Latvijas jaunatnes jomas speciālisti gūst sociālās iekļaušanas pieredzi Austrijā

Latvijas jaunatnes jomas speciālisti gūst sociālās iekļaušanas pieredzi Austrijā

Lai gūtu starptautisku pieredzi darbā ar jaunatni, 2018. gadā no 14. līdz 22. jūnijam 20 dažādu jomu speciālisti no 12 valstīm (Austrijas, Beļģijas, Bulgārijas, Francijas, Grieķijas, Īrijas, Itālijas, Latvijas, Maltas, Polijas, Rumānijas, Slovākijas) tikās Austrijā (Strengberg), lai apmācību Facilitation for all (an international training course on how to design, facilitate and evaluate meaningful educational activities in inclusive youth work) ietvaros gūtu plašāku izpratni par sociālās iekļaušanas kompetencēm. 

Starptautiskās jaunatnes darbinieku apmācībās Austrijā Latviju pārstāvēja Skrundas novada jaunatnes lietu speciāliste Baiba Eversone un Marika Rimša-Buša, kura strādā Skrundas novada pašvaldības aģentūrā “Sociālais dienests”.

            Ikvienam projekta dalībniekam bija iespēja mācīties ne tikai no profesionāliem pasniedzējiem – treneriem, bet arī no pārējiem dalībniekiem, kuri pārstāvēja dažādas jomas. Starptautiskajās apmācībās “Facilitation for All” būtisks akcents tika likts uz praktiskām aktivitātēm neformālās izglītības ietvaros. Piemēram, izmantojot  apkārt esošajā vidē pieejamos resursus. Apmācību laikā dalībniekiem bija jāsagatavo iekļaujoša aktivitāte dažādām mērķu grupām. Uzdevuma mērķis bija uzlabot savas profesionālās prasmes saņemt un sniegt konstruktīvu atgriezenisko saiti par paveikto. Mācību saturā ietilpa tādi jēdzieni kā izslēgšana, iekļaušana, līdzdalība, neformālā izglītība, grupas vajadzību noteikšana/definēšana, metožu pielietojums praksē, radošums, atgriezeniskā saite, empātija, prasme komunicēt, lomas, ētika, partnerība u.c.

Skrundas novada pašvaldības pārstāves ļoti augstu vērtē iespēju strādāt starptautiskā vidē ar 20 savas jomas speciālistiem, apgūstot dažādas metodes darbam ar jaunatni, tādējādi veicinot sociālo iekļaušanu. Jau pirms apmācību norises Skrundas novada pašvaldības vadība, darbā ar jaunatni iesaistītie un Skrundas novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" kolektīvs diskutēja par nepieciešamību veidot ciešu sadarbību starp jaunatnes un sociālās jomas darbiniekiem, lielāku uzsvaru liekot uz preventīviem pasākumiem.

Apmācību laikā gūtās zināšanas, prasmes, iedvesmas deva izraisījušas lavīnas efektu sadarbības tilta būvniecības procesā. Gūtās zināšanas un apgūtās metodes ir neatsverams resurss turpmākajā darbā gan jaunatnes, gan sociālā jomā strādājošiem Skrundas novadā.

Starptautiskās apmācības “Facilitation for All” tika realizētas Eiropas Savienības programmas Erasmus +KA 1 finansējuma ietvaros. Latvijas partneris šajās starptautiskajās apmācībās bija nevalstiskā organizācija – biedrība “Donum Animus”.

Erasmus+ neformālās izglītības aktivitātes jaunatnes darbinieku profesionālajai attīstībai ir projekti, kas ietver sevī neformālās izglītības aktivitātes jaunatnes darbinieku profesionālajai attīstībai. Tā ir iespēja jaunatnes darbā iesaistītajām personām mācīties starptautiskā vidē kopā ar kolēģiem no citām valstīm, papildinot zināšanas kādā ar jaunatnes darbu saistītā jomā, uzlabot prasmes un iemaņas praktiskajā darbā, uzzināt vai izplatīt pozitīvo pieredzi, kā arī veidot jaunus sadarbības tīklus. Programma “Erasmus+” tiek īstenota no 2014. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim.

Izsakām pateicību biedrībai “DONUM ANIMUS” un personīgi Sintijai Bernavai par sniegto iespēju būt daļai no šīm starptautiskajām apmācībām, vienlaikus gūstot nozīmīgas zināšanas un prasmes turpmākajam darbam.

Informāciju sagatavojusi: Marika Rimša-Buša, p/a "Sociālais dienests" darbiniece