Nīkrāces pamatskolas pedagogi apgūst jaunas zināšanas

Nīkrāces pamatskolas pedagogi apgūst jaunas zināšanas Situācija Latvijas izglītības sistēmā nosaka nepieciešamību organizēt darbu, apvienojot vienā klasē dažāda vecuma bērnus, līdz ar to pedagogiem nepieciešamas jaunas prasmes un iemaņas, profesionālās kompetences darbam apvienotajās klasēs.   Nīkrāces pamatskolas pedagogi ir sava darba entuziasti. Kamēr citi baudīja atpūtu, skolotāji sešas sestdienas mēroja ceļu uz Liepājas Universitāti, lai apmeklētu kursus “Darbs apvienotajās klasēs”. Mūsu mērķis bija padziļināti apgūt didaktikas teorētiskos pamatus un pilnveidot profesionālo kompetenci mācību procesa efektīvai organizācijai. Laukos, kā zināms, skolēnu skaits samazinās, taču mācību stundu kvalitāte nedrīkst zust. Kursos bija iespēja iepazīties ar dažādu skolu pieredzi mācību procesa organizēšanā. Teorija tika papildināta ar praktiskiem piemēriem. Skolotāji darbojās grupās, risināja dažādas problēmas, apsprieda situācijas. Tika izstrādāti praktiski stundu plāni. Kursos iegūtās zināšanas prasmes un iemaņas ir ļoti būtiskas skolotāju profesionālajā darbībā, tās palīdzēs skolotājiem ikdienas darbā. Teksts un foto: Nīkrāces pamatskola