Kurzemes plānošanas reģions aicina uz semināriem Kurzemes kā sporta un atpūtas makšķerēšanas tūrisma galamērķa veidošanā

Kurzemes plānošanas reģions aicina uz semināriem Kurzemes kā sporta un atpūtas makšķerēšanas tūrisma galamērķa veidošanā

Kurzemes plānošanas reģions projekta “Baltijas jūras reģions kā makšķerēšanas tūrisma galamērķis un tā attīstība, veicināšana un ilgtspējīga pārvaldība” (RETROUT) ietvaros rīkos semināru ciklu, lai kopā ar ekspertiem, makšķerniekiem un tūrisma profesionāļiem diskutētu par Kurzemes kā sporta un atpūtas makšķerēšanas tūrisma galamērķa attīstīšanu. 

Seminārus vadīs Latvijā pazīstamais tūrisma galamērķu un klasteru veidošanas eksperts Andris Klepers, kā arī konkrētām tēmām tiks piesaistīti dažādu nozaru speciālisti. Semināri notiks Liepājas, Pāvilostas un Ventspils apkārtnē laikā no šī gada oktobra līdz nākamā gada martam (novembra seminārs notiks Rīgā integrēti ar Latvijas Tūrisma forumu), un semināru norises vietas un datumi tiks izziņoti atsevišķi.

Latvijā, Igaunijā un Lietuvā šobrīd trūkst konkurētspējīga makšķerēšanas tūrisma piedāvājuma starptautiskos tirgos, tāpēc katrā no minētajām valstīm sākotnēji ir izvēlētas atsevišķas teritorijas, kurās īstenot pilotprojektus. Kurzemē galvenās aktivitātes paredzētas Baltijas jūras piekrastē; te atrodas arī Rīvas upe, kurā projekta ietvaros tiks atjaunots zivju nārsta ceļš, lai nākotnē uzlabotu upēs nārstojošo zivju populāciju.

Kurzemes kā makšķerēšanas tūrisma galamērķa veidošanā aicināti iesaistīties gan tūrisma profesionāļi, kas jau piedāvā pakalpojumus makšķerniekiem vai tikai plāno paplašināt savu pakalpojumu klāstu šajā virzienā, gan arī to institūciju pārstāvji, kas saistīti ar makšķerēšanas organizēšanu un kontroli, makšķernieku apvienību un asociāciju pārstāvji, kā arī citi interesenti. Sākotnēji uz sadarbību aicinām Liepājas, Pāvilostas un Ventspils apkārtnē darbojošos uzņēmējus, jo pilotprojektu ir paredzēts īstenot tieši šajā teritorijā. 

Makšķerēšanas tūrisma galamērķa veidošana notiks vairākos posmos, un sāksim ar semināru ciklu par tēmām, kuras ir svarīgas makšķerēšanas tūrisma produktu veidošanā: 

  • Makšķerēšanas tūrisms.  Informācija par esošo situāciju makšķerēšanas tūrisma jomā, esošie zivju un tūrisma resursi, pozitīvie piemēri no Eiropas valstīm, to salīdzinājums ar Kurzemes situāciju. Konkurējošie galamērķi, mērķgrupas un tūrisma potenciāls, iespējas piekrastes sezonalitātes problēmas risināšanai.
  • Makšķerēšanas likumiskais regulējums – licencēšana, makšķerēšanas noteikumi, ierobežojumi jūras piekrastē un upēs. To salīdzinājums ar citām Baltijas jūras valstīm, nepieciešamība pārmaiņām.
  • Makšķerēšanas tūrisma produkts – Makšķerēšanas pakalpojumu integrēšana ar esošo tūrisma piedāvājumu, Pakalpojumu dizains ārvalstu makšķernieku vajadzību un motivācijas izpratnē un atbilstoša piedāvājuma veidošanā. Jaunu tūrisma produktu veidošana, sadarbība vienotu tematisko produktu attīstīšanai un pārvaldīšanai.
  • Makšķernieku ētika. Sporta un makšķerēšanas tūrisma starptautiskās attīstības tendences, “noķer un atlaid” pieeja, uzvedība pie ūdeņiem un dabā.  Ekotūrisms.
  • Makšķerēšanas tūrisma produktu mārketings un zīmolvedība. Vienots Baltijas jūras atpūtas makšķerēšanas produktu koncepts. Integrētā mārketinga stratēģija produktu pārdošanai, galvenie pārdošanas un komunikācijas kanāli, to integrēšana ar esošo tūrisma veicināšanas sistēmu. Mērķa valstis makšķerēšanas tūrismā un starpkultūru komunikācijas nianses. Zīmola veidošana. Pozitīvie tūrisma zīmolu piemēri.
  • Kurzeme kā makšķerēšanas tūrisma galamērķis – uzņēmēju tīklojuma aktivizēšana, privātās un publiskās partnerības attīstīšana, klasteri un pudurošanās nozīme, galamērķa pārvaldības apsvērumi un starptautiskā sadarbības veicināšana.

Par projektu:

Projekta “Baltijas jūras reģions kā makšķerēšanas tūrisma galamērķis un tā attīstība, veicināšana un ilgtspējīga pārvaldība” (RETROUT) viena no nozīmīgākajām aktivitātēm ir veltīta piekrastes sporta un atpūtas makšķerēšanas tūrisma attīstībai visās partnervalstīs, un tajā ir plānotas gan apmācības uzņēmējiem, kas piedāvā tūrisma pakalpojumus Kurzemes piekrastes teritorijā, gan arī tiks izstrādāts attīstības plāns sabalansētai Baltijas jūras piekrastes makšķerēšanas tūrisma galamērķu pilnveidošanai un popularizēšanai starptautiskajā tūrisma tirgū. Paredzēts, ka produktu pārdošanas platforma tiktu veidota vienoti ar konkurētspējīgākajiem Zviedrijas, Polijas un Baltijas valstu piekrastes makšķerēšanas galamērķiem.

 Informāciju sagatavoja:

 Zane Gaile

T.: 29206098,

zane.gaile@kurzemesregions.lv

 
Informācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs informācijas saturu pilnībā atbild Kurzemes plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.