātu uzklausīšanu tiesas procesa gaitā.
Projektā izveidotajiem apmācību modeļiem jābūt pieejamiem un viegli adaptējamiem piemērošanai citās ES dalībvalstīs (un Īslandē). Apmācību moduļiem pirms ieviešanas nepieciešams īstenot pilotfāzi.
Projekti jāveido saskaņā ar ES likumdošanu bērnu tiesību aizsardzības jomā. Finansējums netiks piešķirts projektiem, kuri atkārtos jau ieviestas iniciatīvas.
2. Atklātā konkursa ietvaros atbalstāmās aktivitātes: 2.1.Kapacitātes stiprināšana personām, kuras strādā ar bērniem alternatīvās aprūpes iestādēs un ieslodzījuma vietās.
2.2.Kapacitātes stiprināšana advokātiem, kuri pārstāv bērnus kriminālprocesā, administratīvajā vai civilajā procesā, izmantojot inovatīvas metodes bērnu tiesību aizsardzības veicināšanai, piemēram:
2.2.1. procesa izspēle; kolektīvā prasība;
2.2.2. praktiska ANO Bērnu tiesību konvencijas trešā protokola ieviešana (attiecībā uz komunikācijas procedūru);
2.2.3. griešanās pēc palīdzības Eiropas Sociālo tiesību komitejā un/vai Eiropas Cilvēktiesību tiesā.
2.3.Kapacitātes stiprināšana citām bērnu tiesību aizsardzībā iesaistītām personām – sociālajiem un veselības aprūpes darbiniekiem, policijai.
Projekta ietvaros jāparedz apkopot no projekta labumu guvušo bērnu un bērnu tiesības aizsardzības jomā strādājošo profesionāļu skaitu, kā arī apkopot anonīmas atsauksmes no projekta dalībniekiem.
NB!
 1. Konkursa ietvaros projekta iesnieguma iesniedzējam var tikt piešķirts līdzfinansējums vairākos projektos.
 2. Organizācija var piedalīties projektā kā iesnieguma iesniedzējs, partneris vai jaunākais partneris.
 3. Projekta īstenošanas maksimālais ilgums ir 2 gadi (24 mēneši).
 4. Konkursa ietvaros ieguldījumi natūrā (piemēram, ekspertu darbs) 20% līdzfinansējuma nodrošināšanai nav pieļaujami.
 5. Projektu īstenošanu nedrīkst uzsākt pirms projekta iesnieguma iesniegšanas.
 6. Projektiem jādod ieguldījums problēmas risināšanai ne tikai reģionālajā vai vietējā līmenī, bet visas Eiropas līmenī (European added value).
 7. Projektu iesniegumu iesniedzēji var būt valsts iestādes, kā arī starptautiskas vai nevalstiskas organizācijas, kuras likumīgi darbojas kādā no ES dalībvalstīm. Pieteikumi no fiziskām personām nav attiecināmi.
 8. Projekta iesniegums jāiesniedz Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorātam, izmantojot PRIAMOS sistēmu: http://ec.europa.eu/justice/grants1/priamos/index_en.htm
 
Izsludināts konkurss EK programmā "Tiesiskums 2014-2020" starptautisku projektu atbalstam lai veicinātu par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu aizdomās turēto vai apsūdzēto personu tiesību aizsardzību
Konkursa sludinājums EK Tieslietu ģenerāldirektorāta mājaslapā (t.sk. rokasgrāmata ar detalizētu informāciju projektu iesniedzējiem, skatīt „Guide for applicants”): http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_jacc_ag_proc_en.htm
Konkursā projektu iesniegumi jāiesniedz līdz 30.10.2014. 12.00 (CET). Rezultātu paziņošana paredzēta indikatīvi 2014.g. decembrī, līgumu slēgšana ar finansējuma saņēmējiem – 2015.g. martā.
Projekta minimālā summa – 75 000 EUR. Līdzfinansējuma likme – 80%.
Projekta iesniegums var būt starptautisks vai nacionāls (nepiedalās Dānija un Lielbritānija).
A. Atklātā konkursa prioritātes:
 • Direktīva 2010/64/EU par tiesībām uz tulka nodrošināšanu kriminālprocesā
 • Direktīva 2012/13/EU par tiesībām uz informāciju kriminālprocesā
 • Direktīva 2013/48/EU par tiesībām uz advokātu kriminālprocesā
 • Aizstāvības puses (apsūdzētās personas) tiesību veicināšana tiesas procedūru laikā.
 • Pasākumi pirmstiesas aizturēšanas perioda saīsināšanai
B. Atklātā konkursa ietvaros atbalstāmās aktivitātes:
 • Datu vākšana, aptaujas un izpēte
 • Savstarpēja pieredzes apmaiņa, sadarbība, identificējot pieredzi, kuru var izmantot citās dalībvalstīs
 • Sabiedrības informēšana, pilsoniskās sabiedrības iesaiste
Projektu iesniegumu iesniedzējiem jāizskaidro un skaidri jāparāda, kā iecerētie projekti saistīti ar kādu no minētajām atklātā konkursa prioritātēm un EK publicētajiem dokumentiem noziegumos apsūdzēto personu tiesību aizsardzības jomā. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XG0614(01)&from=EN 
Finansējums prioritāri tiks piešķirts starptautiska līmeņa projektiem. Projekta iesniegumā skaidri jāparāda, kā projekta īstenošana papildina ES politiku e-tiesiskuma jomā.
2. Atklātā konkursa ietvaros atbalstāmās aktivitātes Šī konkursa ietvaros tiks atbalstītas aktivitātes informācijas tehnoloģiju (IT) jomā, kā arī citas aktivitātes saistībā ar Eiropas E-tiesiskuma stratēģiju un tās rīcības plānu.
Projektu ietvaros var paredzēt jaunu IT sistēmu izstrādi, kā arī esošo nacionāla vai starptautiska līmeņa IT sistēmu attīstību.
Projektu, kurus paredzēts integrēt Eiropas E-Tiesiskuma portāla darbībā, pieteikumos jānorāda, kā projektu pieteikumu iesniedzēji paredz sakārtot ar intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību un iepriekš izstrādātas programmatūras licencēšanu saistītos jautājumus. Tādējādi Eiropas Komisijai (EK) tiks sniegts priekšstats par rezultātu atkalizmantošanu Eiropas E-tiesiskuma portālā bez papildus finansiālām saistībām EK.
Projekta ietvaros jāparedz apkopot iesaistīto un/vai labumu guvušo personu skaitu, kā arī apkopot anonīmas atsauksmes no projekta dalībniekiem.
NB!
 1. Konkursa ietvaros projekta iesnieguma iesniedzējam var tikt piešķirts līdzfinansējums vairākos projektos.
 2. Organizācija var piedalīties projektā kā iesnieguma iesniedzējs, partneris vai jaunākais partneris.
 3. Projekta īstenošanas maksimālais ilgums ir 2 gadi (24 mēneši), vēlamais – 6 līdz 18 mēneši.
 4. Konkursa ietvaros ieguldījumi natūrā (piemēram, ekspertu darbs) 20% līdzfinansējuma nodrošināšanai nav pieļaujami.
 5. Projektu īstenošanu nedrīkst uzsākt pirms projekta iesnieguma iesniegšanas. Projektiem jādod ieguldījums problēmas risināšanai ne tikai reģionālajā vai vietējā līmenī, bet visas Eiropas līmenī (European added value).
 6. Projektu iesniegumu iesniedzēji var būt valsts iestādes, kā arī starptautiskas vai nevalstiskas organizācijas, kuras likumīgi darbojas kādā no ES dalībvalstīm. Pieteikumi no fiziskām personām nav attiecināmi.
 7. Projekta iesniegums jāiesniedz Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorātam, izmantojot PRIAMOS sistēmu: http://ec.europa.eu/justice/grants1/priamos/index_en.htm
Kontaktinformācija
Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorāts: http://ec.europa.eu/justice/contact/index_en.htm
Anna Velika, Tieslietu ministrijas Projektu departamenta Plānošanas un kontroles nodaļas vecākā referente, tālr. 67036820, e-pasts: wlmailhtml:Anna.Velika@tm.gov.lv
  Informāciju sagatavoja: Inguna Balcere un Baiba Kūma 
Kurzemes plānošanas reģiona
ES struktūrfondu informācijas centrs
Tel. 63807276; 63807275
www.kurzemesregions.lv