Kurzemes plānošanas reģiona speciālistu darba vizīte Skrundas novada pašvaldībā

Kurzemes plānošanas reģiona speciālistu darba vizīte Skrundas novada pašvaldībā 18. februārī Skrundas novada pašvaldības zālē notika Kurzemes plānošanas reģiona (KPR) administrācijas pārstāvju tikšanās ar Skrundas novada pašvaldības speciālistiem, lai apspriestu nākotnē kopīgi īstenojamos projektus. Uz tikšanos ar Skrundas novada domes priekšsēdētāju Nelliju Kleinbergu, izpilddirektoru Gunti Putniņu, pakalpojumu pārvalžu vadītājiem Benitu Lielāmeri, Dzintru Veģi un Daini Eisaku, administratīvo lietu nodaļas vadītāju Ingu Freimani, izglītības nodaļas vadītāju Ingu Flugrāti, attīstības nodaļas projektu speciālisti Kristīni Vērdiņu un deputāti un Skrundas kultūras nama direktori Loretu Robežnieci bija ieradušies KPR administrācijas vadītājs Kristiāns Godiņš, plānošanas nodaļas vadītāja Dace Strazdiņa, projektu nodaļas vadītāja Aiga Petkēvica, sabiedriskā transporta nodaļas vadītāja Vaira Brūdere un plānošanas jautājumu speciālists Armands Pužulis. K. Godiņš iepazīstināja klātesošos ar vizītes darba kārtību, atklājot, ka vizītes svarīgākais mērķis ir ne vien sniegt informāciju, bet arī uzzināt par novadā aktuālo un interesanto, kam nākamajā plānošanas periodā būtu piesaistāms struktūrfondu finansējums.  D. Strazdiņa sniedza ieskatu KPR ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādes procesā, aicinot dažādu nozaru speciālistus uz aktīvu līdzdalību un atgādinot, ka procesa virzībai var sekot līdzi KPR mājas lapā http://www.kurzemesregions.lv/. Par pārrobežu sadarbības programmām un partnerības iespējām ar Baltijas un Skandināvijas valstīm pastāstīja A. Petkēvica, izklāstot projektiem definētos mērķus un jomas, kam varētu tikt sniegts atbalsts. Apspriežot Skrundas novadā aktuālās projektu jomas, īpašu uzmanību iecerēts pievērst šādiem projektiem:
  • mazo un vidējo uzņēmumu, kā arī lauksaimniecības nozares konkurētspējas uzlabošana (mājražotāju konkurētspējas celšana, mazo ražotāju attīstība, tūrisma piedāvājuma dažādošana);
  • vides aizsardzība (dabas resursu un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšana, pamestu rūpniecības teritoriju uzlabošana);
  • sociālā joma (vides pieejamības un dzīves kvalitātes uzlabošana, sociālo pakalpojumu attīstība un pilnveidošana);
  • ieguldījums izglītībā un prasmēs (karjeras izvēles konsultācijas, profesionālās izglītības piedāvājuma pilnveidošana, profesionālās kvalifikācijas un kompetences pilnveide).
V. Brūdere kopā ar pašvaldības pārstāvjiem apskatīja situāciju sabiedriskā transporta jomā un vienojās par turpmākām darbībām pakalpojumu uzlabošanā. Pēc darba vizītes Skrundas novada pašvaldībā KPR speciālisti atzina, ka šādas kopā sanākšanas ar pašvaldību speciālistiem ir gana produktīvas un vajadzīgas. Vēl paredzētas vizītes citās Kurzemes pašvaldībās, un pēc informācijas apkopošanas sāksies darbs pie konkrētu koncepciju izstrādes. Teksts un foto: Didzis Strazdiņš, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists