Kuldīgas novadā turpinās darbs pie adrešu sakārtošanas

Kuldīgas novadā turpinās darbs pie adrešu sakārtošanas

Kuldīgas novadā turpinās darbs pie adrešu sakārtošanas, kā rezultātā tiks mainītas vai piešķirtas jaunas adreses, pamatojoties uz Ministru kabineta 29.06.2021. noteikumos Nr. 455 “Adresācijas noteikumi” noteiktajiem adresācijas pamatprincipiem. Lēmumu par adreses maiņu vai piešķiršanu pieņem Kuldīgas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļa. Ielu nosaukumi un secīgi piešķirti numuri nodrošina saprotamu un ērtu adreses atrašanu. Tas palīdz gan vietējiem iedzīvotājiem, gan viesiem. Īpaši svarīgi tas ir operatīvajiem dienestiem, bet atvieglo pienākumu izpildi arī pasta darbiniekiem un citiem pakalpojumu sniedzējiem.

Ar adrešu sakārtošanu ir plānots atrisināt dažāda veida situācijas:

  • esošās adreses ar piesaisti pie ielas neatbilst faktiskajai situācijai, jo nekustamajiem īpašumiem praktiski nav iespējams piekļūt no adresē minētās ielas;
  • īpašumu numerācija pie ielas nav secīga un neatbilst pāra un nepāra numuru izvietošanas kārtībai ielas abās pusēs;
  • īpašumiem pie ielām nav adreses ar piesaisti ielas numuram, bet ir adrese, kas satur īpašuma nosaukumu, vai arī adrese nav piešķirta vispār.

Pēc lēmuma pieņemšanas par adreses piešķiršanu vai maiņu informācija no Valsts adrešu reģistra par aktuālajām adresēm elektroniski tiek nodota Nekustamo īpašumu valsts kadastra informācijas sistēmai un Valsts vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai, kā arī visām iestādēm, kurām ir noslēgts sadarbības līgums ar Valsts zemes dienestu. Īpašniekam par mainīto adresi ir nepieciešams paziņot personām, ar kurām ir nodibinātas tiesiskās attiecības un kuras adreses maiņas fakts var interesēt.