Kuldīgas novada Vēlēšanu komisijas paziņojums

Pamatojoties uz Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma II. nodaļu „Vēlēšanu komisijas un iecirkņa komisijas izveidošana un tās sastāva grozīšana”, lai nodrošinātu 2021.gada PAŠVALDĪBU vēlēšanas, kas notiks 2021.gada 5. jūnijā tiek izsludināta vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanās sekojošos Kuldīgas novada vēlēšanu iecirkņos:

 • "BANGAS" - 2

"Bangas"-2, Priedaine, Kurmāles pag., Kuldīgas nov.

Nr. 557

 • 2. VIDUSSKOLA

Jelgavas iela 62, Kuldīga, Kuldīgas nov.

Nr. 548

 • ALSUNGAS KULTŪRAS NAMS

Ziedulejas iela 1, Alsunga, Alsungas nov.

Nr. 551

 • ATPŪTAS CENTRS

"Atpūtas Centrs", Dzelda, Nīkrāces pag., Skrundas nov.

Nr. 560

 • BITĪTE

"Bitīte", Laidi, Laidu pag., Kuldīgas nov.

Nr. 559

 • BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS NAMS

Rudupes iela 1, Venta, Rumbas pagasts, Kuldīgas novads

Nr. 567

 • ĒDOLES PAGASTA PĀRVALDE

Dārza iela 6, Ēdole, Ēdoles pag., Kuldīgas nov.

Nr. 552

 • ĪVANDES PAGASTA PĀRVALDE

"Skolas Nams", Īvande, Īvandes pag., Kuldīgas nov.

Nr. 554

 • KABILES PAGASTA PĀRVALDE

"Spārītes", Kabile, Kabiles pag., Kuldīgas nov.

Nr. 555

 • ĶIKURU PASTS

Avotu iela 1, Ķikuri, Turlavas pag., Kuldīgas nov.

Nr. 570

 • KULDĪGAS CENTRA VIDUSSKOLA

Mucenieku iela 6, Kuldīga, Kuldīgas nov.

Nr. 546

 • KURMĀLES PAGASTA PĀRVALDE

"Pagastmāja", Vilgāle, Kurmāles pag., Kuldīgas nov.

Nr. 556

 • LU KULDĪGAS FILIĀLE

Kalna iela 19, Kuldīga, Kuldīgas nov.

Nr. 549

 • PADURES PAGASTA PĀRVALDE

"Arāji", Padure, Padures pag., Kuldīgas nov.

Nr. 561

 • PAGASTMĀJA

"Pagastmāja", Gudenieki, Gudenieku pag., Kuldīgas nov.

Nr. 553

 • PELČU PAGASTA PĀRVALDE

"Pagastlejas", Pelči, Pelču pag., Kuldīgas nov.

Nr. 562

 • RENDAS PAGASTA PĀRVALDE

"Vīgneri", Renda, Rendas pag., Kuldīgas nov.

Nr. 564

 • RUDBĀRŽU TAUTAS NAMS

"Dārdedzes", Rudbārži, Rudbāržu pag., Skrundas nov.

Nr. 565

 • SĀKUMSKOLA

"Sākumskola", Raņķi, Raņķu pag., Skrundas nov.

Nr. 563

 • SERMĪTES INTEREŠU CENTRS

"Sermītes Skola", Sermīte, Laidu pag., Kuldīgas nov.

Nr. 558

 • SKRUNDAS KULTŪRAS NAMS

Lielā iela 1A, Skrunda, Skrundas nov.

Nr. 550

 • SNĒPELES TAUTAS NAMS

"Pagastmāja", Snēpele, Snēpeles pag., Kuldīgas nov.

Nr. 568

 • TURLAVAS PAGASTA PĀRVALDE

"Gundegas 1", Turlava,Turlavas pag., Snēpeles pag., Kuldīgas nov.

Nr. 569

 • VĀRMES JAUNIEŠU CENTRS

“Gaismas”, Vārmes pag., Kuldīgas nov.

Nr. 571

 • VIDUSSKOLA

Piltenes iela 25, Kuldīga, Kuldīgas nov.

Nr. 547

Saskaņā ar iepriekšminēto likumu katra politiskā partija, vai politisko partiju apvienība, vēlētāju grupa ( ne mazāk. kā 10 vēlētāji), vai novada vēlēšanu komisijas loceklis katrā iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk, kā septiņus kandidātus.

 Iecirkņu komisijas locekļu kandidātu pieteikumi iesniedzami Kuldīgas novada vēlēšanu komisijai Kuldīgā, Baznīcas ielā 1, 102. kabinetā  (vai vietējā pagasta pārvaldē) līdz 2021. gada 9.aprīlim izpildot pieteikuma veidlapu (saņemamas novada domē un pagastu pārvaldēs), kā arī Kuldīgas novada pašvaldības mājas lapā www.kuldiga.lv atbilstoši Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 6., 7., 8. pantam.

 • Ja kandidātu izvirza politiskā partija vai politisko partiju apvienība, pieteikumam pievienojams arī izraksts no tās centrālās pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas lēmuma (likuma 8.pants).
 • Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi ( likuma 8. pants)

Informācija pa telefoniem                                                                      

 • Novada VK priekšsēdētāja: I. Ozola, tālr. nr. 633 23561, mob. tālr. 27020961
 • Novada VK sekretāre: I. Firsova, tālr. nr. 633 20216, mob. tālr. 27020964,