Lauku atbalsta dienests uzsāk iesniegumu pieņemšanu dīzeļdegvielas atbrīvojumam no akcīzes nodokļa

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka no šī gada 10.aprīļa līdz 1.jūnijam notiek iesniegumu pieņemšana dīzeļdegvielas atbrīvojumam no akcīzes nodokļa lauksaimniecības produkcijas ražotājiem. 2012./2013.saimnieciskajā gadā no akcīzes nodokļa ir atbrīvota dīzeļdegviela, kuru izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes vai tādas meža vai purva zemes apstrādei, kur kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem.
Atbrīvojumu no akcīzes nodokļa var saņemt lauksaimniecības produkcijas ražotājs par to Eiropas Savienības (ES) tiešo maksājumu atbalstam deklarēto un apstiprināto hektāru skaitu vai pieteikto zemes hektāru skaitu zem zivju dīķiem, par kuriem ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas vai akvakultūras produkcijas ražošanas ir vismaz 200 latu no ha, neieskaitot saņemto valsts un ES atbalstu.
Ja kopējie ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas vai akvakultūras produkcijas ražošanas nesasniedz iepriekš minētos 200 latus, atbrīvojumu no akcīzes nodokļa aprēķina par zemes platību, kur ieņēmumi ir vismaz 200 latu no hektāra.
Noteiktajos minimālajos ieņēmumos iekļauj arī 2011.gadā saņemtos ES maksājumus par „Agrovide” apakšpasākumiem, izņemot apakšpasākumu „Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana” un „Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos”.
Atbrīvojumu dīzeļdegvielai no akcīzes nodokļa par pastāvīgo pļavu un ganību vai aramzemē sēto ilggadīgo zālāju apstrādāšanu ir tiesīgs saņemt lauksaimniecības produkcijas ražotājs, kas reģistrējies Lauksaimniecības datu centrā kā dzīvnieku barības primārais ražotājs līdz kārtējā gada 1.martam vai minētajās platībās nodrošina minimālo lauksaimniecības dzīvnieku blīvumu vismaz 0,2 nosacītās liellopu vienības uz vienu hektāru.
Aizpildītu un parakstītu iesniegumu var iesniegt personīgi LAD reģionālajā lauksaimniecības pārvaldēs (RLP) vai centrālajā aparātā (CA), kā arī sūtīt pa pastu, vai iesniegt elektroniski.
LAD aicina klientus izmantot elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS). Ar tās palīdzību iespējams sekot līdzi izlietotās degvielas daudzumam un redzēt atlikumu.
Sīkāka informācija par EPS un tās lietošanu, kā arī 2012.gada dīzeļdegvielas atbalsta nosacījumi atrodama LAD mājas lapā www.lad.gov.lv.
Lai varētu operatīvi piešķirt dīzeļdegvielu, LAD aicina lauksaimniecības produkcijas ražotājus iesniegt gada ienākumu deklarācijas D3 pielikuma vai D31 pielikuma kopiju.
Zivsaimniecības un valsts atbalsta departaments
Valsts atbalsta daļa
Tālrunis: 67027326, 67027204

Klientu apkalpošanas daļa
Tālrunis: 67027693, 67027684

Elektronisko pakalpojumu daļa
Tālrunis: 2786161; 67027843