No 1.aprīļa atkal stājas spēkā Starta tarifs

1.aprīlī tiek atjaunota Starta tarifa patēriņa uzskaite mājsaimniecībām, kas par pirmajām patērētajām 1200 kilovatstundām paredz norēķināties pēc samazinātās tarifa likmes jeb Starta tarifa. Sākot elektroenerģijas uzskaiti ar 1.aprīli, pirmais norēķins pēc Starta tarifa likmes jāveic maijā, veicot apmaksu par patēriņu aprīlī. Klientiem ir iespēja pārbaudīt savu Starta tarifa patēriņa atlikumu e-latvenergo.lv vai, saņemot informatīvu īsziņu. Rēķinoties ar ekonomisko situāciju, AS „Latvenergo” atvieglo elektroenerģijas izmaksu segšanu, nodrošinot sociālo atbalstu vairākām iedzīvotāju grupām. 1.aprīlī sākas jauns elektroenerģijas tarifu gads
Sākot ar š.g. 1.aprīli, par pirmajām patērētajām 1200 kilovatstundām (kWh) privātpersonas varēs atkal norēķināties pēc Starta tarifa. Atgādinām, ka visiem mājsaimniecību patēriņa objektiem pirmajām 1200 patērētajām kWh gadā tiek piemērots Starta tarifs (populārākā tarifa T1 gadījumā – 0,0825 Ls/kWh), savukārt sākot ar 1201. kWh – Pamata tarifs (T1 gadījumā 0,1074 Ls/kWh).

AS „Latvenergo” vadība vairākkārt ir uzsvērusi, ka Latvijā elektroenerģijas tarifi netiks mainīti tuvākajos gados. Tādējādi, salīdzinot ar citām Baltijas valstīm, kur nesen pieauguši elektroenerģijas tarifi, sabiedrība ir pasargāta no cenu izmaiņām, kas ir vērojamas arī citu energoresursu, piem., degvielas, izmaksu kāpumā.
Norēķinu kārtība
Vairums Latvijas mājsaimniecību par elektroenerģiju norēķinās pēc pašdeklarēšanās principa – tas nozīmē, ka mājsaimniecība fiksē skaitītāja rādījumu un aprēķina savu ikmēneša patēriņu un maksājuma summu. Šobrīd jau liela daļa klientu savām ērtībām izmanto e-latvenergo.lv, kur tiek uzrādīts iepriekšējais patēriņš un arī aprēķināta samaksa.

Tieši tāda pati kārtība saglabāsies arī pēc 1.aprīļa, sākoties jaunajam tarifu gadam. Klients, fiksējot savu skaitītāja rādījumu, veic savu elektroenerģijas maksājuma summas aprēķinu, pirmajām patērētajām 1200 kWh piemērojot Starta tarifu - 0.0825 Ls/kWh. E-latvenergo.lv lietotājiem šis aprēķins notiek automātiski.

Tā kā apmaksa par patērēto elektroenerģiju ir jāveic reizi mēnesī par iepriekšējo mēnesi, tad aprīlī AS „Latvenergo” klientiem vēl ir jānorēķinās par martā (31.martu ieskaitot) patērēto elektroenerģiju atbilstoši savam fiksētajam skaitītāja rādījumam un pēc sava tarifa (Starta vai Pamata).

Ar 1.aprīli klients sāk uzskaitīt patērētās kilovatstundas no jauna, un par aprīlī patērēto elektroenerģiju norēķinās maijā pēc Starta tarifa. Klientam nav nepieciešams papildus ziņot Latvenergo skaitītāja rādījumu 1.aprīlī, jo to automātiski aprēķinās norēķinu sistēma pēc klienta veiktā maksājuma.

Klientu iespējas sekot patēriņam un serviss
Klientu ērtībām, vismaz reizi gadā, pēc veiktas kontrolpārbaudes, AS „Latvenergo” nosūta klientiem maksājumu pārskatu par pēdējiem 12 mēnešiem. Ik mēnesi tiek izsūtīti vismaz 100 000 pārskatu, kas arī ļauj ātrāk konstatēt iespējamās nesakritības patēriņa un norēķinu uzskaitē.

Lai ērti veiktu maksājumus un sekotu līdzi savam elektroenerģijas patēriņam un norēķiniem, šobrīd jau liela daļa AS „Latvenergo” klientu lieto uzņēmuma klientu servisa pakalpojumus – elektronisko norēķinu interneta lapu e-latvenergo.lv, ir reģistrējuši savu mobilā tālruņa numuru informatīvas īsziņas (SMS) saņemšanai, kā arī izvēlējušies Izlīdzināto maksājumu.

Izmantojot elektronisko norēķinu interneta lapu e-latvenergo.lv, iespējams ērti un uzskatāmi veikt norēķinus, kā arī sekot līdzi savam elektroenerģijas patēriņam. Veicot norēķinus mājas lapā, klienta patērētās kilovatstundas tiek uzskaitītas automātiski, veicot aprēķinu pēc norēķina summas un attiecinot uz attiecīgo tarifu – Starta vai Pamata.

Savukārt, ja klients ir reģistrējis savu mobilā tālruņa numuru SMS saņemšanai, viņš tiks informēts par pāreju no Starta uz Pamata tarifu.
Mobilo tālruni var piereģistrēt portālā e-latvenergo.lv, uzņēmuma mājas lapā latvenergo.lv, zvanot uz Klientu servisu 80 200 400, vai nosūtot īsziņu uz 8800 „REG atstarpe Līguma Nr” (piem. REG 1002003000).

Lai plānotu savu budžetu un varētu rēķināties ar noteiktām izmaksām, arvien vairāk AS „Latvenergo” klientu izvēlas Izlīdzināto maksājumu, gada garumā ik mēnesi norēķinoties par summu, kas atbilst vidējam mēneša patēriņam. Norēķinoties ar šī pakalpojuma palīdzību, norēķinu sistēma veic automātisku pāreju no Starta uz Pamata tarifu. Pieteikties Izlīdzinātā maksājuma pakalpojumam var e-latvenergo.lv, zvanot uz Klientu servisu 80 200 400 vai nosūtot īsziņu uz 8800 „ IM atstarpe Līguma Nr.” (piem. IM 1002003000).

Sociālais atbalsts ekonomiski jūtīgām iedzīvotāju grupām
AS „Latvenergo” tarifu piedāvājums ir veidots atbilstoši valstī pastāvošajai tarifu veidošanas likumdošanai un SPRK metodikai, veicot aprēķinus pēc reālām izmaksām. Saprotot klientu ekonomisko stāvokli un atbalstot iedzīvotājus apstākļos, kad veidojas brīvais elektrības tirgus, tika izveidots Pamata tarifa samazinājums jeb Starta tarifs. Faktiski tas nozīmē, ka, atbilstoši normatīvajiem aktiem un tirgus situācijai, reālais jeb Pamata tarifs ir 10.74 sant., kuru AS „Latvenergo”, ievērojot sabiedrības intereses, uz sava rēķina samazināja uz 8.25 sant. Tādējādi Starta tarifs jau ir uzņēmuma atbalsts iedzīvotājiem, piedāvājot iespēju par elektroenerģiju norēķināties lētāk.
Lai palīdzētu tām iedzīvotāju grupām, kam ir apgrūtināti materiālie apstākļi, AS Latvenergo jau vairākus gadus īsteno plašu korporatīvās sociālās atbildības kampaņu, piešķirot norēķinu kartes sociāli mazaizsargātajiem iedzīvotājiem. Iepriekš atbalsts jau ir sniegts trūcīgajiem un maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, savukārt šī gada mērķa auditorija ir sociāli mazaizsargātas ģimenes ar bērniem – kopā 40 000 norēķinu kartes Ls 53.70 vērtībā.
Elektrības norēķinu kartes savas pašvaldības sociālajā dienestā var saņemt sociāli mazaizsargātās ģimenes ar bērniem:

1) daudzbērnu ģimenes (kas nav saņēmušas tarifa kompensāciju 2400 kWh patēriņam);
2) trūcīgās ģimenes ar bērniem (izņemot tās ģimenes, kas jau ir saņēmušas elektrības norēķinu karti par 500 kWh iepriekšējā gadā);
3) ģimenes, kurās aug bērni invalīdi;
4) ģimenes ar audžubērniem un aizbildniecībā esošiem bērniem.
Ivita Bidere
AS “Latvenergo”
Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv