Kuldīgas novadā aicina pieteikties nometņu organizētājus

Kuldīgas novadā aicina pieteikties nometņu organizētājus

Līdz ar iespēju saņemt valsts budžeta finansējumu, lai nodrošinātu atbalstu bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai Covid-19 pandēmijas laikā, Kuldīgas novada pašvaldība aicina pieteikties bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizatorus, kuri būtu gatavi organizēt vasaras nometnes 7-18 gadus veciem Kuldīgas novadā deklarētajiem bērniem un jauniešiem un Kuldīgas novada izglītības iestāžu audzēkņiem.

1. jūlija domes sēdē Kuldīgas novada domes deputāti apstiprināja programmas “Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai” Kuldīgas novadā nolikumu, pieteikuma veidlapas, vērtēšanas kritērijus un komisiju. Tā kā 1. jūlijā stājas spēkā Kuldīgas novada jaunā administratīvā teritorija, lēmums attiecas uz visu jaunā novada teritoriju, kas aptver līdzšinējo Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novadu.

Programmas mērķis ir atbalsta nodrošināšana bērniem un jauniešiem prasmju un kompetenču apguvē, viņu labizjūtas un socializēšanās sekmēšanā, spēju un talantu izkopšanā, akadēmisko zināšanu nepilnību novēršanā, kas radušies attālināta mācību procesa rezultātā.

Maksimālais finansiālais atbalsts nometnes organizēšanai programmas ietvaros ir 19 eiro dienā par viena bērna dalību nometnē (viena bērna dalība nometnē nepārsniedz 95 eiro). Programma īstenojama jūlijā un augustā. Pieteicējam jāiesniedz nometnes aktivitāšu programma ne mazāk kā 5 (piecām) dienām. Pieteikumam jāatbilst programmas “Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšana” vadlīnijām. Pieteicējs var būt fiziska vai juridiska persona, kura atbilst MK 01.09.2009. noteikumu Nr. 981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” prasībām.  Minimālais dalībnieku skaits vienā nometnes grupā ir 15, maksimālais – 30 dalībnieki

Pieteikumi jāiesniedz līdz 2021. gada 8. jūlija plkst. 12.00:

  • papīra formātā, pašrocīgi parakstīti, jāiesniedz Kuldīgas novada pašvaldībā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas nov.,

vai

  • elektroniskā formātā, parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, jāiesūta elektroniski e-pastā: dome@kuldiga.lv,
  • iesniegt elektroniski, izmantojot portālu www.latvija.lv.

Papildu informāciju par projektu iesniegšanu var saņemt pa tālruni 27841950 vai e-pastā: lilita.mactama@kuldiga.lv

Plašāk: programmas “Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai” Kuldīgas novadā nolikumā, kas atrodams pašvaldības tīmekļa vietnē kuldiga.lv.

 

Informāciju sagatavoja:

Kristīne Duļbinska, Mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja