Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsole

Skrundas novada pašvaldība, pamatojoties uz 27.06.2012. domes lēmumu (prot.9, 3.§), organizē nekustamā īpašuma - nedzīvojamās telpas Liepājas ielā 7, Skrundā, nomas tiesību izsoli kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības darbībai. Izsoles vieta un laiks - 30.07.2012., plkst. 1000, Skrundas novada pašvaldībā, Skrundā, Raiņa ielā 11. Izsoles dalībnieku reģistrācija līdz 27.07.2012. plkst. 1300. Nomas maksas sākotnējā maksa - LVL 0,70 par 1 m2 plus PVN. Izsoles veids - mutiska izsole ar augšupejošu soli. Nolikums